blog

  Uittreding gemeenschappelijke regeling & wijziging Wgr

  Tycho Lam
  Tycho Lam Publicatiedatum: 5 januari 2015 Laatste update: 21 januari 2021

  Op 3 december 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Afdeling“) uitspraak gedaan in een zaak waarin een gemeente uit een gemeenschappelijke regeling is getreden (ECLI:NL:RVS:2014:4372). Aan de orde komt de wijze van bekendmaken van de betrokken besluiten. Daarnaast besteden we in deze nieuwsbrief kort aandacht aan de wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen die per 1 januari 2015 in werking zijn getreden.

  Essentie

  Anders dan het besluit tot uittreding, is het besluit waarin de financiële gevolgen van de uittreding uit een gemeenschappelijke regeling worden bepaald een beschikking. Het besluit hoeft hierdoor niet op grond van art. 26 Wgr bekend gemaakt te worden aan de inwoners van de gemeente.

  Nader bekeken

  De gemeente Hattem is uit de Gemeentelijke Gezondheidsdienst IJsselland getreden en is door het Dagelijks Bestuur van deze gemeenschappelijke regeling geïnformeerd over de vaststelling van de hiermee samenhangende, door de gemeente te betalen frictiekosten. Het administratief beroep van de gemeente tegen dit besluit is niet-ontvankelijk verklaard omdat het niet-verschoonbaar te laat is ingediend. De gemeente verweert zich hiertegen door te stellen dat het besluit ten onrechte niet op grond van de bekendmakingsregel van artikel 26 Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: “Wgr“) aan de inwoners van de gemeente is bekendgemaakt.

  De Afdeling overweegt dat het besluit waarin de financiële gevolgen van de uittreding worden bepaald weliswaar samenhangt met het besluit tot uittreding uit de gemeenschappelijke regeling, maar dat dit niet betekent dat dit besluit op dezelfde wijze bekend gemaakt dient te worden. Anders dan het besluit tot uittreding, betreft het een beschikking. Slechts de gemeente wordt rechtstreeks door het beoogde rechtsgevolg van het besluit geraakt, waardoor het besluit niet aan de inwoners van de gemeente bekendgemaakt hoeft te worden.

  Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen

  Op 1 januari 2015 is de ‘Wet van 9 juli 2014 tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen’ (Stb. 2014, 306) in werking getreden.

  De belangrijkste wijzigingen van de Wgr betreffen:

  • Een volledige herziening van de structuur van de Wgr;
  • Een nieuwe regeling in de Wgr van een aantal onderwerpen waarvoor thans nog verwezen wordt naar de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur;
  • De introductie van een nieuwe organisatievorm met rechtspersoonlijkheid (de zogenoemde bedrijfsvoeringsorganisatie) zonder de ‘zware bestuursstructuur van het openbaar lichaam’, voor uitvoeringstaken zoals afvalinzameling en aangelegenheden op het gebied van bedrijfsvoering zoals informatievoorziening en inkoop. De bedrijfsvoeringsorganisatie beschikt wel over rechtspersoonlijkheid, maar niet over een verplicht tweeledig bestuur.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Ton van Os