Alle artikelen Agrarische zaken

Bescherming tegen gewasbeschermingsmiddelen in ruimtelijk perspectief

5 oktober 2017

Doorgaans houd ik u middels blogs op de hoogte van de actualiteiten op het gebied van spuitzones (spuitvrije zones tussen gevoelige functies en percelen met open teelt waarop gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt). Onlangs schreef ik ook het artikel "Bescherming tegen gewasbeschermingsmiddelen in ruimtelijk perspectief" in het Tijdschrift voor Agrarisch Recht (nr. 9). Hier treft u een mooi overzicht aan van de jurisprudentie, het voorzorgsbeginsel en toekomstige ontwikkelingen.

Meer

Bestemmingsplan, Drift, Driftreductie, Driftreductieplicht, Gewasbescherming, Spuiten, Spuitzone, Teelt, Wijziging activiteitenbesluit

Thema's: Spuitzones , Volksgezondheid , Bestemmingsplan

Bestemmingsplanregels en Natura 2000 (deel II)

5 oktober 2017

Zoals ik reeds in een eerdere blog aangaf, is het geen sinecure om een planregel te formuleren die de aantasting van de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden uitsluit.

Meer

Artikel 19j nbw 1998, Bestemmingsplan, Emissie, Natura-2000, Natuurbeschermingswet, Plantoets, Stikstofdepositie

Blog thema: Natuurbescherming

Geur onder de Omgevingswet

22 september 2017

Wie denkt dat het omgevingsrecht met de Omgevingswet alleen maar ‘eenvoudiger en beter’ wordt, heeft het naar mijn idee mis.

Meer

Besluit kwaliteit leefomgeving, Geur, Omgevingswet

Blog thema: Agrarisch omgevingsrecht

Blogserie Wet natuurbescherming en Wet ruimtelijke ordening: deel 4 doorwerking PAS naar het bestemmingsplan

22 september 2017

In het vierde en tevens laatste deel van deze blogserie sta ik stil bij de doorwerking van het PAS (Programma Aanpak Stikstof) naar het bestemmingsplan.

Meer

Bestemmingsplan, Doorwerking, Drempelwaarde, Één-op-één-inpassing, Grenswaarde, Natura 2000-plantoets, Pas, Pas-melding, Passende beoordeling

Blog thema: Natuurbescherming

Inwerkingtreding driftreductieplicht in Activiteitenbesluit: (ook) relevant voor beoordeling ruimtelijke ontwikkelingen

4 september 2017

Eerder blogde ik over het voorgestelde nieuwe artikel 3.78a van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw en open teelten. Binnenkort wordt de datum van inwerkingtreding bepaald bij Koninklijk Besluit (Stb. 2017, 305, artikel II).

Meer

Drift, Driftreductie, Driftreductieplicht, Gewasbescherming, Spuiten, Spuitzone, Teelt, Wijziging activiteitenbesluit

Thema's: Bestemmingsplan , Spuitzones , Volksgezondheid

Raad van State vult toetsingskader belanghebbende nader in: wanneer is sprake van ‘gevolgen van enige betekenis’?

1 september 2017

Sinds de uitspraak van 16 maart 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:737) hanteert de Raad van State een nieuw (strenger) toetsingskader voor het begrip belanghebbende bij omgevingsrechtelijke besluiten (zie hiervoor mijn blog van 25 maart 2016). Om als belanghebbende te kunnen worden aangemerkt moet voortaan sprake zijn van het ondervinden van ‘gevolgen van enige betekenis’. In de praktijk rees de vraag hoe dit nieuwe criterium ingevuld moet worden. Onlangs gaf de Raad van State antwoord op deze vraag in de uitspraak van 23 augustus 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2271).

Meer

Artikel 1:2 awb, Belanghebbende, Gevolgen van enige betekenis

Blog thema: Omgevingsrecht

Stalderen; eerdere ontheffingen en Wet markt en overheid

14 juli 2017

Door middel van eerdere blogs hebben wij u geïnformeerd over de ‘Versnelling transitie veehouderij’ en de ‘Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017’. Op 8 juli 2017 hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant de verordening aangenomen. Hierover is de afgelopen dagen reeds veel gepubliceerd via blogs en anderszins. In dit blog beperk ik mij tot twee wijzigingen ten opzichte van de ontwerpverordening die op het laatste moment zijn doorgevoerd, met betrekking tot het beleidsconcept ‘stalderen’ en die in andere publicaties niet zijn belicht.

Meer

Noord-brabant, Staldering

Blog thema: Agrarisch omgevingsrecht

Veehouderij en Gezondheid Omwonenden; betekenis van de onderzoeksresultaten voor planschadeverzoeken

7 juli 2017

Via mijn eerdere blogs heb ik u geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO). Zie bijvoorbeeld mijn meest recente blog van 23 juni 2017. Wat is de betekenis van deze onderzoeksresultaten voor verzoeken om een tegemoetkoming in schade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (planschade)? Deze vraag stond centraal in de uitspraak van de Raad van State van 28 juni 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1712).

Meer

Planschade, Vgo-rapport, Volksgezondheid

Thema's: Intensieve veehouderij , Volksgezondheid

Veehouderij en Gezondheid Omwonenden; nieuwe inzichten

23 juni 2017

Op 16 juni 2017 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken het rapport ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies): analyse van gezondheidseffecten, risicofactoren en uitstoot van bio-aerosolen’ aangeboden aan de Tweede Kamer.

Meer

Aanvullende studies, Geitenhouderij, Pluimveehouderij, Veehouderij en volksgezondheid, Vgo-rapport

Thema's: Intensieve veehouderij , Volksgezondheid

Fietsers beschermen tegen drift?

20 juni 2017

Planologisch hoeft geen rekening te worden gehouden met de bescherming van fietsers tegen drift van gewasbeschermingsmiddelen.

Meer

Bestemmingsplan, Drift, Fietspad, Gevoelige functie, Gewasbeschermingsmiddel, Spuitzone

Thema's: Agrarisch omgevingsrecht , Spuitzones , Bestemmingsplan

Drastische beleidswijziging voor de Noordbrabantse veehouderij

15 juni 2017

Op 14 juni 2017 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hun voorstel gepresenteerd voor een maatregelenpakket dat versneld moet leiden tot een zorgvuldige veehouderijsector in Brabant. De maatregelen zijn gericht op mestbewerking, regulering van de veedichtheid (via 'staldering'), reductie van de ammoniakuitstoot (strengere emissie-eisen, ook voor rundvee en geiten, en geen interne saldering) en aanscherping van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV). Het betreft een vrij drastische beleidswijziging.

Meer

Ammoniak, Beleidswijziging zorgvuldige veehouderij, Brabantse zorgvuldigheidsscore veehouderij, Bzv, Mestbeleid, Noord-brabant, Staldering, Veedichtheid

Thema's: Agrarisch omgevingsrecht , Duurzaamheid , Natuurbescherming

Blogserie Wet natuurbescherming en Wet ruimtelijke ordening: deel 3 maximale planologische mogelijkheden

9 juni 2017

Zoals ik in mijn vorige blog reeds heb behandeld, dient aan de hand van de maximale planologische mogelijkheden die een bestemmingsplan biedt, beoordeeld te worden of dat bestemmingsplan significante effecten kan hebben voor de waarden waarvoor een Natura 2000-gebied is aangewezen. Deze beoordeling vindt plaats in het kader van de voortoets en in het kader van de passende beoordeling. Met het uitgangspunt dat aan de hand van de maximale planologische mogelijkheden beoordeeld dient te worden of sprake kan zijn van significante effecten op Natura 2000-gebieden, wordt erop gedoeld dat in deze beoordeling niet alleen moet worden gekeken naar hetgeen rechtens is toegestaan, maar ook naar het gebruik dat op grond van de flexibiliteitsbepalingen is toegelaten. Daarnaast dient er in de beoordeling van te worden uitgegaan dat zowel de rechtens toegestane bouw- en gebruiksmogelijkheden, als de gebruiksmogelijkheden op grond van de flexibiliteitsbepalingen gedurende de planperiode ten volle zullen worden benut . Hierbij is niet relevant of het ten volle benutten van deze planologische mogelijkheden realistisch is.

Meer

Maximale planologische mogelijkheden, Natura-2000, Natuurbescherming, Significante effecten

Blog thema: Natuurbescherming

VGO-onderzoek: op korte termijn nieuwe onderzoeksresultaten

1 juni 2017

De Staatssecretaris van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu hebben vandaag in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat in het spoor van het onderzoek ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’ (VGO) spoedig nieuwe resultaten bekend worden gemaakt (zie nader over dit onderzoek: mijn blogs van 7 december 2016, 18 oktober 2016, 17 oktober 2016 en 7 juli 2016).

Meer

Emissie, Emissie-eisen, Fijnstof, Fijnstofbeperkende maatregelen, Pluimveehouderij, Varkens- en pluimveerechten, Vgo-onderzoek

Thema's: Intensieve veehouderij , Volksgezondheid

Dump drugsafval in het buitengebied

1 juni 2017

Er wordt nog steeds op grote schaal afval van de productie van synthetische drugs gedumpt in het buitengebied. In dit blog bespreek ik de mogelijkheid om een subsidieaanvraag in te dienen (in elk geval tot en met 15 augustus) voor kosten die zijn gemaakt voor het opruimen van drugsafval. En wie is verantwoordelijk voor deze kosten en de dump van drugsafval?

Meer

Afval, Buitengebied, Criteria, Drugs, Drugsafval, Opruimingskosten, Subsidieregeling

Blog thema: Landbouwsubsidies

Voorlopig geen verlening (ontwerp)natuurvergunningen en VVGB’s bij toename stikstofdepositie

1 juni 2017

De provincies hebben gezamenlijk besloten om momenteel geen ontwerpbesluiten en ontwerp verklaringen van geen bedenkingen (vvgb’s) meer te verlenen, indien ontwikkelingsruimte nodig is. Hoe zit dit?

Meer

Actualisatie pas, Melding, Natuurvergunning, Ontwikkelingsruimte, Partiële herziening, Pas, Programma aanpak stikstof, Programmatische aanpak stikstof, Stikstofdepositie, Vergunningenstop

Thema's: Natuurbescherming , Agrarisch omgevingsrecht

Eerste Kamer stemt in met Wet fosfaatrechten melkvee en de Wet grondgebonden groei melkveehouderij

24 mei 2017

Terwijl alle aandacht op dit moment uitgaat naar de uitvoering van de Regeling fosfaatreductieplan 2017 en de Tweede Kamer daarover met staatssecretaris Van Dam in debat ging, oordeelde de Eerste Kamer min of meer in de luwte over het stelsel van fosfaatrechten en het wetsvoorstel grondgebonden groei melkveehouderij.

Meer

Commissie knelgevallen, Fosfaatrechten, Knelgeval, Wet fosfaatrechten melkvee, Wet grondgebonden groei melkveehouderij

Blog thema: Groeiregulering melkveehouderij

Blogserie Wet natuurbescherming en Wet ruimtelijke ordening: deel 2 referentiesituatie

19 mei 2017

In het tweede deel van deze blogserie sta ik stil bij de vraag welke referentiesituatie geldt bij de toepassing van de Natura 2000-plantoets.

Meer

'bestaande, Natura 2000-plantoets, Planologisch legale situatie', Referentiesituatie

Blog thema: Natuurbescherming

Uitspraak Raad van State pilotzaken Programma Aanpak Stikstof

17 mei 2017

Vandaag heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de pilotzaken over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De onderbouwing van het PAS moet op diverse punten worden verbeterd. De Raad van State geeft echter (nog) geen antwoord op een aantal principiële rechtsvragen over de PAS. De Raad van State heeft prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. In dit blog ga ik kort in op deze vragen en de betekenis voor de praktijk. Wilt u meer informatie? Kom dan naar het onderdeel ammoniak van de Leergang Agrarisch Omgevingsrecht op dinsdagmiddag 30 mei 2017. U kunt zich hiervoor nog aanmelden.

Meer

Depositie, Emissie, Melding, Natura 2000, Natuurbeschermingswet, Natuurbeschermingswetvergunning, Natuurvergunning, Nbw-vergunning, Pas, Prejudiciële vragen, Programma aanpak stikstof, Programmatische aanpak stikstof, Stikstof, Wet natuurbescherming

Thema's: Natuurbescherming , Agrarisch omgevingsrecht

Nieuw toetsingskader voor geurhinder van veehouderijen (deel I)

11 mei 2017

Dat het toetsingskader voor geurhinder van veehouderijen zal worden gewijzigd, is wel zeker. Hoe precies en wanneer is vooralsnog onduidelijk. Twee ontwikkelingen zijn relevant: 1) de conclusies en aanbevelingen van de bestuurlijke werkgroep Evaluatie regelgeving geurhinder door veehouderijen en 2) het Besluit kwaliteit leefomgeving (dat tegelijkertijd met de Omgevingswet in werking zal treden). In dit blog ga ik in op de conclusies en aanbevelingen van de werkgroep.

Meer

‘50/50-regel’, Bbt, Besluit kwaliteit leefomgeving, Beste beschikbare technieken, Bestuurlijke werkgroep evaluatie regelgeving geurhinder door veehouderijen, Geurnormen, Stoppersregeling

Blog thema: Agrarisch omgevingsrecht

Blogserie Wet natuurbescherming en Wet ruimtelijke ordening: deel 1 toepasselijkheid Natura 2000-plantoets

9 mei 2017

De komende weken zal ik bloggen over de ins en outs van de Natura 2000-plantoets. Deze verplichte Natura 2000-plantoets is aan de orde bij de vaststelling van (onder meer) een bestemmingsplan dat significante gevolgen kan hebben voor de waarden waarvoor een Natura 2000-gebied is aangewezen. De Natura 2000-plantoets is complex en levert in de praktijk veel vragen en beperkingen op. De relevantie van de Natura 2000-plantoets is groot. Een bestemmingsplan komt voor vernietiging in aanmerking, indien de Natura 2000-planoets niet goed is uitgevoerd. Herstel van dit gebrek zal vaak niet mogelijk zijn. In het eerste deel van deze blogserie sta ik stil bij de vraag op welke ruimtelijke plannen de Natura 2000-plantoets van toepassing is.

Meer

Bestemmingsplan, Natura 2000, Plantoets, Wet natuurbescherming, Wet ruimtelijke ordening

Blog thema: Natuurbescherming