Medezeggenschap

Via medezeggenschap kunnen werknemers en/of derden invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken in de onderneming of instelling. De medezeggenschap heeft informatie-, advies- en instemmingsrechten. In de praktijk is niet altijd duidelijk wanneer de medezeggenschap moet worden betrokken. Onze specialisten geven antwoord op vragen zoals: is een voorgenomen besluit wel belangrijk als er geen arbeidsplaatsen vervallen? En wanneer moet de OR worden betrokken? Zorg ervoor dat alle afspraken duidelijk zijn.

Veelgestelde vragen over medezeggenschap

  • Als sprake is van een beëindiging van een deel van de werkzaamheden van de onderneming of een belangrijke inkrimping, heeft de ondernemingsraad adviesrecht. Bij de adviesaanvraag moet de ondernemer ook inzage geven in de personele gevolgen. Vaak wordt dit gedaan aan de hand van een sociaal plan. Een sociaal plan wordt als uitgangspunt overeengekomen met de werknemersverenigingen.

  • Voor voorgenomen besluiten die belangrijke financiële, economische en/of organisatorische gevolgen hebben voor de onderneming, is de werkgever verplicht om schriftelijk advies te vragen aan de Ondernemingsraad (OR). Het advies moet tijdig worden gevraagd en ook afgewacht alvorens een definitief besluit kan worden genomen en de ondernemer met de uitvoering aan de slag kan. Als de OR een negatief advies geeft, geldt er een wachttijd van een maand, waarbinnen de OR het besluit kan laten toetsen.

  • Voor sommige besluiten moet de Ondernemingsraad zelfs instemming geven. Dit instemmingsrecht ziet met name op regelingen op het terrein van het sociale beleid in de onderneming.

  • De Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt wanneer een Ondernemingsraad (OR) ingesteld moet worden, hoe deze OR eruitziet en wat de bevoegdheden daarvan zijn. Daarnaast regelt de WOR ook de medezeggenschap in kleine ondernemingen.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Duidelijk Hekkelman.