blog

  Bestaand bedrijf past binnen bestemming; Onteigeningsnoodzaak afwezig

  Publicatiedatum: 11 april 2016

  In deze nieuwsbrief wijzen wij je op het Koninklijk besluit van 5 maart 2016 (nr. 2016000364, Stcrt. 31 maart 2016) betreffende het “Onteigeningsplan Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard”, waarbij het verzoek tot het ter onteigening aanwijzen van een bestaand opkweekbedrijf voor perkplanten is afgewezen.

  Essentie         

  In het Koninklijk besluit overweegt de Kroon dat het bestaande bedrijf, dat perkplanten opkweekt, past binnen de bestemming ten behoeve waarvan het onteigeningsverzoek is gedaan. De Kroon komt tot het oordeel dat de noodzaak voor onteigening ontbreekt.

  Nader bekeken

  In verband met de realisatie van het inpassingsplan “Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard”, wenst verzoeker tot onteigening (een samenwerkingsorgaan van de gemeenten Ridderkerk, Rotterdam en Barendrecht) de eigendom, vrij van gebruik, te verkrijgen van enkele percelen die in erfpacht zijn uitgegeven aan Schneider B.V. Het inpassingsplan voorziet in de realisatie van een bedrijventerrein van 96 hectare ten behoeve van de agrologistiek.

  Schneider B.V. exploiteert op de betreffende percelen een perkplantenopkweekbedrijf, waarbij een zaadje wordt opgekweekt tot een perkplantje. Schneider B.V. is van mening dat haar bedrijf past binnen de bestemmingsomschrijving Bedrijventerrein.

  Volgens artikel 4.1, onderdeel c van de inpassingsplanregels zijn de percelen bestemd voor Bedrijventerrein met als nadere omschrijving: “agrologistiek, agro- en foodgerelateerde bedrijven, bedrijven op het gebied van be- of verwerkende agrologistiek en bedrijven uit de voedings- en genotsmiddelenindustrie in de milieucategorieën 3.1, 3.2 en 4.1 uit de in de bijlage bij deze regels opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten alsmede met deze milieucategorieën naar invloed op de omgeving vergelijkbare agrologistiek, agro- en foodgerelateerde bedrijven, bedrijven op het gebied van be- en verwerkende agrologistiek en bedrijven uit de voedings- en genotsmiddelenindustrie ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf van categorie 4.1′”. In artikel 1, onder 1.9 van genoemde planregels, worden agro- en foodgerelateerde bedrijven gedefinieerd als: “bedrijvigheid waarvan de hoofdactiviteit betrekking heeft op het toevoegen of ontlenen van waarde aan producten, afkomstig van bedrijven uit de voedings- en genotmiddelenindustrie en/of agrarische bedrijven, niet zijnde agrologistiek”.

  De Kroon heeft naar aanleiding van de zienswijze en de hoorzitting de percelen bezocht en de situatie ter plaatse beoordeeld. Met Schneiders B.V. is de Kroon van oordeel dat de bedrijfsactiviteiten vallen binnen de inpassingsplanregels, zowel wat betreft het gebruik van de percelen als de daarop aanwezige bebouwing. Ook het beeldkwaliteitsplan geeft aldus de Kroon onvoldoende aanknopingspunten voor de noodzaak van de onteigening.

  De Kroon is van oordeel dat de noodzaak tot onteigening onvoldoende aanwezig is en wijst het onteigeningsverzoek, wat betreft de percelen die aan Schneiders B.V. in erfpacht zijn uitgegeven, af.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Daisy Adams