Alle artikelen Agrarische zaken

Tag: schade

Een erg nare zaak

10 januari 2019

Een bezoekje aan een boerderij in het najaar van 2016 leidt tot een drama met een uiterst vervelende nasleep. Bij dat drama zijn paarden betrokken. De nasleep geeft een bijzonder inkijkje in de aansprakelijkheidsproblematiek rond paarden. Maar er komt ook duidelijkheid over de zorgplicht van ouders naar kinderen toe in situaties rond paarden. Uit het oordeel van de rechtbank valt een wijze les te trekken.

Meer

Aansprakelijkheid, Aansprakelijkheid voor dieren, Paarden, Risico, Schade

Blog thema: Hippisch recht

Koeien moeten de weg aan een touwtje oversteken: schade wordt beperkt vergoed

24 november 2016

Een melkveehouder in de gemeente Maasdriel liet zijn koeien weiden aan weerszijden van een lokale weg. Om de weide te bereiken liet de melkveehouder zijn koeien twee maal per dag onder toezicht de weg oversteken. De lokale weg werd echter gereconstrueerd naar een doorgaande weg. Dat had ernstige gevolgen voor de mogelijkheden om de weg met koeien over te steken. De melkveehouder kan zijn koeien alleen nog aan de andere kant van de weg laten weiden als hij ze aangelijnd naar de overkant brengt. Voor de melkveehouder is dat een fiks nadeel. Komt dit nadeel voor vergoeding in aanmerking? Deze vraag is recent aan de orde geweest in een zaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer

Melkveehouderij, Nadeelcompensatie, Nmr, Normaal maatschappelijk risico, Normaal ondernemers risico, Omzetdrempel, Schade, Tegemoetkoming, Tegemoetkoming in de schade

Blog thema: Planschade - nadeelcompensatie

Paul Herder
Paul Herder AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Verslechterde bereikbaarheid percelen: tegemoetkoming in de schade?

20 mei 2016

Een melkveehouder in de provincie Friesland stelt schade te hebben geleden als gevolg van de verbreding van een kanaal. De melkveehouder pacht drie percelen grasland die worden bereikt door het kanaal over te steken met een praam (boot met platte bodem). De verbreding van het kanaal heeft tot gevolg dat sneller wordt gevaren, waardoor meer golfslag optreedt. Volgens de melkveehouder is de overtocht niet meer mogelijk omdat dit een onveilige situatie tot gevolg heeft. Exploitatie van de percelen is daardoor niet langer mogelijk waardoor circa € 200.000,00 schade wordt geleden. Komt deze schade voor vergoeding in aanmerking?

Meer

Bereikbaarheid, Bestemmingsplan, Causaal verband, Inkomensschade, Nadeelcompensatie, Omrijden, Omrijschade, Onrechtmatig, Planschade, Schade, Tegemoetkoming, Tegemoetkoming in de schade

Blog thema: Planschade - nadeelcompensatie

Paul Herder
Paul Herder AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Is een nieuw agrarisch bedrijf in het buitengebied een normale maatschappelijke ontwikkeling?

22 april 2016

Het buitengebied is een oase van rust. Althans dat is het ideaalbeeld dat woningeigenaren in het buitengebied vaak hebben. De vestiging van een agrarisch bedrijf op korte afstand van hun woning wordt dan ook meestal als ongewenst ervaren. In sommige gevallen ondervindt de woningeigenaar zelfs schade in de vorm van een waardevermindering van zijn woning. Als schade ontstaat door een bestemmingsplan, is het op grond van de Wet ruimtelijke ordening mogelijk planschade te claimen. Als de nieuwe ontwikkeling een ‘normale maatschappelijke ontwikkeling’ betreft kan dit tot gevolg hebben dat niets of slechts een gedeelte van de schade wordt vergoed. Hoe zit dat in het buitengebied? Is de komst van een agrarisch bedrijf in het buitengebied een normale maatschappelijke ontwikkeling?

Meer

Artikel 6.1 wro, Bestemmingsplan, Buitengebied, In de lijn der verwachtingen, Nieuwbouw, Nmr, Normaal maatschappelijk risico, Normale maatschappelijke ontwikkeling, Planschade, Schade, Schadevergoeding, Tegemoetkoming in de schade, Wro

Blog thema: Planschade - nadeelcompensatie

Paul Herder
Paul Herder AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Beweidingsverbod: tegemoetkoming in de schade?

8 april 2016

Als gevolg van regelgeving van waterschappen kan een landbouwer schade lijden. Een voorbeeld daarvan is de waardedaling van gronden (of van een erfpachtrecht) in het geval een waterschap in de keur een beweidingsverbod opneemt voor dijkpercelen. De mogelijkheden voor het gebruik van deze percelen worden door zo’n verbod immers beperkt. Komt deze schade voor vergoeding in aanmerking?

Meer

Beleidsregel, Bewijdingsverbod, Keur, Legger, Nadeelcompensatie, Schade, Schadevergoeding, Tegemoetkoming, Waterschap, Waterwet

Thema's: Water , Planschade - nadeelcompensatie

Paul Herder
Paul Herder AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Inperking bouwmogelijkheden door nieuwe leggers waterschap

25 februari 2016

Woon je binnen- of buitendijks? Of heb je bouwplannen voor (agrarische bedrijfs-)gebouwen in de nabijheid van de dijk? Dan is voor jou het van belang dat het waterschap Rivierenland nieuwe ontwerp-leggers voor de waterkeringen heeft opgesteld. Deze liggen nog tot en met 7 maart 2016 ter inzage. Gedurende deze periode kun je zienswijzen indienen. Waarom zou je dit doen? Omdat jouw bouwmogelijkheden nabij de dijk beperkt kunnen worden.

Meer

Beleidsregel, Beschermingsgebied, Bestemmingsplan, Bouwrechten, Bouwverbod, Dijk, Kelder, Keur, Legger, Mestkelder, Nadeelcompensatie, Overstroming, Planschade, Rivierenland, Schade, Water, Waterkering, Waterschap, Waterstaatswerk, Waterwet

Thema's: Bestemmingsplan , Water , Planschade - nadeelcompensatie

Renske van Dreumel
Renske van Dreumel AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Planschade in het buitengebied: waardevermindering agrarische bedrijfswoning?

12 februari 2016

Als gevolg van ontwikkelingen in het buitengebied kan een (burger)woning, agrarische bedrijfswoning of een agrarisch bouwblok in waarde verminderen. Zo kan de waarde van een bouwblok verminderen als in de directe omgeving een woonwijk wordt ontwikkeld. Maar ook een agrarische bedrijfswoning kan in waarde afnemen door een ontwikkeling in de directe omgeving. Wanneer komt planschade voor vergoeding in aanmerking?

Meer

Agrarische bedrijfswoning, Artikel 6.1, Bedrijfswoning, Bestemmingsplan, Burgerwoning, Planologische wijziging, Planschade, Ruimtelijke ontwikkeling, Schade, Wet ruimtelijke ordening

Blog thema: Planschade - nadeelcompensatie

Paul Herder
Paul Herder AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Vergoeding voor schade door veldmuizenplaag?

17 december 2015

In het noorden van het land heeft in 2014 een grote hoeveelheid veldmuizen veel schade veroorzaakt. De Flora- en faunawet geeft de mogelijkheid een tegemoetkoming te vragen in schade die wordt veroorzaakt door een inheemse diersoort. Wil zo’n verzoek voor toewijzing in aanmerking komen dan moet aan diverse vereisten worden voldaan. Komt schade door een veldmuizenplaag voor vergoeding in aanmerking?

Meer

Faunafonds, Faunaschade, Grasland, Muizenplaag, Schade, Schadevergoeding, Tegemoetkoming, Veldmuizen, Veldmuizenplaag

Blog thema: Planschade - nadeelcompensatie

Paul Herder
Paul Herder AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Voldoen de LTO-Gasunie normbedragen als schadevergoeding?

11 december 2015

Indien kabels en leidingen in landbouwgronden worden gelegd, is de toestemming van de grondeigenaar vereist. De grondeigenaar kan een vergoeding verlangen. Verleent de grondeigenaar geen toestemming, dan kan de uitvoerder van het werk toestemming afdwingen. De schade die de grondeigenaar lijdt dient te worden vergoed. Over de omvang van die schadevergoeding maken LTO Nederland en de Gasunie jaarlijks afspraken. Bieden de normbedragen ook voldoende compensatie indien de overheid schade toebrengt bij uitoefening van haar wettelijke taak?

Meer

Gasunie, Kabels en leiding, Lto, Lto-gasunie, Nadeelcompensatie, Norm, Schade, Schadevergoeding, Tennet, Vergoeding

Blog thema: Planschade - nadeelcompensatie

Paul Herder
Paul Herder AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Aantasting situeringswaarde: planschade?

18 september 2015

Wonen en agrarische bedrijvigheid verdragen elkaar niet altijd even goed. Als die functies in een bestemmingsplan op korte afstand van elkaar worden gepland kan dat nadelige effecten hebben voor het agrarisch bedrijf en in het bijzonder de ontwikkelingsmogelijkheden daarvan. Dat kan leiden tot planschade.

Meer

Planschade, Schade, Uitbreidingsmogelijkheden, Woonwijk

Blog thema: Planschade - nadeelcompensatie

Paul Herder
Paul Herder AdvocaatUit dienst bij Hekkelman