blog

  Nieuw toetsingskader belanghebbendheid bij omgevingsvergunning voor milieu

  Tycho Lam
  Tycho Lam Publicatiedatum: 23 maart 2016

  In de uitspraak van 16 maart 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:737) is de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “Afdeling“) omgegaan en hanteert een ander (strenger) toetsingskader ten aanzien van het begrip belanghebbende bij een omgevingsvergunning voor milieu als bedoeld in art. 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: “Wabo“).

  Essentie

  Voor belanghebbendheid bij een omgevingsvergunning voor milieu moet aannemelijk zijn dat ter plaatse van de woning op het perceel van de betrokkene gevolgen van enige betekenis kunnen worden ondervonden.

  Nader bekeken

  Het college van burgemeester en wethouders heeft een omgevingsvergunning voor milieu als bedoeld in art. 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo jo. 2.6, eerste lid, van de Wabo verleend voor het veranderen van de inrichting. De inrichting bestaat uit het attractiepark ‘Walibi Holland’, een evenemententerrein en een vakantiepark. Op het evenemententerrein vinden muziek- en dancefestivals plaats, zoals Lowlands en Defqon.

  Appellant woont op 5 kilometer van de inrichting en stelt geluidhinder te ondervinden van de lage tonen van grootschalige muziek- en dancefestivals die bij de woning te horen zijn.

  De rechtbank heeft het beroep van appellant niet-ontvankelijk verklaard, omdat zij geen belanghebbende is.

  Op grond van art. 1:2, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: “Awb“) wordt onder belanghebbende verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. De jurisprudentie vult het begrip belanghebbende verder in.

  Volgens vaste jurisprudentie zijn eigenaren en bewoners van percelen waarop milieugevolgen van de inrichting kunnen worden ondervonden, belanghebbenden bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor milieu voor die inrichting (ECLI:NL:RVS:2014:388). De Afdeling oordeelde in een uitspraak van 12 september 2012 dat daarbij niet van belang is in welke mate milieugevolgen kunnen worden ondervonden (ECLI:NL:RVS:2012:BX7107).

  In andere omgevingsrechtgebieden oordeelde de Afdeling tot op heden strenger met betrekking tot het begrip belanghebbende en moest er sprake zijn van hinder van enige betekenis om als belanghebbende aangemerkt te worden. De Afdeling heeft in de uitspraak van 16 maart 2016 besloten om ten aanzien van het begrip belanghebbende bij de omgevingsvergunning voor milieu aan te sluiten bij deze strengere toets en één lijn te hanteren. De Afdeling oordeelt als volgt:

  18.2. Om als belanghebbende in de zin van de Awb te kunnen worden aangemerkt dient een natuurlijk persoon een voldoende objectief bepaalbaar belang bij het besluit te hebben.

  Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling, onder meer neergelegd in de uitspraak van 12 februari 2014, in zaak nr. 201210530/1/A4, zijn onder meer de eigenaren en bewoners van percelen waarop milieugevolgen van de inrichting kunnen worden ondervonden, belanghebbenden bij het verlenen van een milieuomgevingsvergunning voor die inrichting. Daarbij is niet van belang in welke mate milieugevolgen kunnen worden ondervonden; zie de uitspraak van 12 september 2012 in zaak nr. 201103786/1/A4.

  Ten aanzien van een evenementenvergunning voor een popfestival heeft de Afdeling in de uitspraak van 22 oktober 2014, in zaak nr. 201402260/1/A3, overwogen dat appellante geen belanghebbende is nu niet aannemelijk is dat zij, naar objectieve maatstaven gemeten, als gevolg van het popfestival hinder van enige betekenis ondervindt. Appellante wordt dan ook niet geraakt in een objectief bepaalbaar belang dat rechtstreeks bij het besluit tot vergunningverlening is betrokken.

  Ten aanzien van de vaststelling van een bestemmingsplan hanteert de Afdeling in voorkomende gevallen eveneens het criterium dat, voor zover de belanghebbendheid wordt ontleend aan hinder vanwege in het bestemmingsplan toegestane activiteiten, de betrokkene aannemelijk moet maken dat hij, naar objectieve maatstaven gemeten, hinder van enige betekenis ondervindt. Zie de uitspraak van 10 december 2014 in zaak nr. 201308511/1/R4.

  De Afdeling ziet uit een oogpunt van eenvormige toepassing van artikel 1:2 van de Awb in vergelijkbare situaties aanleiding om bij de bepaling van de belanghebbendheid bij milieuomgevingsvergunningen aan te sluiten bij de hierboven genoemde uitspraken van 22 oktober 2014 en 10 december 2014. Er is immers geen reden een onderscheid te maken bij de bepaling van de kring van belanghebbenden indien het gaat om de gevolgen van het verlenen van een evenementenvergunning, de vaststelling van een bestemmingsplan of het verlenen van een milieuomgevingsvergunning. Dit betekent dat voor de belanghebbendheid bij een milieuomgevingsvergunning aannemelijk moet zijn dat ter plaatse van de woning of het perceel van de betrokkene gevolgen van enige betekenis kunnen worden ondervonden. De Afdeling komt hiermee terug van de hierboven genoemde uitspraak van 12 september 2012.

  18.3. [appellant sub 1] woont op ongeveer 5 km van de inrichting. [appellant sub 1] heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij, naar objectieve maatstaven gemeten, als gevolg van de verleende vergunning hinder van enige betekenis ondervindt. De omstandigheid dat lage tonen mogelijk hoorbaar zijn is daarvoor onvoldoende. [appellant sub 1] wordt dan ook niet geraakt in een objectief bepaalbaar belang dat rechtstreeks bij het besluit tot vergunningverlening is betrokken. Gelet hierop is [appellant sub 1] geen belanghebbende in de zin van artikel 1:2 van de Awb. De rechtbank heeft het beroep van [appellant sub 1] daarom terecht en op juiste gronden niet-ontvankelijk verklaard.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Mark Perlot