Alle artikelen Agrarische zaken

Tag: volksgezondheid

Het beoordelingskader voor risico's van endotoxinen voor de volksgezondheid

14 maart 2019

Endotoxinen zijn celwandresten van bacteriën. Inademing van endotoxinen kan leiden tot ontstekingen van de luchtwegen. Het ontbreken van algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten ten aanzien van endotoxinen maakt de toetsing van omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen op dit punt complex. In de uitspraak van 27 februari 2019 gaat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State opnieuw in op de wijze waarop het risico van endotoxinen voor de volksgezondheid bij de beoordeling van een aanvraag om omgevingsvergunning milieu kan worden betrokken. Dat de Afdeling nu ook ingaat op het voorzorgsbeginsel, maakt de uitspraak besprekenswaardig.

Meer

Afdeling, Endotoxinen, Gezondheidsraad, Gezondheidsrisico's, Omgevingsvergunning, Omgevingsvergunning milieu, Pluimveehouderij, Raad van state, Volksgezondheid

Thema's: Intensieve veehouderij , Agrarisch omgevingsrecht , Volksgezondheid

Geur- en ammoniakrendement combi-luchtwassers lager dan verwacht; gewijzigde Rgv en Rav in werking getreden

26 juli 2018

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 1 mei 2018 een conceptregeling tot wijziging van de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) en de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) vrijgegeven voor internetconsultatie. Op 20 juli 2018 zijn de gewijzigde Rgv en Rav in werking getreden.

Meer

Emissiefactor, Geur, Geurreductie, Luchtwasser, Overgangsrecht, Rav, Rgv, Veehouderij, Veehouderij en volksgezondheid, Volksgezondheid, Wet geurhinder en veehouderij, Wur

Thema's: Agrarisch omgevingsrecht , Mest en geur , Omgevingsrecht , Volksgezondheid , Bestuurs(proces)recht

Jurisprudentie endotoxinen; de stand van zaken

5 juli 2018

Endotoxinen zijn celwandresten van bacteriën. Inademing van endotoxinen kan leiden tot ontstekingen van de luchtwegen. Vanwege het ontbreken van algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten ten aanzien van endotoxinen, is er in de jurisprudentie nog maar weinig invulling gegeven aan de vraag hoe met dit risico moet worden omgegaan.

Meer

Endotoxinen, Veehouderij, Vgo-onderzoek, Volksgezondheid

Thema's: Intensieve veehouderij , Volksgezondheid

Geur- en ammoniakrendement combi-luchtwassers lager dan verwacht; de staatssecretaris onderneemt actie

4 mei 2018

Al in 2015 werden door de Bestuurlijke werkgroep evaluatie geurregelgeving veehouderij twijfels geuit over de prestaties van luchtwassers. Naar aanleiding van deze twijfels werd in opdracht van het (toenmalige) Ministerie van Infrastructuur en Milieu door Wageningen University & Research (WUR) een onderzoek gestart naar de rendementen voor geurverwijdering van luchtwassers. Eind maart van dit jaar werd het rapport van het eerste deel van dit onderzoek bekendgemaakt.

Meer

Geur, Veehouderij, Veehouderij en volksgezondheid, Volksgezondheid, Wur

Blog thema: Volksgezondheid

Onderzoek naar effecten gewasbeschermingsmiddelen op omwonenden; een update

14 maart 2018

Zoals ik in een eerdere blog al schreef, is in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 2015 het ‘Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden’ (OBO) gestart. Onderzocht wordt in hoeverre mensen die dicht bij landbouwpercelen wonen, blootgesteld worden aan bestrijdingsmiddelen. Onderdeel van dit onderzoek is het ‘Verkennend gezondheidsonderzoek’. Hierin wordt onderzocht of omwonenden van agrarische percelen gezondheidsproblemen hebben, die niet of minder voorkomen bij mensen uit een andere omgeving. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mevrouw Schouten, sprak in november 2017 de verwachting uit om eind 2018 met de bevindingen te komen.

Meer

Activiteitenbesluit, Bestrijdingsmiddel, Driftreductie, Gewasbeschermingsmiddel, Gezondheid, Obo, Rivm, Volksgezondheid

Thema's: Agrarisch omgevingsrecht , Volksgezondheid

Nieuwe kabinet gooit het over een andere boeg; Interimwet veedichte gebieden van de baan

3 november 2017

In mijn blog van 12 april 2017 stond ik stil bij het conceptwetsvoorstel Interimwet veedichte gebieden. Die wet zou een eigenstandige bevoegdheid voor de provincie in het leven roepen om te kunnen sturen op de omvang van de veehouderij, met het oog op de goede omgevingskwaliteit. De aanleiding voor het conceptwetsvoorstel was vooral gelegen in de volksgezondheidsrisco’s van de veehouderij (zie hierover onder andere mijn blog van 23 juni 2017). Op het conceptwetsvoorstel was veel kritiek en als ik het goed zie was er naast de toenmalige Staatsecretaris van Economische Zaken slechts één echte voorstander: de provincie Noord-Brabant. Het conceptwetsvoorstel werd volgens mij terecht vooral als een doublure gezien, nu met gebruikmaking van de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht grotendeels hetzelfde doel kan worden bereikt (hetzelfde geldt voor het concept van de Wet dieraantallen en volksgezondheid, zie hierover nader mijn artikel ‘Veehouderij en volksgezondheid’).

Meer

Omgevingsrecht, Veehouderij, Vgo, Volksgezondheid

Thema's: Intensieve veehouderij , Volksgezondheid

Veehouderij en Gezondheid Omwonenden; betekenis van de onderzoeksresultaten voor planschadeverzoeken

7 juli 2017

Via mijn eerdere blogs heb ik je geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO). Zie bijvoorbeeld mijn meest recente blog van 23 juni 2017. Wat is de betekenis van deze onderzoeksresultaten voor verzoeken om een tegemoetkoming in schade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (planschade)? Deze vraag stond centraal in de uitspraak van de Raad van State van 28 juni 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1712).

Meer

Planschade, Vgo-rapport, Volksgezondheid

Thema's: Intensieve veehouderij , Volksgezondheid

Beoordeling van het woon- en leefklimaat: GGD-onderzoek of Handreiking bij de Wet geurhinder en veehouderij?

7 december 2016

In haar uitspraak van 27 juni 2016 overwoog de Rechtbank Oost-Brabant dat binnen Brabantse gemeenten sprake is van een vaste gedragslijn om met gebruikmaking van de Handreiking bij de Wet geurhinder en veehouderij (www.infomil.nl) de kans op cumulatieve geurhinder (achtergrondbelasting) op geurgevoelige objecten te bepalen. Deze vaste gedragslijn is echter geen vrijbrief om in de toekomst automatisch hetzelfde te blijven doen, aldus de rechtbank. In die uitspraak stond het rapport ‘Geurhinder van veehouderij nader onderzocht: meer hinder dan de handreiking Wgv doet vermoeden’ (GGD, 23 maart 2015) centraal.

Meer

Geur, Ggd-onderzoek, Goede ruimtelijke ordening, Handreiking wet geurhinder en veehouderij, Raad van state, Rechtbank oost-brabant, Volksgezondheid, Woon- en leefklimaat

Thema's: Agrarisch omgevingsrecht , Volksgezondheid

Spuitzones: 50 meter, tenzij

7 september 2016

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State acht het niet onredelijk dat als vuistregel wordt gehanteerd dat tussen gevoelige functies en agrarische bedrijvigheid in de fruitsector, de boomteelt en de glastuinbouw in het algemeen een afstand van 50 meter dient te worden aangehouden in verband met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Een keuze voor een kortere afstand kan evenwel in een concreet geval redelijk zijn. Daaraan dient een deugdelijke belangenafweging en motivering ten grondslag te liggen.

Meer

Bespuiten, Bestemmingsplan, Bestemmingsplanregels, Bestrijdingsmiddel, Drift, Driftreductie, Gemeenteraad, Gewasbescherming, Gewasbeschermingsmiddel, Gewassen, Spuiten, Spuittechniek, Spuitvrije zone, Spuitzone, Volksgezondheid

Thema's: Bestemmingsplan , Spuitzones

Onderzoeksresultaten veehouderij en gezondheid omwonenden bekend

7 juli 2016

De uitkomsten van het driejarig onderzoek van het RIVM, Universiteit Utrecht (IRAS), Wageningen UR en NIVEL, naar de gevolgen van de veehouderij voor de gezondheid van omwonenden zijn vandaag bekend gemaakt. Een greep uit de resultaten...

Meer

Gezondheid, Omwonenden, Veehouderij, Volksgezondheid

Thema's: Intensieve veehouderij , Volksgezondheid

Korte spuitzone in bestemmingsplan onderuit. Het belang van locatiespecifiek onderzoek

19 april 2016

Op 30 maart 2016 is er een belangrijke uitspraak verschenen over het vaststellen van een spuitvrije zone (kortweg spuitzone). In deze zaak beoogt de gemeente verplaatsing van een landbouwmechanisatiebedrijf (met een bedrijfswoning) naar een locatie die grenst aan gronden voor fruitteelt en akkerbouw. De fruittelers en akkerbouwers komen op tegen het bestemmingsplan omdat zij vrezen voor een belemmering van hun bedrijfsvoering. Waarom deze actie? Omdat op hun gronden gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. De drift die daarbij kan ontstaan zou volgens de fruittelers en akkerbouwers schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van de toekomstige bewoners van de bedrijfswoning en de werknemers van het landbouwmechanisatiebedrijf. Volgens hen is gekozen voor een te korte spuitzone. De Raad van State is het hiermee eens. De spuitzone van 10,7 meter breed gaat onderuit.

Meer

Bestemmingsplan, Bestrijdingsmiddel, Bloembollen, Boomgaard, Drift, Driftreductie, Fruitteelt, Gewasbeschermingsmiddel, Locatiespecifiek, Onderzoek, Pri, Spuiten, Spuittechniek, Spuitvrije zone, Spuitzone, Volksgezondheid

Thema's: Bestemmingsplan , Spuitzones

Renske van Dreumel
Renske van Dreumel AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Veehouderij en volksgezondheid

6 april 2016

Op 5 april 2016 heeft minister Schippers Kamervragen beantwoord over het thema ‘veehouderij en volksgezondheid’. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van het artikel ‘Meer longkanker in Brabant en het effect hierop van de intensieve veeteelt’. Minister Schippers geeft aan dat de relatie tussen intensieve veehouderij en longkanker niet is meegenomen in het grootschalig onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) dat thans loopt. De GGD in de regio Brabant start per direct een verkennend onderzoek naar deze relatie, waarvan de resultaten eind april 2016 al worden verwacht, aldus minister Schippers. Mogelijk dat deze resultaten aanleiding vormen voor nader onderzoek.

Meer

Gezondheid, Q-koorts, Veehouderij, Volksgezondheid

Thema's: Intensieve veehouderij , Volksgezondheid

Bestaande spuitzone en nieuwe woonwijk, is dat een probleem?

15 januari 2016

Regelmatig komt in de rechtspraak een veelvoorkomend probleem aan de orde bij de uitbreiding of nieuwvestiging van een (fruit)teeltbedrijf. Ook bij de komst van nieuwe woningen in de nabijheid van een (fruit)teeltbedrijf kan dit probleem zich voordoen. Wat is het probleem? En hoe moet hiermee omgegaan worden?

Meer

Fruitteelt, Spuitzone, Uitbreiding, Volksgezondheid

Blog thema: Spuitzones

Renske van Dreumel
Renske van Dreumel AdvocaatUit dienst bij Hekkelman