blog

  Steek energie in het energielabel

  Marieke Thijssen
  Marieke Thijssen Publicatiedatum: 8 januari 2015

  Met een energielabel kunnen kopers en huurders in één oogopslag zien hoe zuinig het te kopen of te huren gebouw is. Bij de verkoop of verhuur van een gebouw is het energielabel al langer verplicht, maar sinds 1 januari 2015 kan het ontbreken van het energielabel worden gesanctioneerd. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft per 1 januari 2015 namelijk het mandaat om toe te zien op de naleving van deze verplichting.

  Verplichting aanwezigheid energielabel

  In beginsel is bij de oplevering, de verkoop en de verhuur van een gebouw de aanwezigheid van een energielabel verplicht1. Deze verplichting ligt bij de eigenaar van het gebouw (artikel 2.1 lid 3 en lid 4 Besluit energieprestaties gebouwen). Gaat het om nieuwbouw dan ligt de plicht bij de verkoper, indien de verkoop plaatsvindt vóór de oplevering. De verkoper van een gebouw kan in zo’n geval bijvoorbeeld een projectontwikkelaar, een bouwer of een beleggingsmaatschappij zijn (toelichting Beg, onder 3). De enige uitzondering hierop is de situatie dat de eigenaar van het bouwterrein opdracht geeft tot de bouw op zijn terrein, maar het gebouw niet zelf verkoopt. De eigenaar van het bouwterrein is dan wel verantwoordelijk voor de aanwezigheid van het energielabel (artikel 2.1 lid 2 Beg).

  Wordt het gebouw te huur of te koop aangeboden door middel van advertenties in commerciële media, dan dient de energieprestatie-indicator die volgt uit het energielabel in de advertentie te worden vermeld (artikel 2.3 Beg).

  Voorts geldt een extra verplichting voor de eigenaar van een voor het publiek toegankelijk overheidsgebouw met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m² (vanaf 1 juli 2015 geldt de verplichting al bij 250 m²). Hij dient het energielabel op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats aan te brengen (artikel 2.4 Beg).

  Verkrijging energielabel

  Voor woningeigenaren geldt dat zij in januari of februari per post een voorlopig energielabel ontvangen, indien voor de woning nog geen label is geregistreerd. De eigenaar dient het voorlopige energielabel via internet om te zetten in een definitief energielabel. Hiervoor is het

  noodzakelijk een erkende deskundige in te schakelen, wat een paar tientjes zal kosten (website Rijksoverheid).

  Eigenaren van utiliteitsgebouwen (scholen, kantoren, ziekenhuizen en dergelijke) ontvangen geen voorlopig energielabel, maar dienen direct een erkende deskundige in te schakelen. Deze deskundige registreert het energielabel (website Rijksoverheid).

  Sancties

  Ontbreekt het energielabel bij de oplevering, verkoop of verhuur, dan is de Inspectie Leefomgeving en Transport sinds 1 januari 2015 bevoegd om een last onder dwangsom op te leggen (artikelen 120b jo. 120 lid 1 en 2 Woningwet). Binnenkort zal aan het handhavingsinstrumentarium waarschijnlijk de bestuurlijke boete worden toegevoegd. Boetes kunnen voor particulieren dan oplopen tot € 405,00 en voor rechtspersonen tot € 20.250,00. Het wetsvoorstel hiervoor ligt momenteel nog bij de Eerste Kamer (website Eerste Kamer). Ook als de Inspectie straks de beschikking krijgt over het instrument van de bestuurlijke boete, zal zij naar verwachting in eerste instantie een last onder dwangsom opleggen. Het beleid is dat de hoogte van de maximale dwangsom gelijk is aan de boetebedragen (€ 405,00 respectievelijk € 20.250,00). Pas indien deze lichtere sanctie niet effectief blijkt te zijn, zal zij gebruik maken van de bestuurlijke boete.

  Werk aan de winkel

  Zowel de eigenaar van een woning als van een utiliteitsgebouw zal aan de slag moeten met het energielabel. Zeker nu toezicht wordt gehouden op de registratie van het energielabel bij oplevering, verkoop en verhuur. Op zijn beurt dient de koper of de huurder er niet zomaar meer mee in te stemmen dat hij op grond van de koop- of de huurovereenkomst aansprakelijk is voor de schade die het gevolg is van het feit dat de verkoper of verhuurder (nog) niet over een energielabel beschikt. Het verdient dus aanbeveling om energie te steken in het energielabel.

  1De uitzonderingen op deze regel staan vermeld in artikel 2.2 Beg.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Mark Perlot