blog

  Verbod op asbesthoudende dakbedekking in 2024

  Marieke Thijssen
  Marieke Thijssen Publicatiedatum: 9 november 2015

  Vanaf 2024 is het verboden om een asbestdak aanwezig te hebben op een onroerende zaak. Voor die tijd dienen asbestdaken dan ook verwijderd te worden. Dit volgt uit het ontwerpbesluit voor de wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. Om de sanering van asbestdaken te stimuleren zal een subsidieregeling worden opgesteld. De tekst van de subsidieregeling is op dit moment nog niet bekend. Als u een pand verhuurt met een asbestdak zult u mogelijk nu al aan de slag moeten. Doet u dit niet, dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben.

  Reikwijdte verbod

  Het verbod zal uitsluitend zien op asbesthoudende toepassingen in daken die in contact staan met de buitenlucht (bijvoorbeeld dakbedekking van asbestgolfplaten en dakleien met asbest). Het verbod zal dus niet gelden voor asbesthoudende toepassingen in gebouwen, zoals asbesthoudende isolatie en asbesthoudend dakbeschot.

  Gevolgen voor de huurovereenkomst

  Ook als u een pand verhuurt met een asbestdak, zult u aan de slag moeten. Doet u dit niet, dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben.

  Publiekrechtelijke handhaving

  Het college van burgemeester en wethouders en gedeputeerde staten (hierna: het bevoegd gezag) zijn bevoegd om handhavend op te treden indien een eigenaar zijn asbestdak niet vóór 2024 vervangt.

  Mocht de asbesthoudende dakbedekking echter al vóór 2024 een gevaar voor de gezondheid of veiligheid opleveren (door het loskomen van de asbestvezels), dan kan het bevoegd gezag de eigenaar al eerder opdragen de dakbedekking te verwijderen.

  Mogelijke acties door de huurder

  Indien het bevoegd gezag zelf (nog) geen initiatief heeft genomen tot handhaving, dan kan de huurder die een zaak huurt met asbesthoudende dakbedekking een handhavingsverzoek indienen bij het bevoegd gezag.

  Daarnaast kan een asbesthoudend dak onder omstandigheden als een gebrek kwalificeren en kan de huurder in dat geval van verhuurder verlangen dat hij het gebrek herstelt en/of kan de huurder een schadevergoeding vorderen.

  Maatregelen door de verhuurder

  Als de verhuurder met het oog op het verbod het asbestdak wil verwijderen, dan zal de huurder daaraan zijn medewerking dienen te verlenen. Een verhuurder kan op verschillende manieren bewerkstelligen dat een huurder zijn medewerking verleend aan de verwijdering van de asbesthoudende dakbedekking en het plaatsen van de nieuwe dakbedekking.

  • Renovatie met voortzetting van de huurovereenkomst.
   De verwijdering van de asbesthoudende dakbedekking en het plaatsen van de nieuwe dakbedekking is een renovatie in de zin van artikel 7:220 lid 2 BW. Voordat de verhuurder de renovatie ter hand kan nemen, zal hij eerst een (schriftelijk) redelijk voorstel aan de huurder moeten doen. Gaat de huurder niet akkoord met het voorstel, dan kan de rechter worden verzocht om te oordelen over de redelijkheid van het voorstel. Oordeelt de rechter dat het voorstel redelijk is, dan moet de huurder alsnog toestaan dat de verhuurder de noodzakelijke werkzaamheden verricht. Wilt hij dat niet, dan zal de huurder de huurovereenkomst moeten opzeggen.
  • Dringende werkzaamheden.
   Indien (eventueel al vóór 2024) asbestvezels loskomen, levert dit een acuut gezondheidsgevaar op. De verhuurder zal de asbest dan direct moeten verwijderen. In zo’n geval moet de huurder de verhuurder de gelegenheid geven om deze werkzaamheden uit te voeren (artikel 7:220 lid 1 BW).

  • Renovatie met beëindiging van de huurovereenkomst.
   Indien de renovatie zonder beëindiging van de huurovereenkomst niet mogelijk is, kan de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen op grond van dringend eigen gebruik (artikel 7:220 lid 4 jo. 7:274 lid 1 sub c jo. 7:296 lid 1 sub b BW). 

  Afsluiting

  Als u de eigenaar bent van een pand met een asbestdak of u vermoedt dat daarvan sprake is, dan doet u er verstandig aan om dit te onderzoeken en maatregelen te treffen.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Christiaan Donners