blog

  Aanscherping verplichte driftreductie treedt binnenkort in werking

  Afbeelding voor Aanscherping verplichte driftreductie treedt binnenkort in werking

  Kortgeleden blogde ik over de stand van zaken van het onderzoek naar de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op omwonenden. Hierin schreef ik al dat het kabinet en de sector de uitkomst van dit onderzoek niet afwachten, maar in de tussentijd al maatregelen treffen. Een van deze maatregelen betreft de aanscherping van de verplichte driftreductie van 50% naar minimaal 75%. Ten tijde van plaatsing van mijn vorige blog was nog niet duidelijk wanneer deze aanscherping in werking zou treden. Inmiddels is deze inwerkingtredingsdatum bekendgemaakt.

  Wat houdt deze maatregel ook alweer in?

  Wat houdt deze maatregel nu precies in en hoe wordt dit in wet- en regelgeving vormgegeven? In mijn vorige blog ging ik hier al kort op in. Mijn collega, Renske van Dreumel, heeft over dit onderwerp al meerdere blogs geschreven. Deze tref je bij de ‘gerelateerde artikelen’ van dit blog aan.

  De aangescherpte verplichte driftreductie maakt onderdeel uit van het besluit van 23 juni 2017 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw en open teelten. Dit besluit bevat wijzigingen in de algemene regels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer, voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij bepaalde agrarische toepassingen. De aangescherpte verplichte driftreductie wordt opgenomen in het nieuwe artikel 3.78a van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit artikel komt als volgt te luiden:

  “1. Bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen bij de teelt van gewassen en op braakliggend land in de open lucht wordt een techniek gebruikt die een driftreductie bereikt van ten minste 75%, ten opzichte van een bij ministeriële regeling aangewezen referentietechniek.

  2. De driftreductie van de techniek, bedoeld in het eerste lid, wordt aangetoond volgens een bij ministeriële regeling aangewezen testmethode.”.

  Voorheen behoefde toepassing van driftreducerende maatregelen alleen op gronden grenzend aan oppervlaktewater. Na inwerkingtreding van bovengenoemd besluit, geldt de verplichte driftreductie voor het gehele perceel, ongeacht of het perceel grenst aan oppervlaktewater.

  Bovengenoemde maatregelen zullen – naar verwachting – leiden tot vermindering van de (kans op) blootstelling voor omwonenden en passanten van landbouwpercelen.

  Wanneer treedt deze maatregel in werking?

  Op 28 november jongstleden is het koninklijk besluit van 15 november 2017 gepubliceerd waarin wordt aangekondigd dat bovengenoemde wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer – voor het grootste gedeelte – met ingang van 1 januari 2018 in werking treedt.

  Heb je vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met mij op.

  Lees hier mijn vorige blog: Stand van zaken van het onderzoek naar effecten gewasbeschermingsmiddelen op omwonenden

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Christiaan Donners