Alle artikelen Agrarische zaken

Tag: bestrijdingsmiddel

Onderzoek naar effecten gewasbeschermingsmiddelen op omwonenden; een update

14 maart 2018

Zoals ik in een eerdere blog al schreef, is in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 2015 het ‘Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden’ (OBO) gestart. Onderzocht wordt in hoeverre mensen die dicht bij landbouwpercelen wonen, blootgesteld worden aan bestrijdingsmiddelen. Onderdeel van dit onderzoek is het ‘Verkennend gezondheidsonderzoek’. Hierin wordt onderzocht of omwonenden van agrarische percelen gezondheidsproblemen hebben, die niet of minder voorkomen bij mensen uit een andere omgeving. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mevrouw Schouten, sprak in november 2017 de verwachting uit om eind 2018 met de bevindingen te komen.

Meer

Activiteitenbesluit, Bestrijdingsmiddel, Driftreductie, Gewasbeschermingsmiddel, Gezondheid, Obo, Rivm, Volksgezondheid

Thema's: Agrarisch omgevingsrecht , Volksgezondheid

Wel of geen spuitzone?

26 januari 2018

Een plan voorziet in de bouw van woningen. Een aantal van deze woningen is voorzien op korte afstand van agrarische gronden. Deze agrarische gronden worden momenteel niet gebruikt voor de teelt van gewassen, maar het ter plaatse vigerende bestemmingsplan sluit een dergelijk gebruik - waarbij bestrijdingsmiddelen mogen worden gebruikt - niet uit. Het is derhalve planologisch mogelijk dat de agrariër het huidige gebruik van zijn gronden wijzigt in het telen van gewassen. Dient nu ten behoeve van de bouw van de woningen, wel of geen spuitzone te worden aangehouden?

Meer

Bestemmingsplan, Bestrijdingsmiddel, Containerteelt, Fruitteelt, Gewasbestrijdingsmiddel, Spuitzone, Woningbouw

Thema's: Bestemmingsplan , Spuitzones , Agrarisch omgevingsrecht

Spuitzones: 50 meter, tenzij

7 september 2016

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State acht het niet onredelijk dat als vuistregel wordt gehanteerd dat tussen gevoelige functies en agrarische bedrijvigheid in de fruitsector, de boomteelt en de glastuinbouw in het algemeen een afstand van 50 meter dient te worden aangehouden in verband met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Een keuze voor een kortere afstand kan evenwel in een concreet geval redelijk zijn. Daaraan dient een deugdelijke belangenafweging en motivering ten grondslag te liggen.

Meer

Bespuiten, Bestemmingsplan, Bestemmingsplanregels, Bestrijdingsmiddel, Drift, Driftreductie, Gemeenteraad, Gewasbescherming, Gewasbeschermingsmiddel, Gewassen, Spuiten, Spuittechniek, Spuitvrije zone, Spuitzone, Volksgezondheid

Thema's: Bestemmingsplan , Spuitzones

Spuitzone van slechts 10 meter doorstaat toets Raad van State.

4 mei 2016

Op 4 mei 2016 heeft de Raad van State een spuitvrije zone (kortweg spuitzone) van 10 meter geaccepteerd tussen een fruitboomgaard en twee burgerwoningen. Met een locatiespecifiek onderzoek werd aangetoond dat een aanvaardbaar woon- en leefklimaat met deze spuitzone is gegarandeerd.

Meer

Bespuiten, Bespuiting, Bestrijdingsmiddel, Boomgaard, Captan, Driftreducerende koppen, Driftreducerenede maatregel, Driftreductie, Fruitboomgaard, Fruitteelt, Gespoten, Gewasbeschermingsmiddel, Locatiespecifiek onderzoek, Plant research international, Pri, Sloot, Spuiten, Spuitvrije zone, Spuitzone, Spuitzonerapport, Teelt, Watergang

Thema's: Bestemmingsplan , Water , Spuitzones , Volksgezondheid

Renske van Dreumel
Renske van Dreumel AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Korte spuitzone in bestemmingsplan onderuit. Het belang van locatiespecifiek onderzoek

19 april 2016

Op 30 maart 2016 is er een belangrijke uitspraak verschenen over het vaststellen van een spuitvrije zone (kortweg spuitzone). In deze zaak beoogt de gemeente verplaatsing van een landbouwmechanisatiebedrijf (met een bedrijfswoning) naar een locatie die grenst aan gronden voor fruitteelt en akkerbouw. De fruittelers en akkerbouwers komen op tegen het bestemmingsplan omdat zij vrezen voor een belemmering van hun bedrijfsvoering. Waarom deze actie? Omdat op hun gronden gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. De drift die daarbij kan ontstaan zou volgens de fruittelers en akkerbouwers schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van de toekomstige bewoners van de bedrijfswoning en de werknemers van het landbouwmechanisatiebedrijf. Volgens hen is gekozen voor een te korte spuitzone. De Raad van State is het hiermee eens. De spuitzone van 10,7 meter breed gaat onderuit.

Meer

Bestemmingsplan, Bestrijdingsmiddel, Bloembollen, Boomgaard, Drift, Driftreductie, Fruitteelt, Gewasbeschermingsmiddel, Locatiespecifiek, Onderzoek, Pri, Spuiten, Spuittechniek, Spuitvrije zone, Spuitzone, Volksgezondheid

Thema's: Bestemmingsplan , Spuitzones

Renske van Dreumel
Renske van Dreumel AdvocaatUit dienst bij Hekkelman