Duurzaamheid

Zeer actueel is de vraag naar wat een toekomstbestendig buitengebied is. Op korte termijn ingrijpen is volgens de overheid noodzakelijk, vanwege grote maatschappelijke opgaven als klimaatverandering en behoud en herstel van de natuur. Aan de andere kant moet de leefbaarheid van het buitengebied niet worden vergeten. Dat vraagt om creatieve oplossingen, met vaak ingewikkelde juridische vragen. Onze advocaten houden zich dagelijks bezig met deze vragen en helpen je graag verder.

Innovatie

Agrarisch ondernemen is al lang niet meer alleen landbouw of veeteelt. Boeren zijn innovatief, denken verder en zoeken oplossingen om hun bedrijf toekomstbestendig te maken, bijvoorbeeld door verbreding. Te denken valt aan alternatieve inkomstenbronnen, zoals het beschikbaar stellen van grond voor zonneparken en windmolens in combinatie met de teelt van gewassen, dagbesteding voor kinderen of ouderen, een landwinkel om lokaal eigen producten te verkopen en caravanstalling.

Emissie reducerende technieken

Een andere mogelijkheid is innoveren met emissie reducerende technieken. De agrarische sector heeft ook de aandacht als het gaat om de opslag van CO² om de schadelijke gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Ten slotte zijn er voor potentiële stoppers mogelijkheden om hun bedrijf te saneren, waarbij een wirwar van wetten en regelgeving aan de orde is.

Veelgestelde vragen over duurzame landbouw

 • Duurzame landbouw zorgt voor zo weinig mogelijke uitstoot van schadelijke stoffen naar bodem, lucht en water en zorgt voor meer biodiversiteit, waarbij ruimte wordt geboden aan de natuur en met oog voor dierenwelzijn. Daarbij wordt energie gewonnen uit duurzame bronnen met als doel klimaatneutraal te zijn in 2050. De landbouwsector kan hierbij helpen door minder methaan uit te stoten en meer CO² vast te houden in de bodem, gras en bomen.

  • Kringlooplandbouw: Hierbij worden verschillende vormen van landbouw gecombineerd en wordt zo min mogelijk verspild. Veehouderij, akker- en tuinbouw worden gecombineerd om elkaars reststromen te gebruiken. De elektriciteit die hiervoor nodig is, komt uit een duurzame bron. Zonnepanelen beschermen bijvoorbeeld boomgaarden waar fruit wordt geteeld tegen heftige weersomstandigheden zoals hagel.
  • Samenwerkingsvormen voor duurzame energieprojecten: zoals de teler die onder zonnepanelen gewassen teelt, maar ook stallen waarop zonnepanelen komen, die voor een extra inkomstenbron voor de boer zorgt of mogelijk zelfs het asbestvrij maken van een dak.
 • Boeren worden regelmatig benaderd met de vraag of er ruimte op hun percelen is voor het plaatsen van duurzame energieprojecten. Denk aan wind- of zonneparken. Belangrijk is om vooraf vast te leggen hoe lang de percelen worden gereserveerd en binnen welke tijd de realisatie plaatsvindt. Maar ook of partijen tussentijds van elkaar af kunnen.

  Daarnaast moet je rekening houden met andere zaken. Wat gebeurt er als een andere partij tijdens de looptijd van de optieovereenkomst interesse toont? Welke vergoedingen vraag je voor het reserveren van de ruimte? Hoe lang reserveer je de ruimte voor de tegenpartij? Als één partij de onderhandelingen staakt of de overeenkomst opzegt, kan die partij schadeplichtig zijn. Met de specialisten van Hekkelman leg je jouw rechten en plichten vooraf goed vast. Wij geven je een goed beeld van jouw positie, zodat je niet achteraf voor vervelende verrassingen komt te staan.

 • Wanneer je zonnepanelen op je dak laat plaatsen, zijn die niet van jou, maar van de exploitant, althans als dat juridisch juist wordt geregeld. Houd daarbij ook rekening met de mogelijkheid van verbouwingen, reparaties of mogelijke sloop van de stallen bij deelname aan een saneringsregeling: de panelen liggen er meerdere jaren op en beperken je mogelijk in die keuzes.

  Liggen er asbestdaken op de stallen? Dan kan het interessant zijn om hier afspraken over te maken met de exploitant van zonnepanelen. Hierdoor kan het aantrekkelijk zijn om wel een dergelijke samenwerking aan te gaan. Op dit moment is het asbestdakenverbod niet (meer) aan de orde, maar nog altijd vormt asbest een gevaar voor mens, dier en milieu. Bij eventuele calamiteiten kan dit voor een grote extra schadepost zorgen.

 • Dat hangt af van de activiteiten die er plaatsvinden en het geldende bestemmingsplan. Is er een planologische wijziging naar een dubbelbestemming nodig? Maar wees je ook bewust van de beperkingen die windturbines met zich meebrengen. Zo mogen er geen hoge gebouwen of objecten in de buurt staan, want die belemmeren de windvang. Wordt er een zonnepark op je land gerealiseerd, maak dan duidelijke afspraken wanneer de installatie plaatsvindt. Onwenselijk is dat de werkzaamheden net voor de oogstperiode is, waardoor je een deel van de oogst moet missen. Voorkom dat je inkomsten mist omdat je teelt beschadigd raakt door onbekendheid over die oogst momenten.

 • De combinatie van zon- en windenergie is ideaal. Éen kleine windmolen levert ongeveer net zoveel stroom op als 120 zonnepanelen. Echter, de panelen zijn een stuk voordeliger. Als de zon schijnt, dan waait het meestal niet en andersom. Door deze duurzame energieprojecten te combineren behaal je optimaal rendement, maar ontlast je ook het elektriciteitsnet doordat je cablepooling kan toepassen.

  Hierbij wordt één aansluiting gebruikt voor twee projecten (zon- én windenergie opwekken). Door congestie op het net, moet wel goed in kaart worden gebracht of dit ook een haalbare kaart is op jouw locatie. In principe lever je de energie terug aan het net en daar krijg je een vergoeding voor. Je kunt de opgewekte energie ook opslaan in een eigen batterij of direct gebruiken door de (melk)machines meer op deze groene stroom te laten draaien.

 • Dat hangt af van de partijen die er belangen bij hebben. Aan de hand van de uitgangspunten wordt de entiteit bepaald, oftewel de samenwerkingsvorm. Wil je de samenwerking aangaan met een ontwikkelaar van een duurzaam energieproject of juist met een agrariër die rondom die projecten het land bewerkt. De specialisten van Hekkelman brengen dit helder voor jou in kaart en kennen de voor- en nadelen van iedere entiteit. Vanuit onze expertise met het ondernemings- en agrarisch recht kunnen we je optimaal adviseren.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Duidelijk Hekkelman.