Alle artikelen Agrarische zaken

Blog thema: Agrarisch omgevingsrecht

Directe ammoniakschade: op welke wijze te beoordelen?

15 maart 2019

Burgemeester en wethouders verlenen aan een varkenshouder een omgevingsvergunning milieu voor de oprichting van een nieuwe varkensstal en aanpassing van een bestaande stal. Een nabij gevestigde boomkweker komt daar tegen op. Hij voert aan dat onvoldoende rekening is gehouden met het feit dat in de directe omgeving van de varkenshouderij gewassen worden gekweekt die gevoelig zijn voor de ammoniakuitstoot uit de varkensstallen, ook wel: directe ammoniakschade. Heeft het bevoegd gezag dit aspect op een juiste wijze meegenomen bij de vergunningverlening? De Afdeling vond van niet. Hoe moet het dan wel?

Meer

Aerius, Afdeling, Ammoniak, Milieu, Omgevingsvergunning, Raad van state, Varkenshouderij, Veehouderij

Thema's: Intensieve veehouderij , Natuurbescherming , Agrarisch omgevingsrecht , Bestuurs(proces)recht , Omgevingsrecht , Volksgezondheid

Het beoordelingskader voor risico's van endotoxinen voor de volksgezondheid

14 maart 2019

Endotoxinen zijn celwandresten van bacteriën. Inademing van endotoxinen kan leiden tot ontstekingen van de luchtwegen. Het ontbreken van algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten ten aanzien van endotoxinen maakt de toetsing van omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen op dit punt complex. In de uitspraak van 27 februari 2019 gaat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State opnieuw in op de wijze waarop het risico van endotoxinen voor de volksgezondheid bij de beoordeling van een aanvraag om omgevingsvergunning milieu kan worden betrokken. Dat de Afdeling nu ook ingaat op het voorzorgsbeginsel, maakt de uitspraak besprekenswaardig.

Meer

Afdeling, Endotoxinen, Gezondheidsraad, Gezondheidsrisico's, Omgevingsvergunning, Omgevingsvergunning milieu, Pluimveehouderij, Raad van state, Volksgezondheid

Thema's: Intensieve veehouderij , Agrarisch omgevingsrecht , Volksgezondheid

Geur- en ammoniakrendement combi-luchtwassers lager dan verwacht; gewijzigde Rgv en Rav in werking getreden

26 juli 2018

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 1 mei 2018 een conceptregeling tot wijziging van de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) en de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) vrijgegeven voor internetconsultatie. Op 20 juli 2018 zijn de gewijzigde Rgv en Rav in werking getreden.

Meer

Emissiefactor, Geur, Geurreductie, Luchtwasser, Overgangsrecht, Rav, Rgv, Veehouderij, Veehouderij en volksgezondheid, Volksgezondheid, Wet geurhinder en veehouderij, Wur

Thema's: Agrarisch omgevingsrecht , Mest en geur , Omgevingsrecht , Volksgezondheid , Bestuurs(proces)recht

Richtlijn luchtkwaliteit en plattelandswoning; verschillen tussen lidstaten

25 juni 2018

Op 1 januari 2013 is de wettelijke regeling voor de ‘plattelandswoning’ in werking getreden. De regeling komt erop neer dat het gemeentebestuur kan bepalen dat een bedrijfswoning behorend tot of voorheen behorend tot een landbouwinrichting, ondanks de agrarische bestemming door een derde (een burger) mag worden bewoond. Hierbij staan het gemeentebestuur drie wegen ter beschikking: het bestemmingsplan, de beheersverordening of een omgevingsvergunning waarmee van het bestemmingsplan dan wel de beheersverordening wordt afgeweken. Indien het gemeentebestuur de woning als zodanig heeft gekwalificeerd, wordt de woning van rechtswege beschouwd als onderdeel uitmakend van de inrichting, hetgeen erop neerkomt dat de woning niet wordt beschermd tegen milieuemissies van (uitsluitend) die inrichting.

Meer

Fijnstof, Luchtkwaliteit, Omgevingswet, Plattelandswoning

Blog thema: Agrarisch omgevingsrecht

Geurnormen in een bestemmingsplan; wat kan wel en wat kan niet?

23 mei 2018

Op 2 mei 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld over een geurregeling in een bestemmingsplan (ECLI:NL:RVS:2018:1468). Deze uitspraak geeft samen met eerdere jurisprudentie een goed beeld van de (on)mogelijkheden op dit vlak. In dit blog vat ik een en ander kort samen.

Meer

Bestemmingsplan, Geur, Omgevingsplan

Blog thema: Agrarisch omgevingsrecht

Onderzoek naar effecten gewasbeschermingsmiddelen op omwonenden; een update

14 maart 2018

Zoals ik in een eerdere blog al schreef, is in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 2015 het ‘Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden’ (OBO) gestart. Onderzocht wordt in hoeverre mensen die dicht bij landbouwpercelen wonen, blootgesteld worden aan bestrijdingsmiddelen. Onderdeel van dit onderzoek is het ‘Verkennend gezondheidsonderzoek’. Hierin wordt onderzocht of omwonenden van agrarische percelen gezondheidsproblemen hebben, die niet of minder voorkomen bij mensen uit een andere omgeving. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mevrouw Schouten, sprak in november 2017 de verwachting uit om eind 2018 met de bevindingen te komen.

Meer

Activiteitenbesluit, Bestrijdingsmiddel, Driftreductie, Gewasbeschermingsmiddel, Gezondheid, Obo, Rivm, Volksgezondheid

Thema's: Agrarisch omgevingsrecht , Volksgezondheid

Onrechtmatige geurhinder?!

2 februari 2018

Op 20 december 2017 heeft de rechtbank Gelderland een uitspraak gedaan over onrechtmatige geurhinder (ECLI:NL:RBGEL:2017:6442). De uitspraak komt er kort gezegd op neer dat hoewel de veehouder in kwestie een onherroepelijke omgevingsvergunning heeft voor een geurbelasting die groter is dan de wettelijke norm (in dit geval: 14 OUE/m3), hij toch gehouden is om de geurhinder terug te brengen tot deze norm.

Meer

Aansprakelijkheidsrecht, Onrechtmatige geurhinder

Blog thema: Agrarisch omgevingsrecht

Wel of geen spuitzone?

26 januari 2018

Een plan voorziet in de bouw van woningen. Een aantal van deze woningen is voorzien op korte afstand van agrarische gronden. Deze agrarische gronden worden momenteel niet gebruikt voor de teelt van gewassen, maar het ter plaatse vigerende bestemmingsplan sluit een dergelijk gebruik - waarbij bestrijdingsmiddelen mogen worden gebruikt - niet uit. Het is derhalve planologisch mogelijk dat de agrariër het huidige gebruik van zijn gronden wijzigt in het telen van gewassen. Dient nu ten behoeve van de bouw van de woningen, wel of geen spuitzone te worden aangehouden?

Meer

Bestemmingsplan, Bestrijdingsmiddel, Containerteelt, Fruitteelt, Gewasbestrijdingsmiddel, Spuitzone, Woningbouw

Thema's: Bestemmingsplan , Spuitzones , Agrarisch omgevingsrecht

Aanscherping verplichte driftreductie treedt binnenkort in werking

6 december 2017

gewasbeschermingsmiddelen op omwonenden. Hierin schreef ik al dat het kabinet en de sector de uitkomst van dit onderzoek niet afwachten, maar in de tussentijd al maatregelen treffen. Een van deze maatregelen betreft de aanscherping van de verplichte driftreductie van 50% naar minimaal 75%. Ten tijde van plaatsing van mijn vorige blog was nog niet duidelijk wanneer deze aanscherping in werking zou treden. Inmiddels is deze datum van inwerkingtreding bekendgemaakt.

Meer

Activiteitenbesluit, Blootstellingsonderzoek, Drift, Driftreductie, Gewasbescherming, Gewasbeschermingsmiddel, Gezondheid, Gezondheidsraad, Inwerkingtreding, Omwonenden, Rivm, Spuitzone

Thema's: Agrarisch omgevingsrecht , Volksgezondheid

Stand van zaken van het onderzoek naar effecten gewasbeschermingsmiddelen op omwonenden

24 november 2017

Kortgeleden is een Amerikaans onderzoek naar de gevolgen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden van agrarische percelen gepubliceerd. In reactie hierop heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aangegeven dat de situatie in de Verenigde Staten niet vergelijkbaar is met de situatie in Nederland. De Gezondheidsraad kwam in 2014 naar aanleiding van een destijds uitgebracht vergelijkbaar buitenlands onderzoek al tot een zelfde conclusie en adviseerde een blootstellingsonderzoek onder omwonenden in Nederland. Wat is de stand van zaken van dit blootstellingsonderzoek? Worden er in de tussentijd maatregelen genomen om eventuele nadelige effecten van deze blootstelling te verminderen? In dit blog geef ik antwoorden op deze vragen.

Meer

Activiteitenbesluit, Blootstellingsonderzoek, Drift, Driftreductie, Gewasbescherming, Gewasbeschermingsmiddel, Gezondheid, Gezondheidsraad, Omwonenden, Rivm, Spuitzone

Thema's: Agrarisch omgevingsrecht , Volksgezondheid

Stallen en fijn stof; meer ruimte in de regelgeving voor innovatieve ontwikkelingen

9 november 2017

Op 1 november 2017 is een wijziging van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit in werking getreden. Met deze wijziging is de mogelijkheid gecreëerd voor bestuursorganen om bij de beoordeling van de luchtkwaliteit gebruik te maken van andere gegevens, andere emissiefactoren, dan de emissiefactoren die zijn gepubliceerd (de ‘fijnstoflijst’) en in beginsel op grond van de regeling gelden.

Meer

Fijnstof, Grenswaarden, Plattelandswoning

Thema's: Agrarisch omgevingsrecht , Intensieve veehouderij , Duurzaamheid & innovatie , Plattelandswoning , Volksgezondheid

De nieuwe vormvrije m.e.r.-beoordeling

20 oktober 2017

Op 7 juli 2017 is het gewijzigde Besluit m.e.r. in werking getreden. Het Besluit m.e.r. is gewijzigd ter implementatie van de Wijzigingsrichtlijn m.e.r. Het gewijzigde Besluit m.e.r. kent een nieuwe procedure voor de zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordeling. De vormvrije m.e.r.-beoordeling is geregeld in artikel 2, vijfde lid, onder b, van het Besluit m.e.r.

Meer

Besluit m.e.r., M.e.r., Obm-m.e.r., Overgangsrecht, Vormvrije m.e.r.-beoordeling, Wihm

Blog thema: Agrarisch omgevingsrecht

Teun Verstappen
Teun Verstappen AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Geur onder de Omgevingswet

22 september 2017

Wie denkt dat het omgevingsrecht met de Omgevingswet alleen maar ‘eenvoudiger en beter’ wordt, heeft het naar mijn idee mis.

Meer

Besluit kwaliteit leefomgeving, Geur, Omgevingswet

Blog thema: Agrarisch omgevingsrecht

Stalderen; eerdere ontheffingen en Wet markt en overheid

14 juli 2017

Door middel van eerdere blogs hebben wij je geïnformeerd over de ‘Versnelling transitie veehouderij’ en de ‘Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017’. Op 8 juli 2017 hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant de verordening aangenomen. Hierover is de afgelopen dagen reeds veel gepubliceerd via blogs en anderszins. In dit blog beperk ik mij tot twee wijzigingen ten opzichte van de ontwerpverordening die op het laatste moment zijn doorgevoerd, met betrekking tot het beleidsconcept ‘stalderen’ en die in andere publicaties niet zijn belicht.

Meer

Noord-brabant, Staldering

Blog thema: Agrarisch omgevingsrecht

Fietsers beschermen tegen drift?

20 juni 2017

Planologisch hoeft geen rekening te worden gehouden met de bescherming van fietsers tegen drift van gewasbeschermingsmiddelen.

Meer

Bestemmingsplan, Drift, Fietspad, Gevoelige functie, Gewasbeschermingsmiddel, Spuitzone

Thema's: Agrarisch omgevingsrecht , Bestemmingsplan , Spuitzones

Renske van Dreumel
Renske van Dreumel AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Drastische beleidswijziging voor de Noordbrabantse veehouderij

15 juni 2017

Op 14 juni 2017 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hun voorstel gepresenteerd voor een maatregelenpakket dat versneld moet leiden tot een zorgvuldige veehouderijsector in Brabant. De maatregelen zijn gericht op mestbewerking, regulering van de veedichtheid (via 'staldering'), reductie van de ammoniakuitstoot (strengere emissie-eisen, ook voor rundvee en geiten, en geen interne saldering) en aanscherping van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV). Het betreft een vrij drastische beleidswijziging.

Meer

Ammoniak, Beleidswijziging zorgvuldige veehouderij, Brabantse zorgvuldigheidsscore veehouderij, Bzv, Mestbeleid, Noord-brabant, Staldering, Veedichtheid

Thema's: Agrarisch omgevingsrecht , Natuurbescherming , Duurzaamheid & innovatie

Voorlopig geen verlening (ontwerp)natuurvergunningen en VVGB’s bij toename stikstofdepositie

1 juni 2017

De provincies hebben gezamenlijk besloten om momenteel geen ontwerpbesluiten en ontwerp verklaringen van geen bedenkingen (vvgb’s) meer te verlenen, indien ontwikkelingsruimte nodig is. Hoe zit dit?

Meer

Actualisatie pas, Melding, Natuurvergunning, Ontwikkelingsruimte, Partiële herziening, Pas, Programma aanpak stikstof, Programmatische aanpak stikstof, Stikstofdepositie, Vergunningenstop

Thema's: Natuurbescherming , Agrarisch omgevingsrecht

Renske van Dreumel
Renske van Dreumel AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Nieuw toetsingskader voor geurhinder van veehouderijen (deel I)

11 mei 2017

Dat het toetsingskader voor geurhinder van veehouderijen zal worden gewijzigd, is wel zeker. Hoe precies en wanneer is vooralsnog onduidelijk. Twee ontwikkelingen zijn relevant: 1) de conclusies en aanbevelingen van de bestuurlijke werkgroep Evaluatie regelgeving geurhinder door veehouderijen en 2) het Besluit kwaliteit leefomgeving (dat tegelijkertijd met de Omgevingswet in werking zal treden). In dit blog ga ik in op de conclusies en aanbevelingen van de werkgroep.

Meer

‘50/50-regel’, Bbt, Besluit kwaliteit leefomgeving, Beste beschikbare technieken, Bestuurlijke werkgroep evaluatie regelgeving geurhinder door veehouderijen, Geurnormen, Stoppersregeling

Blog thema: Agrarisch omgevingsrecht

Wijziging Gelders Plussenbeleid

21 april 2017

In eerdere blogs hielden Paul Bodden en ik je al op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de actualisatie van de Gelderse Omgevingsverordening en -visie, waarvan het Gelders Plussenbeleid onderdeel is. Op 22 maart 2017 zijn de geactualiseerde Omgevingsverordening en -visie en dus ook het Gelders Plussenbeleid in werking getreden. Op 12 april 2017 hebben Provinciale Staten een aanvullende wijziging op het Gelders Plussenbeleid vastgesteld.

Meer

Actualisatie, Gelderland, Gelders plussenbeleid, Gemengde bedrijven, Grondgebonden, Niet-grondgebonden, Omgevingsverordening, Omgevingsvisie, Provinciale staten

Blog thema: Agrarisch omgevingsrecht

Ook Overijssel zet in op verduurzaming

13 april 2017

Provinciale Staten van Overijssel hebben gisteren, 12 april 2017, de Omgevingsvisie 2017 en de Omgevingsverordening Overijssel 2017 vastgesteld. Voor de veehouderij is van belang dat hiermee het reconstructiebeleid is verlaten.

Meer

Brabantse zorgvuldigheidsscore veehouderij, Duurzame veehouderij, Gelders plussenbeleid, Groninger verdienmodel, Kwaliteitswinst ruimtelijke kwaliteit, Omgevingsverordening overijssel 2017, Provinciale duurzaamheidseisen, Reconstructiebeleid, Sociale kwaliteit en duurzaamheid

Blog thema: Agrarisch omgevingsrecht