blog

  Wijziging geldschuldenregeling Awb

  Rachid Benhadi
  Rachid Benhadi Publicatiedatum: 18 april 2016

  Op 15 april 2016 is er een internetconsultatie verschenen van het voorstel tot aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht naar aanleiding van de regeling over bestuursrechtelijke geldschulden (Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb). Dit wetsvoorstel bevat twee wijzigingen van titel 4.4 Awb.

  • Opschorten van de bevoorschotting Aan art. 4:96 Awb wordt een tweede lid toegevoegd. Het bestuursorgaan kan op grond van het gewijzigde tweede lid de betalingsverplichting van een bestuursorgaan die volgt uit een voorschotbeschikking gedurende ten hoogste dertien weken opschorten in geval van vermoeden van onregelmatigheden. Op dit moment kunnen voorschotbeschikkingen uitsluitend worden gewijzigd of ingetrokken.
  • Opschorten verjaringstermijn invordering verbeurde dwangsommen Het wetsvoorstel wijzigt art. 5:37 Awb. De voorgestelde wijziging strekt ertoe om de positie van derden bij de invordering van verbeurde dwangsommen te versterken door de verjaringstermijn van verbeurde dwangsommen op te schorten. Opschorten is aan de orde in drie gevallen, namelijk als er bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld tegen de beschikking omtrent invordering, in het geval een derde-belanghebbende verzoekt om een beschikking omtrent de invordering te nemen en indien de invorderingsbeschikking door de voorzieningenrechter wordt opgeschort.

  1 juni 2016 is de einddatum van de consultatie.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Claudia Lap