Alle artikelen Agrarische zaken

Stalderen; eerdere ontheffingen en Wet markt en overheid

14 juli 2017

Door middel van eerdere blogs hebben wij u geïnformeerd over de ‘Versnelling transitie veehouderij’ en de ‘Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017’. Op 8 juli 2017 hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant de verordening aangenomen. Hierover is de afgelopen dagen reeds veel gepubliceerd via blogs en anderszins. In dit blog beperk ik mij tot twee wijzigingen ten opzichte van de ontwerpverordening die op het laatste moment zijn doorgevoerd, met betrekking tot het beleidsconcept ‘stalderen’ en die in andere publicaties niet zijn belicht.

Meer

Noord-brabant, Staldering

Thema: Agrarisch omgevingsrecht

Veehouderij en Gezondheid Omwonenden; betekenis van de onderzoeksresultaten voor planschadeverzoeken

7 juli 2017

Via mijn eerdere blogs heb ik u geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO). Zie bijvoorbeeld mijn meest recente blog van 23 juni 2017. Wat is de betekenis van deze onderzoeksresultaten voor verzoeken om een tegemoetkoming in schade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (planschade)? Deze vraag stond centraal in de uitspraak van de Raad van State van 28 juni 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1712).

Meer

Planschade, Vgo-rapport, Volksgezondheid

Thema's: Intensieve veehouderij , Volksgezondheid

Veehouderij en Gezondheid Omwonenden; nieuwe inzichten

23 juni 2017

Op 16 juni 2017 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken het rapport ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies): analyse van gezondheidseffecten, risicofactoren en uitstoot van bio-aerosolen’ aangeboden aan de Tweede Kamer.

Meer

Aanvullende studies, Geitenhouderij, Pluimveehouderij, Veehouderij en volksgezondheid, Vgo-rapport

Thema's: Intensieve veehouderij , Volksgezondheid

Fietsers beschermen tegen drift?

20 juni 2017

Planologisch hoeft geen rekening te worden gehouden met de bescherming van fietsers tegen drift van gewasbeschermingsmiddelen.

Meer

Bestemmingsplan, Drift, Fietspad, Gevoelige functie, Gewasbeschermingsmiddel, Spuitzone

Thema's: Spuitzones , Bestemmingsplan , Agrarisch omgevingsrecht

Drastische beleidswijziging voor de Noordbrabantse veehouderij

15 juni 2017

Op 14 juni 2017 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hun voorstel gepresenteerd voor een maatregelenpakket dat versneld moet leiden tot een zorgvuldige veehouderijsector in Brabant. De maatregelen zijn gericht op mestbewerking, regulering van de veedichtheid (via 'staldering'), reductie van de ammoniakuitstoot (strengere emissie-eisen, ook voor rundvee en geiten, en geen interne saldering) en aanscherping van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV). Het betreft een vrij drastische beleidswijziging.

Meer

Ammoniak, Beleidswijziging zorgvuldige veehouderij, Brabantse zorgvuldigheidsscore veehouderij, Bzv, Mestbeleid, Noord-brabant, Staldering, Veedichtheid

Thema's: Duurzaamheid , Natuurbescherming , Agrarisch omgevingsrecht

Blogserie Wet natuurbescherming en Wet ruimtelijke ordening: deel 3 maximale planologische mogelijkheden

9 juni 2017

Zoals ik in mijn vorige blog reeds heb behandeld, dient aan de hand van de maximale planologische mogelijkheden die een bestemmingsplan biedt, beoordeeld te worden of dat bestemmingsplan significante effecten kan hebben voor de waarden waarvoor een Natura 2000-gebied is aangewezen. Deze beoordeling vindt plaats in het kader van de voortoets en in het kader van de passende beoordeling. Met het uitgangspunt dat aan de hand van de maximale planologische mogelijkheden beoordeeld dient te worden of sprake kan zijn van significante effecten op Natura 2000-gebieden, wordt erop gedoeld dat in deze beoordeling niet alleen moet worden gekeken naar hetgeen rechtens is toegestaan, maar ook naar het gebruik dat op grond van de flexibiliteitsbepalingen is toegelaten. Daarnaast dient er in de beoordeling van te worden uitgegaan dat zowel de rechtens toegestane bouw- en gebruiksmogelijkheden, als de gebruiksmogelijkheden op grond van de flexibiliteitsbepalingen gedurende de planperiode ten volle zullen worden benut . Hierbij is niet relevant of het ten volle benutten van deze planologische mogelijkheden realistisch is.

Meer

Maximale planologische mogelijkheden, Natura-2000, Natuurbescherming, Significante effecten

Thema: Natuurbescherming

VGO-onderzoek: op korte termijn nieuwe onderzoeksresultaten

1 juni 2017

De Staatssecretaris van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu hebben vandaag in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat in het spoor van het onderzoek ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’ (VGO) spoedig nieuwe resultaten bekend worden gemaakt (zie nader over dit onderzoek: mijn blogs van 7 december 2016, 18 oktober 2016, 17 oktober 2016 en 7 juli 2016).

Meer

Emissie, Emissie-eisen, Fijnstof, Fijnstofbeperkende maatregelen, Pluimveehouderij, Varkens- en pluimveerechten, Vgo-onderzoek

Thema's: Intensieve veehouderij , Volksgezondheid

Voorlopig geen verlening (ontwerp)natuurvergunningen en VVGB’s bij toename stikstofdepositie

1 juni 2017

De provincies hebben gezamenlijk besloten om momenteel geen ontwerpbesluiten en ontwerp verklaringen van geen bedenkingen (vvgb’s) meer te verlenen, indien ontwikkelingsruimte nodig is. Hoe zit dit?

Meer

Actualisatie pas, Melding, Natuurvergunning, Ontwikkelingsruimte, Partiële herziening, Pas, Programma aanpak stikstof, Programmatische aanpak stikstof, Stikstofdepositie, Vergunningenstop

Thema's: Natuurbescherming , Agrarisch omgevingsrecht

Dump drugsafval in het buitengebied

1 juni 2017

Er wordt nog steeds op grote schaal afval van de productie van synthetische drugs gedumpt in het buitengebied. In dit blog bespreek ik de mogelijkheid om een subsidieaanvraag in te dienen (in elk geval tot en met 15 augustus) voor kosten die zijn gemaakt voor het opruimen van drugsafval. En wie is verantwoordelijk voor deze kosten en de dump van drugsafval?

Meer

Afval, Buitengebied, Criteria, Drugs, Drugsafval, Opruimingskosten, Subsidieregeling

Thema: Landbouwsubsidies

Eerste Kamer stemt in met Wet fosfaatrechten melkvee en de Wet grondgebonden groei melkveehouderij

24 mei 2017

Terwijl alle aandacht op dit moment uitgaat naar de uitvoering van de Regeling fosfaatreductieplan 2017 en de Tweede Kamer daarover met staatssecretaris Van Dam in debat ging, oordeelde de Eerste Kamer min of meer in de luwte over het stelsel van fosfaatrechten en het wetsvoorstel grondgebonden groei melkveehouderij.

Meer

Commissie knelgevallen, Fosfaatrechten, Knelgeval, Wet fosfaatrechten melkvee, Wet grondgebonden groei melkveehouderij

Thema: Groeiregulering melkveehouderij

Blogserie Wet natuurbescherming en Wet ruimtelijke ordening: deel 2 referentiesituatie

19 mei 2017

In het tweede deel van deze blogserie sta ik stil bij de vraag welke referentiesituatie geldt bij de toepassing van de Natura 2000-plantoets.

Meer

'bestaande, Natura 2000-plantoets, Planologisch legale situatie', Referentiesituatie

Thema: Natuurbescherming

Uitspraak Raad van State pilotzaken Programma Aanpak Stikstof

17 mei 2017

Vandaag heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de pilotzaken over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De onderbouwing van het PAS moet op diverse punten worden verbeterd. De Raad van State geeft echter (nog) geen antwoord op een aantal principiële rechtsvragen over de PAS. De Raad van State heeft prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. In dit blog ga ik kort in op deze vragen en de betekenis voor de praktijk. Wilt u meer informatie? Kom dan naar het onderdeel ammoniak van de Leergang Agrarisch Omgevingsrecht op dinsdagmiddag 30 mei 2017. U kunt zich hiervoor nog aanmelden.

Meer

Depositie, Emissie, Melding, Natura 2000, Natuurbeschermingswet, Natuurbeschermingswetvergunning, Natuurvergunning, Nbw-vergunning, Pas, Prejudiciële vragen, Programma aanpak stikstof, Programmatische aanpak stikstof, Stikstof, Wet natuurbescherming

Thema's: Natuurbescherming , Agrarisch omgevingsrecht

Nieuw toetsingskader voor geurhinder van veehouderijen (deel I)

11 mei 2017

Dat het toetsingskader voor geurhinder van veehouderijen zal worden gewijzigd, is wel zeker. Hoe precies en wanneer is vooralsnog onduidelijk. Twee ontwikkelingen zijn relevant: 1) de conclusies en aanbevelingen van de bestuurlijke werkgroep Evaluatie regelgeving geurhinder door veehouderijen en 2) het Besluit kwaliteit leefomgeving (dat tegelijkertijd met de Omgevingswet in werking zal treden). In dit blog ga ik in op de conclusies en aanbevelingen van de werkgroep.

Meer

‘50/50-regel’, Bbt, Besluit kwaliteit leefomgeving, Beste beschikbare technieken, Bestuurlijke werkgroep evaluatie regelgeving geurhinder door veehouderijen, Geurnormen, Stoppersregeling

Thema: Agrarisch omgevingsrecht

Blogserie Wet natuurbescherming en Wet ruimtelijke ordening: deel 1 toepasselijkheid Natura 2000-plantoets

9 mei 2017

De komende weken zal ik bloggen over de ins en outs van de Natura 2000-plantoets. Deze verplichte Natura 2000-plantoets is aan de orde bij de vaststelling van (onder meer) een bestemmingsplan dat significante gevolgen kan hebben voor de waarden waarvoor een Natura 2000-gebied is aangewezen. De Natura 2000-plantoets is complex en levert in de praktijk veel vragen en beperkingen op. De relevantie van de Natura 2000-plantoets is groot. Een bestemmingsplan komt voor vernietiging in aanmerking, indien de Natura 2000-planoets niet goed is uitgevoerd. Herstel van dit gebrek zal vaak niet mogelijk zijn. In het eerste deel van deze blogserie sta ik stil bij de vraag op welke ruimtelijke plannen de Natura 2000-plantoets van toepassing is.

Meer

Bestemmingsplan, Natura 2000, Plantoets, Wet natuurbescherming, Wet ruimtelijke ordening

Thema: Natuurbescherming

Rechter kapittelt Staatssecretaris

5 mei 2017

Op verzoek van biologische, grondgebonden en gangbare melkveehouderijen en een vleesveehouderijbedrijf is de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag gevraagd om de Regeling fosfaatreductieplan 2017 in kort geding op zijn houdbaarheid te toetsen. Op 4 mei 2017 heeft de Voorzieningenrechter uitspraak gedaan. De landelijke, regionale en natuurlijk de vakpers heeft uitgebreid verslag gedaan van de uitkomst van het kort geding. U weet daarom al lang hoe het kort geding afliep. De staatssecretaris en de zuivelsector beraden zich. De overwegingen van de rechtbank overstijgen het belang van de bij het kort geding betrokken partijen. Daarom is het zinvol het oordeel van de Voorzieningenrechter onder de loep te nemen.

Meer

Biologische bedrijven, Fosfaatreductieplan, Melkleverende bedrijven, Melkvee, Regeling fosfaatreductieplan 2017

Thema: Groeiregulering melkveehouderij

Regeling fosfaatreductieplan 2017 opnieuw gewijzigd

28 april 2017

Kort voor aanvang van het kort geding met betrekking tot de Regeling fosfaatreductieplan 2017 kondigde Staatssecretaris Van Dam aan de Regeling te beperken tot melkproducerende bedrijven. Aan de Tweede Kamer is kort daarna ook toegezegd om zeldzame huisdierrassen te ontzien. De beide aangekondigde wijzigingen zijn inmiddels vertaald in een wijziging van de Regeling. Om te voorkomen dat de afvoer van runderen naar niet langer onder de Regeling vallende bedrijven (bijvoorbeeld afvoer van jongvee naar jongveeopfokbedrijven) als reductie geldt, wordt een nieuw begrip geïntroduceerd: het jongveegetal. De Regeling wordt er niet overzichtelijker op. Wat zijn de kernaanpassingen in de Regeling?

Meer

Fosfaatreductie, Fosfaatreductieplan, Fosfaatwetgeving, Regeling fosfaatreductieplan 2017

Thema: Groeiregulering melkveehouderij

Sanering asbestdaken: in 2017 € 10 miljoen euro extra beschikbaar

28 april 2017

Voor de verwijdering van een asbestdak kan subsidie worden aangevraagd. Met het oog op het verbod van asbestdaken per 2024, hoopt staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) met de subsidieregeling eigenaren te stimuleren om asbestdaken nu al te saneren. Voor het jaar 2017 is een subsidieplafond vastgesteld van € 15 miljoen euro. De subsidieregeling blijkt echter zodanig populair te zijn dat het subsidieplafond al in april 2017 in zicht is gekomen. Wat gebeurt er met aanvragen die dit jaar nog worden ingediend? Wordt er nog subsidie uitgekeerd?

Meer

2017, Asbest, Subsidie, Subsidiepot

Thema: Asbest

Wijziging Gelders Plussenbeleid

21 april 2017

In eerdere blogs hielden Paul Bodden en ik u al op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de actualisatie van de Gelderse Omgevingsverordening en -visie, waarvan het Gelders Plussenbeleid onderdeel is. Op 22 maart 2017 zijn de geactualiseerde Omgevingsverordening en -visie en dus ook het Gelders Plussenbeleid in werking getreden. Op 12 april 2017 hebben Provinciale Staten een aanvullende wijziging op het Gelders Plussenbeleid vastgesteld.

Meer

Actualisatie, Gelderland, Gelders plussenbeleid, Gemengde bedrijven, Grondgebonden, Niet-grondgebonden, Omgevingsverordening, Omgevingsvisie, Provinciale staten

Thema: Agrarisch omgevingsrecht

Glastuinbouw deel 1: afstand tot kassen?

20 april 2017

In eerdere blogs besprak ik de jurisprudentie over afstanden tussen percelen met open teelt waarbij gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt en percelen met gevoelige functies (zoals burgerwoningen), kortweg spuitzones. Een andere vraag is of er bij glastuinbouw ook afstanden moeten worden aangehouden. En op welke afstand zijn omwonenden belanghebbenden bij de nieuwbouw/vervanging van een kas? In een aantal blogs zal ik u informeren over deze en andere vragen die van belang zijn voor de glastuinbouw. Leest u mee?

Meer

Afstand, Bestemmingsplan, Glastuinbouw, Kwekerij, Ruimtelijke ordening, Teler, Tuinbouw

Thema's: Bestemmingsplan , Ruimtelijke ordening

Fosfaatreductie melkvee: een turbulente week

14 april 2017

Een selectie van door de Regeling fosfaatreductieplan 2017 getroffen bedrijven en de staatssecretaris van economische zaken ontmoetten elkaar op 12 april 2017 voor de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag.

Meer

Fosfaatreductie, Fosfaatreductieplan, Knelgeval, Referentieaantal, Regeling fosfaatreductieplan 2017

Thema: Groeiregulering melkveehouderij