Alle artikelen Agrarische zaken

Tag: gewasbeschermingsmiddel

Onderzoek naar effecten gewasbeschermingsmiddelen op omwonenden; een update

14 maart 2018

Zoals ik in een eerdere blog al schreef, is in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 2015 het ‘Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden’ (OBO) gestart. Onderzocht wordt in hoeverre mensen die dicht bij landbouwpercelen wonen, blootgesteld worden aan bestrijdingsmiddelen. Onderdeel van dit onderzoek is het ‘Verkennend gezondheidsonderzoek’. Hierin wordt onderzocht of omwonenden van agrarische percelen gezondheidsproblemen hebben, die niet of minder voorkomen bij mensen uit een andere omgeving. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mevrouw Schouten, sprak in november 2017 de verwachting uit om eind 2018 met de bevindingen te komen.

Meer

Activiteitenbesluit, Bestrijdingsmiddel, Driftreductie, Gewasbeschermingsmiddel, Gezondheid, Obo, Rivm, Volksgezondheid

Thema's: Agrarisch omgevingsrecht , Volksgezondheid

Aanscherping verplichte driftreductie treedt binnenkort in werking

6 december 2017

gewasbeschermingsmiddelen op omwonenden. Hierin schreef ik al dat het kabinet en de sector de uitkomst van dit onderzoek niet afwachten, maar in de tussentijd al maatregelen treffen. Een van deze maatregelen betreft de aanscherping van de verplichte driftreductie van 50% naar minimaal 75%. Ten tijde van plaatsing van mijn vorige blog was nog niet duidelijk wanneer deze aanscherping in werking zou treden. Inmiddels is deze datum van inwerkingtreding bekendgemaakt.

Meer

Activiteitenbesluit, Blootstellingsonderzoek, Drift, Driftreductie, Gewasbescherming, Gewasbeschermingsmiddel, Gezondheid, Gezondheidsraad, Inwerkingtreding, Omwonenden, Rivm, Spuitzone

Thema's: Agrarisch omgevingsrecht , Volksgezondheid

Stand van zaken van het onderzoek naar effecten gewasbeschermingsmiddelen op omwonenden

24 november 2017

Kortgeleden is een Amerikaans onderzoek naar de gevolgen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden van agrarische percelen gepubliceerd. In reactie hierop heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aangegeven dat de situatie in de Verenigde Staten niet vergelijkbaar is met de situatie in Nederland. De Gezondheidsraad kwam in 2014 naar aanleiding van een destijds uitgebracht vergelijkbaar buitenlands onderzoek al tot een zelfde conclusie en adviseerde een blootstellingsonderzoek onder omwonenden in Nederland. Wat is de stand van zaken van dit blootstellingsonderzoek? Worden er in de tussentijd maatregelen genomen om eventuele nadelige effecten van deze blootstelling te verminderen? In dit blog geef ik antwoorden op deze vragen.

Meer

Activiteitenbesluit, Blootstellingsonderzoek, Drift, Driftreductie, Gewasbescherming, Gewasbeschermingsmiddel, Gezondheid, Gezondheidsraad, Omwonenden, Rivm, Spuitzone

Thema's: Agrarisch omgevingsrecht , Volksgezondheid

Fietsers beschermen tegen drift?

20 juni 2017

Planologisch hoeft geen rekening te worden gehouden met de bescherming van fietsers tegen drift van gewasbeschermingsmiddelen.

Meer

Bestemmingsplan, Drift, Fietspad, Gevoelige functie, Gewasbeschermingsmiddel, Spuitzone

Thema's: Agrarisch omgevingsrecht , Bestemmingsplan , Spuitzones

Renske van Dreumel
Renske van Dreumel AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Spuitzones: 50 meter, tenzij

7 september 2016

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State acht het niet onredelijk dat als vuistregel wordt gehanteerd dat tussen gevoelige functies en agrarische bedrijvigheid in de fruitsector, de boomteelt en de glastuinbouw in het algemeen een afstand van 50 meter dient te worden aangehouden in verband met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Een keuze voor een kortere afstand kan evenwel in een concreet geval redelijk zijn. Daaraan dient een deugdelijke belangenafweging en motivering ten grondslag te liggen.

Meer

Bespuiten, Bestemmingsplan, Bestemmingsplanregels, Bestrijdingsmiddel, Drift, Driftreductie, Gemeenteraad, Gewasbescherming, Gewasbeschermingsmiddel, Gewassen, Spuiten, Spuittechniek, Spuitvrije zone, Spuitzone, Volksgezondheid

Thema's: Bestemmingsplan , Spuitzones

Driftreductie verplicht bij gebruik gewasbeschermingsmiddelen per 1 januari 2017

18 juli 2016

Op 6 juli 2016 verscheen in de Staatscourant (nr. 32229) een voorpublicatie tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Die wijziging ziet onder meer op de regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De bedoeling is dat de wijziging per 1 januari 2017 in werking treedt. De voorgenomen wijziging is relevant voor het bepalen van de spuitzone tussen gevoelige functies en percelen waarop gewasbeschermingsmiddelen worden aangewend. Hoe zit dit?

Meer

Bespuiting, Boomgaard, Drift, Driftreductie, Gewasbescherming, Gewasbeschermingsmiddel, Gewassen, Spuiten, Spuitvrije zone, Spuitzone, Teelt, Watergang, Woon- en leefklimaat

Thema's: Bestemmingsplan , Spuitzones , Volksgezondheid

Renske van Dreumel
Renske van Dreumel AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Spuitzone van slechts 10 meter doorstaat toets Raad van State.

4 mei 2016

Op 4 mei 2016 heeft de Raad van State een spuitvrije zone (kortweg spuitzone) van 10 meter geaccepteerd tussen een fruitboomgaard en twee burgerwoningen. Met een locatiespecifiek onderzoek werd aangetoond dat een aanvaardbaar woon- en leefklimaat met deze spuitzone is gegarandeerd.

Meer

Bespuiten, Bespuiting, Bestrijdingsmiddel, Boomgaard, Captan, Driftreducerende koppen, Driftreducerenede maatregel, Driftreductie, Fruitboomgaard, Fruitteelt, Gespoten, Gewasbeschermingsmiddel, Locatiespecifiek onderzoek, Plant research international, Pri, Sloot, Spuiten, Spuitvrije zone, Spuitzone, Spuitzonerapport, Teelt, Watergang

Thema's: Bestemmingsplan , Water , Spuitzones , Volksgezondheid

Renske van Dreumel
Renske van Dreumel AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Korte spuitzone in bestemmingsplan onderuit. Het belang van locatiespecifiek onderzoek

19 april 2016

Op 30 maart 2016 is er een belangrijke uitspraak verschenen over het vaststellen van een spuitvrije zone (kortweg spuitzone). In deze zaak beoogt de gemeente verplaatsing van een landbouwmechanisatiebedrijf (met een bedrijfswoning) naar een locatie die grenst aan gronden voor fruitteelt en akkerbouw. De fruittelers en akkerbouwers komen op tegen het bestemmingsplan omdat zij vrezen voor een belemmering van hun bedrijfsvoering. Waarom deze actie? Omdat op hun gronden gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. De drift die daarbij kan ontstaan zou volgens de fruittelers en akkerbouwers schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van de toekomstige bewoners van de bedrijfswoning en de werknemers van het landbouwmechanisatiebedrijf. Volgens hen is gekozen voor een te korte spuitzone. De Raad van State is het hiermee eens. De spuitzone van 10,7 meter breed gaat onderuit.

Meer

Bestemmingsplan, Bestrijdingsmiddel, Bloembollen, Boomgaard, Drift, Driftreductie, Fruitteelt, Gewasbeschermingsmiddel, Locatiespecifiek, Onderzoek, Pri, Spuiten, Spuittechniek, Spuitvrije zone, Spuitzone, Volksgezondheid

Thema's: Bestemmingsplan , Spuitzones

Renske van Dreumel
Renske van Dreumel AdvocaatUit dienst bij Hekkelman