Alle artikelen Agrarische zaken

Eerste uitspraak Raad van State over ‘Endotoxine toetsingskader 1.0’

15 december 2017

Endotoxinen zijn celwandresten van bacteriën. Inademing van endotoxinen kan leiden tot ontstekingen van de luchtwegen. Vanwege het ontbreken van algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten ten aanzien van endotoxinen, is er in de jurisprudentie nog maar weinig invulling gegeven aan de vraag hoe met dit risico moet worden omgegaan in het omgevingsrecht. Met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 december 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:3435, <LINK OPNEMEN>) is een eerste stap gezet.

Meer

Pluimveehouderij, Veehouderij, Vgo-onderzoek

Thema's: Intensieve veehouderij , Volksgezondheid

Het PAS en het bestemmingsplan

15 december 2017

De Raad van State heeft in de uitspraak van 13 december 2017, zaaknummer 201701450/1/R1, voor het eerst geoordeeld over een bestemmingsplan waar de planwetgever in de planregels een koppeling heeft gelegd met het PAS.

Meer

Ammoniakemissie, Drempelwaarde, Grenswaarde, Melding, Natura 2000, Nbw 1998, Pas, Pas-melding, Plantoets, Referentiesituatie, Stikstofregeling, Wnb

Thema's: Natuurbescherming , Ruimtelijke ordening

Tijdsplanning vervolgonderzoek volksgezondheid en veehouderij

8 december 2017

Afgelopen dinsdag, 5 december 2017, heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Tweede Kamer geïnformeerd over de tijdsplanning ten aanzien van het vervolgonderzoek naar volksgezondheid in relatie tot de veehouderij.

Meer

Geitenhouderijen, Veehouderij, Vgo-onderzoek

Thema's: Intensieve veehouderij , Volksgezondheid

Aanscherping verplichte driftreductie treedt binnenkort in werking

6 december 2017

gewasbeschermingsmiddelen op omwonenden. Hierin schreef ik al dat het kabinet en de sector de uitkomst van dit onderzoek niet afwachten, maar in de tussentijd al maatregelen treffen. Een van deze maatregelen betreft de aanscherping van de verplichte driftreductie van 50% naar minimaal 75%. Ten tijde van plaatsing van mijn vorige blog was nog niet duidelijk wanneer deze aanscherping in werking zou treden. Inmiddels is deze datum van inwerkingtreding bekendgemaakt.

Meer

Activiteitenbesluit, Blootstellingsonderzoek, Drift, Driftreductie, Gewasbescherming, Gewasbeschermingsmiddel, Gezondheid, Gezondheidsraad, Inwerkingtreding, Omwonenden, Rivm, Spuitzone

Thema's: Agrarisch omgevingsrecht , Volksgezondheid

Stand van zaken van het onderzoek naar effecten gewasbeschermingsmiddelen op omwonenden

24 november 2017

Kortgeleden is een Amerikaans onderzoek naar de gevolgen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden van agrarische percelen gepubliceerd. In reactie hierop heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aangegeven dat de situatie in de Verenigde Staten niet vergelijkbaar is met de situatie in Nederland. De Gezondheidsraad kwam in 2014 naar aanleiding van een destijds uitgebracht vergelijkbaar buitenlands onderzoek al tot een zelfde conclusie en adviseerde een blootstellingsonderzoek onder omwonenden in Nederland. Wat is de stand van zaken van dit blootstellingsonderzoek? Worden er in de tussentijd maatregelen genomen om eventuele nadelige effecten van deze blootstelling te verminderen? In dit blog geef ik antwoorden op deze vragen.

Meer

Activiteitenbesluit, Blootstellingsonderzoek, Drift, Driftreductie, Gewasbescherming, Gewasbeschermingsmiddel, Gezondheid, Gezondheidsraad, Omwonenden, Rivm, Spuitzone

Thema's: Agrarisch omgevingsrecht , Volksgezondheid

Stallen en fijn stof; meer ruimte in de regelgeving voor innovatieve ontwikkelingen

9 november 2017

Op 1 november 2017 is een wijziging van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit in werking getreden. Met deze wijziging is de mogelijkheid gecreëerd voor bestuursorganen om bij de beoordeling van de luchtkwaliteit gebruik te maken van andere gegevens, andere emissiefactoren, dan de emissiefactoren die zijn gepubliceerd (de ‘fijnstoflijst’) en in beginsel op grond van de regeling gelden.

Meer

Fijnstof, Grenswaarden, Plattelandswoning

Thema's: Agrarisch omgevingsrecht , Intensieve veehouderij , Duurzaamheid & innovatie , Plattelandswoning , Volksgezondheid

Nieuwe kabinet gooit het over een andere boeg; Interimwet veedichte gebieden van de baan

3 november 2017

In mijn blog van 12 april 2017 stond ik stil bij het conceptwetsvoorstel Interimwet veedichte gebieden. Die wet zou een eigenstandige bevoegdheid voor de provincie in het leven roepen om te kunnen sturen op de omvang van de veehouderij, met het oog op de goede omgevingskwaliteit. De aanleiding voor het conceptwetsvoorstel was vooral gelegen in de volksgezondheidsrisco’s van de veehouderij (zie hierover onder andere mijn blog van 23 juni 2017). Op het conceptwetsvoorstel was veel kritiek en als ik het goed zie was er naast de toenmalige Staatsecretaris van Economische Zaken slechts één echte voorstander: de provincie Noord-Brabant. Het conceptwetsvoorstel werd volgens mij terecht vooral als een doublure gezien, nu met gebruikmaking van de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht grotendeels hetzelfde doel kan worden bereikt (hetzelfde geldt voor het concept van de Wet dieraantallen en volksgezondheid, zie hierover nader mijn artikel ‘Veehouderij en volksgezondheid’).

Meer

Omgevingsrecht, Veehouderij, Vgo, Volksgezondheid

Thema's: Intensieve veehouderij , Volksgezondheid

De nieuwe vormvrije m.e.r.-beoordeling

20 oktober 2017

Op 7 juli 2017 is het gewijzigde Besluit m.e.r. in werking getreden. Het Besluit m.e.r. is gewijzigd ter implementatie van de Wijzigingsrichtlijn m.e.r. Het gewijzigde Besluit m.e.r. kent een nieuwe procedure voor de zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordeling. De vormvrije m.e.r.-beoordeling is geregeld in artikel 2, vijfde lid, onder b, van het Besluit m.e.r.

Meer

Besluit m.e.r., M.e.r., Obm-m.e.r., Overgangsrecht, Vormvrije m.e.r.-beoordeling, Wihm

Blog thema: Agrarisch omgevingsrecht

Aftellen en stilzitten?

20 oktober 2017

Op 9 juni 2017 is de Wet fosfaatrechten melkvee in het Staatsblad bekend gemaakt. Die wet wijzigt de Meststoffenwet met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten voor melkveebedrijven. De wet treedt op een nader te bepalen datum in werking. Daar is een koninklijk besluit voor nodig. Dat zal pas volgen als zicht bestaat op het verkrijgen van een nieuwe derogatie vanaf 2018. En daarvoor is doorslaggevend dat dit jaar de fosfaatproductie weer onder het nationale plafond uit de nu geldende derogatiebeschikking komt. Om dat te bereiken is onder andere de Regeling fosfaatreductieplan 2017 afgekondigd. De verbindendheid van die Regeling ligt onder een vergrootglas. Wat is op dit moment de stand van zaken?

Meer

Derogatie, Derogatiebeschikking, Fosfaatrechten, Fosfaatreductieplan, Meststoffenwet, Regeling fosfaatreductieplan 2017, Wet fosfaatrechten melkvee

Blog thema: Groeiregulering melkveehouderij

Bescherming tegen gewasbeschermingsmiddelen in ruimtelijk perspectief

5 oktober 2017

Doorgaans houd ik u middels blogs op de hoogte van de actualiteiten op het gebied van spuitzones (spuitvrije zones tussen gevoelige functies en percelen met open teelt waarop gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt). Onlangs schreef ik ook het artikel "Bescherming tegen gewasbeschermingsmiddelen in ruimtelijk perspectief" in het Tijdschrift voor Agrarisch Recht (nr. 9). Hier treft u een mooi overzicht aan van de jurisprudentie, het voorzorgsbeginsel en toekomstige ontwikkelingen.

Meer

Bestemmingsplan, Drift, Driftreductie, Driftreductieplicht, Gewasbescherming, Spuiten, Spuitzone, Teelt, Wijziging activiteitenbesluit

Thema's: Bestemmingsplan , Spuitzones , Volksgezondheid

Bestemmingsplanregels en Natura 2000 (deel II)

5 oktober 2017

Zoals ik reeds in een eerdere blog aangaf, is het geen sinecure om een planregel te formuleren die de aantasting van de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden uitsluit.

Meer

Artikel 19j nbw 1998, Bestemmingsplan, Emissie, Natura-2000, Natuurbeschermingswet, Plantoets, Stikstofdepositie

Blog thema: Natuurbescherming

Geur onder de Omgevingswet

22 september 2017

Wie denkt dat het omgevingsrecht met de Omgevingswet alleen maar ‘eenvoudiger en beter’ wordt, heeft het naar mijn idee mis.

Meer

Besluit kwaliteit leefomgeving, Geur, Omgevingswet

Blog thema: Agrarisch omgevingsrecht

Blogserie Wet natuurbescherming en Wet ruimtelijke ordening: deel 4 doorwerking PAS naar het bestemmingsplan

22 september 2017

In het vierde en tevens laatste deel van deze blogserie sta ik stil bij de doorwerking van het PAS (Programma Aanpak Stikstof) naar het bestemmingsplan.

Meer

Bestemmingsplan, Doorwerking, Drempelwaarde, Één-op-één-inpassing, Grenswaarde, Natura 2000-plantoets, Pas, Pas-melding, Passende beoordeling

Blog thema: Natuurbescherming

Inwerkingtreding driftreductieplicht in Activiteitenbesluit: (ook) relevant voor beoordeling ruimtelijke ontwikkelingen

4 september 2017

Eerder blogde ik over het voorgestelde nieuwe artikel 3.78a van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw en open teelten. Binnenkort wordt de datum van inwerkingtreding bepaald bij Koninklijk Besluit (Stb. 2017, 305, artikel II).

Meer

Drift, Driftreductie, Driftreductieplicht, Gewasbescherming, Spuiten, Spuitzone, Teelt, Wijziging activiteitenbesluit

Thema's: Bestemmingsplan , Spuitzones , Volksgezondheid

Raad van State vult toetsingskader belanghebbende nader in: wanneer is sprake van ‘gevolgen van enige betekenis’?

1 september 2017

Sinds de uitspraak van 16 maart 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:737) hanteert de Raad van State een nieuw (strenger) toetsingskader voor het begrip belanghebbende bij omgevingsrechtelijke besluiten (zie hiervoor mijn blog van 25 maart 2016). Om als belanghebbende te kunnen worden aangemerkt moet voortaan sprake zijn van het ondervinden van ‘gevolgen van enige betekenis’. In de praktijk rees de vraag hoe dit nieuwe criterium ingevuld moet worden. Onlangs gaf de Raad van State antwoord op deze vraag in de uitspraak van 23 augustus 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2271).

Meer

Artikel 1:2 awb, Belanghebbende, Gevolgen van enige betekenis

Blog thema: Omgevingsrecht

Stalderen; eerdere ontheffingen en Wet markt en overheid

14 juli 2017

Door middel van eerdere blogs hebben wij u geïnformeerd over de ‘Versnelling transitie veehouderij’ en de ‘Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017’. Op 8 juli 2017 hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant de verordening aangenomen. Hierover is de afgelopen dagen reeds veel gepubliceerd via blogs en anderszins. In dit blog beperk ik mij tot twee wijzigingen ten opzichte van de ontwerpverordening die op het laatste moment zijn doorgevoerd, met betrekking tot het beleidsconcept ‘stalderen’ en die in andere publicaties niet zijn belicht.

Meer

Noord-brabant, Staldering

Blog thema: Agrarisch omgevingsrecht

Veehouderij en Gezondheid Omwonenden; betekenis van de onderzoeksresultaten voor planschadeverzoeken

7 juli 2017

Via mijn eerdere blogs heb ik u geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO). Zie bijvoorbeeld mijn meest recente blog van 23 juni 2017. Wat is de betekenis van deze onderzoeksresultaten voor verzoeken om een tegemoetkoming in schade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (planschade)? Deze vraag stond centraal in de uitspraak van de Raad van State van 28 juni 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1712).

Meer

Planschade, Vgo-rapport, Volksgezondheid

Thema's: Intensieve veehouderij , Volksgezondheid

Veehouderij en Gezondheid Omwonenden; nieuwe inzichten

23 juni 2017

Op 16 juni 2017 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken het rapport ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies): analyse van gezondheidseffecten, risicofactoren en uitstoot van bio-aerosolen’ aangeboden aan de Tweede Kamer.

Meer

Aanvullende studies, Geitenhouderij, Pluimveehouderij, Veehouderij en volksgezondheid, Vgo-rapport

Thema's: Intensieve veehouderij , Volksgezondheid

Fietsers beschermen tegen drift?

20 juni 2017

Planologisch hoeft geen rekening te worden gehouden met de bescherming van fietsers tegen drift van gewasbeschermingsmiddelen.

Meer

Bestemmingsplan, Drift, Fietspad, Gevoelige functie, Gewasbeschermingsmiddel, Spuitzone

Thema's: Agrarisch omgevingsrecht , Bestemmingsplan , Spuitzones

Drastische beleidswijziging voor de Noordbrabantse veehouderij

15 juni 2017

Op 14 juni 2017 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hun voorstel gepresenteerd voor een maatregelenpakket dat versneld moet leiden tot een zorgvuldige veehouderijsector in Brabant. De maatregelen zijn gericht op mestbewerking, regulering van de veedichtheid (via 'staldering'), reductie van de ammoniakuitstoot (strengere emissie-eisen, ook voor rundvee en geiten, en geen interne saldering) en aanscherping van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV). Het betreft een vrij drastische beleidswijziging.

Meer

Ammoniak, Beleidswijziging zorgvuldige veehouderij, Brabantse zorgvuldigheidsscore veehouderij, Bzv, Mestbeleid, Noord-brabant, Staldering, Veedichtheid

Thema's: Agrarisch omgevingsrecht , Natuurbescherming , Duurzaamheid & innovatie