blog

  Omgevingswet aangenomen in de Eerste Kamer

  Tycho Lam
  Tycho Lam Publicatiedatum: 30 maart 2016

  Dinsdag 22 maart 2016 heeft de Eerste Kamer met een ruime meerderheid ingestemd met de Omgevingswet. Alleen de fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren stemden tegen het wetsvoorstel. De Tweede Kamer had op 1 juli 2015 al ingestemd. Dit betekent niet dat de Omgevingswet op korte termijn in werking zal treden. Alle uitvoeringsregelgeving bij de Omgevingswet wordt namelijk in vier Algemene Maatregelen van Bestuur (hierna: “AMvB’s“) opgenomen, te weten het Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving en Besluit bouwwerken leefomgeving, en deze AMvB’s gaan naar verwachting pas op 1 juli 2016 in consultatie en de inspraakperiode zal dan lopen tot 1 oktober 2016. De Eerste Kamer heeft naast de Omgevingswet ook drie moties aangenomen.

  • De motie Meijer c.s. (Kamerstukken I 2015/16, 33 962, K) houdt in dat de termijn van inwerkingtreding voor omgevingsvergunningen voor onomkeerbare activiteiten, zoals het kappen van bomen, het slopen van bouwwerken of het veranderen van monumenten, wordt verlengd tot vier weken.
  • In de motie Stienen c.s. (Kamerstukken I 2015/16, 33 962, L) wordt de regering verzocht bij het opstellen van de nationale Omgevingsvisie uiteen te zetten hoe de Omgevingswet en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van doelen met grensoverschrijdende aspecten en mondiale opgaven.
  • In de motie Vos c.s. (Kamerstukken I 2015/16, 33 962, M) wordt de regering verzocht om de beoordelingsregels voor omgevingsvergunning in de uitvoeringsregelgeving zoveel mogelijk ongewijzigd over te nemen uit de huidige wet- en regelgeving en ervoor te zorgen dat eventuele herformulering niet tot verslechtering van het beschermingsniveau leidt.

  Ook zijn op 22 maart 2016 twee aanvullingswetten bij de Omgevingswet in consultatie gegaan. Het gaat om de Aanvullingswet geluid, die materieel de Wet geluidhinder en H11 van de Wet milieubeheer vervangt en de Aanvullingswet bodem, die materieel de Wet bodembescherming vervangt.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Ton van Os