blog

  Komt de door juridische en deskundige bijstandsverleners in rekening gebrachte omzetbelasting voor vergoeding in aanmerking?

  Publicatiedatum: 7 april 2016

  Met deze nieuwsbrief vragen wij je aandacht voor het arrest van de Hoge Raad van 1 april 2016 (ECLI:NL:HR:2016:531). In dit arrest komt de vraag aan de orde of de aan de onteigende in rekening gebrachte omzetbelasting voor rechtskundige en deskundige bijstand voor vergoeding in aanmerking komt.

  Essentie

  Een ondernemer kan de omzetbelasting die in verband met zijn juridische en deskundige bijstandsverleners in rekening is gebracht, onder bepaalde omstandigheden in aftrek brengen of terugvragen. Op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 komt de omzetbelasting die door de bijstandsverleners in rekening is gebracht in verband met de onteigening van onroerend goed, niet voor aftrek in aanmerking. Die omzetbelasting vormt derhalve een schadepost, die vergoed dient te worden.

  Nader bekeken

  De Staat onteigent 260 m² grond van een exploitant van een paardenpension in de gemeente Steenbergen. Tussen partijen is in discussie of de vergoeding voor de gemaakte kosten van juridische en andere deskundige bijstand van de onteigende dient te worden vergoed met inbegrip van de door die deskundigen in rekening gebrachte omzetbelasting.

  De Hoge Raad overweegt dat een ondernemer als bedoeld in artikel 7 Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: “Wet OB“), omzetbelasting in aftrek kan brengen of terugvragen, voor zover de met die bijstand verrichte diensten door hem worden gebruikt voor ‘belaste handelingen’. Van gebruik voor ‘belaste handelingen’ is volgens de Hoge Raad in beginsel sprake wanneer de aanschaf van goederen of diensten rechtstreeks en onmiddellijk samenhangt met het verrichten van belaste handelingen. Wanneer goederen of diensten worden gebruikt voor ‘vrijgestelde handelingen‘ bestaat geen recht op aftrek.

  De Hoge Raad stelt vervolgens vast dat tussen partijen niet in geschil is dat de rechtsovergang van het onteigende perceel als gevolg van de onteigeningsprocedure, een van omzetbelasting vrijgestelde levering van een goed is. Aangezien de diensten van de bijstandsverleners rechtstreeks en onmiddellijk samen hangen met deze eigendomsoverdracht, kan de omzetbelasting niet in aftrek worden gebracht. De omzetbelasting die door de bijstandsverleners in rekening is gebracht, vormt derhalve een schadepost die vergoed dient te worden.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Judith Schröder