Alle artikelen Agrarische zaken

Blog thema: Volksgezondheid

Directe ammoniakschade: op welke wijze te beoordelen?

15 maart 2019

Burgemeester en wethouders verlenen aan een varkenshouder een omgevingsvergunning milieu voor de oprichting van een nieuwe varkensstal en aanpassing van een bestaande stal. Een nabij gevestigde boomkweker komt daar tegen op. Hij voert aan dat onvoldoende rekening is gehouden met het feit dat in de directe omgeving van de varkenshouderij gewassen worden gekweekt die gevoelig zijn voor de ammoniakuitstoot uit de varkensstallen, ook wel: directe ammoniakschade. Heeft het bevoegd gezag dit aspect op een juiste wijze meegenomen bij de vergunningverlening? De Afdeling vond van niet. Hoe moet het dan wel?

Meer

Aerius, Afdeling, Ammoniak, Milieu, Omgevingsvergunning, Raad van state, Varkenshouderij, Veehouderij

Thema's: Intensieve veehouderij , Natuurbescherming , Agrarisch omgevingsrecht , Bestuurs(proces)recht , Omgevingsrecht , Volksgezondheid

Het beoordelingskader voor risico's van endotoxinen voor de volksgezondheid

14 maart 2019

Endotoxinen zijn celwandresten van bacteriën. Inademing van endotoxinen kan leiden tot ontstekingen van de luchtwegen. Het ontbreken van algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten ten aanzien van endotoxinen maakt de toetsing van omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen op dit punt complex. In de uitspraak van 27 februari 2019 gaat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State opnieuw in op de wijze waarop het risico van endotoxinen voor de volksgezondheid bij de beoordeling van een aanvraag om omgevingsvergunning milieu kan worden betrokken. Dat de Afdeling nu ook ingaat op het voorzorgsbeginsel, maakt de uitspraak besprekenswaardig.

Meer

Afdeling, Endotoxinen, Gezondheidsraad, Gezondheidsrisico's, Omgevingsvergunning, Omgevingsvergunning milieu, Pluimveehouderij, Raad van state, Volksgezondheid

Thema's: Intensieve veehouderij , Agrarisch omgevingsrecht , Volksgezondheid

Geur- en ammoniakrendement combi-luchtwassers lager dan verwacht; gewijzigde Rgv en Rav in werking getreden

26 juli 2018

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 1 mei 2018 een conceptregeling tot wijziging van de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) en de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) vrijgegeven voor internetconsultatie. Op 20 juli 2018 zijn de gewijzigde Rgv en Rav in werking getreden.

Meer

Emissiefactor, Geur, Geurreductie, Luchtwasser, Overgangsrecht, Rav, Rgv, Veehouderij, Veehouderij en volksgezondheid, Volksgezondheid, Wet geurhinder en veehouderij, Wur

Thema's: Agrarisch omgevingsrecht , Mest en geur , Omgevingsrecht , Volksgezondheid , Bestuurs(proces)recht

Jurisprudentie endotoxinen; de stand van zaken

5 juli 2018

Endotoxinen zijn celwandresten van bacteriën. Inademing van endotoxinen kan leiden tot ontstekingen van de luchtwegen. Vanwege het ontbreken van algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten ten aanzien van endotoxinen, is er in de jurisprudentie nog maar weinig invulling gegeven aan de vraag hoe met dit risico moet worden omgegaan.

Meer

Endotoxinen, Veehouderij, Vgo-onderzoek, Volksgezondheid

Thema's: Intensieve veehouderij , Volksgezondheid

Geur- en ammoniakrendement combi-luchtwassers lager dan verwacht; de staatssecretaris onderneemt actie

4 mei 2018

Al in 2015 werden door de Bestuurlijke werkgroep evaluatie geurregelgeving veehouderij twijfels geuit over de prestaties van luchtwassers. Naar aanleiding van deze twijfels werd in opdracht van het (toenmalige) Ministerie van Infrastructuur en Milieu door Wageningen University & Research (WUR) een onderzoek gestart naar de rendementen voor geurverwijdering van luchtwassers. Eind maart van dit jaar werd het rapport van het eerste deel van dit onderzoek bekendgemaakt.

Meer

Geur, Veehouderij, Veehouderij en volksgezondheid, Volksgezondheid, Wur

Blog thema: Volksgezondheid

Onderzoek naar effecten gewasbeschermingsmiddelen op omwonenden; een update

14 maart 2018

Zoals ik in een eerdere blog al schreef, is in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 2015 het ‘Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden’ (OBO) gestart. Onderzocht wordt in hoeverre mensen die dicht bij landbouwpercelen wonen, blootgesteld worden aan bestrijdingsmiddelen. Onderdeel van dit onderzoek is het ‘Verkennend gezondheidsonderzoek’. Hierin wordt onderzocht of omwonenden van agrarische percelen gezondheidsproblemen hebben, die niet of minder voorkomen bij mensen uit een andere omgeving. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mevrouw Schouten, sprak in november 2017 de verwachting uit om eind 2018 met de bevindingen te komen.

Meer

Activiteitenbesluit, Bestrijdingsmiddel, Driftreductie, Gewasbeschermingsmiddel, Gezondheid, Obo, Rivm, Volksgezondheid

Thema's: Agrarisch omgevingsrecht , Volksgezondheid

Veehouderij en Gezondheid Omwonenden; een update

2 maart 2018

Via eerdere blogs heb ik je geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden. Mede naar aanleiding van dit onderzoek heeft de Gezondheidsraad op 14 februari 2018 het advies ‘Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen: vervolgadvies’ (Nr. 2018/04) uitgebracht.

Meer

Endotoxinen, Fijnstof, Veehouderij, Vgo-onderzoek

Thema's: Intensieve veehouderij , Volksgezondheid

Eerste uitspraak Raad van State over ‘Endotoxine toetsingskader 1.0’

15 december 2017

Endotoxinen zijn celwandresten van bacteriën. Inademing van endotoxinen kan leiden tot ontstekingen van de luchtwegen. Vanwege het ontbreken van algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten ten aanzien van endotoxinen, is er in de jurisprudentie nog maar weinig invulling gegeven aan de vraag hoe met dit risico moet worden omgegaan in het omgevingsrecht. Met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 december 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:3435, <LINK OPNEMEN>) is een eerste stap gezet.

Meer

Pluimveehouderij, Veehouderij, Vgo-onderzoek

Thema's: Intensieve veehouderij , Volksgezondheid

Tijdsplanning vervolgonderzoek volksgezondheid en veehouderij

8 december 2017

Afgelopen dinsdag, 5 december 2017, heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Tweede Kamer geïnformeerd over de tijdsplanning ten aanzien van het vervolgonderzoek naar volksgezondheid in relatie tot de veehouderij.

Meer

Geitenhouderijen, Veehouderij, Vgo-onderzoek

Thema's: Intensieve veehouderij , Volksgezondheid

Aanscherping verplichte driftreductie treedt binnenkort in werking

6 december 2017

gewasbeschermingsmiddelen op omwonenden. Hierin schreef ik al dat het kabinet en de sector de uitkomst van dit onderzoek niet afwachten, maar in de tussentijd al maatregelen treffen. Een van deze maatregelen betreft de aanscherping van de verplichte driftreductie van 50% naar minimaal 75%. Ten tijde van plaatsing van mijn vorige blog was nog niet duidelijk wanneer deze aanscherping in werking zou treden. Inmiddels is deze datum van inwerkingtreding bekendgemaakt.

Meer

Activiteitenbesluit, Blootstellingsonderzoek, Drift, Driftreductie, Gewasbescherming, Gewasbeschermingsmiddel, Gezondheid, Gezondheidsraad, Inwerkingtreding, Omwonenden, Rivm, Spuitzone

Thema's: Agrarisch omgevingsrecht , Volksgezondheid

Stand van zaken van het onderzoek naar effecten gewasbeschermingsmiddelen op omwonenden

24 november 2017

Kortgeleden is een Amerikaans onderzoek naar de gevolgen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden van agrarische percelen gepubliceerd. In reactie hierop heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aangegeven dat de situatie in de Verenigde Staten niet vergelijkbaar is met de situatie in Nederland. De Gezondheidsraad kwam in 2014 naar aanleiding van een destijds uitgebracht vergelijkbaar buitenlands onderzoek al tot een zelfde conclusie en adviseerde een blootstellingsonderzoek onder omwonenden in Nederland. Wat is de stand van zaken van dit blootstellingsonderzoek? Worden er in de tussentijd maatregelen genomen om eventuele nadelige effecten van deze blootstelling te verminderen? In dit blog geef ik antwoorden op deze vragen.

Meer

Activiteitenbesluit, Blootstellingsonderzoek, Drift, Driftreductie, Gewasbescherming, Gewasbeschermingsmiddel, Gezondheid, Gezondheidsraad, Omwonenden, Rivm, Spuitzone

Thema's: Agrarisch omgevingsrecht , Volksgezondheid

Stallen en fijn stof; meer ruimte in de regelgeving voor innovatieve ontwikkelingen

9 november 2017

Op 1 november 2017 is een wijziging van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit in werking getreden. Met deze wijziging is de mogelijkheid gecreëerd voor bestuursorganen om bij de beoordeling van de luchtkwaliteit gebruik te maken van andere gegevens, andere emissiefactoren, dan de emissiefactoren die zijn gepubliceerd (de ‘fijnstoflijst’) en in beginsel op grond van de regeling gelden.

Meer

Fijnstof, Grenswaarden, Plattelandswoning

Thema's: Agrarisch omgevingsrecht , Intensieve veehouderij , Duurzaamheid & innovatie , Plattelandswoning , Volksgezondheid

Nieuwe kabinet gooit het over een andere boeg; Interimwet veedichte gebieden van de baan

3 november 2017

In mijn blog van 12 april 2017 stond ik stil bij het conceptwetsvoorstel Interimwet veedichte gebieden. Die wet zou een eigenstandige bevoegdheid voor de provincie in het leven roepen om te kunnen sturen op de omvang van de veehouderij, met het oog op de goede omgevingskwaliteit. De aanleiding voor het conceptwetsvoorstel was vooral gelegen in de volksgezondheidsrisco’s van de veehouderij (zie hierover onder andere mijn blog van 23 juni 2017). Op het conceptwetsvoorstel was veel kritiek en als ik het goed zie was er naast de toenmalige Staatsecretaris van Economische Zaken slechts één echte voorstander: de provincie Noord-Brabant. Het conceptwetsvoorstel werd volgens mij terecht vooral als een doublure gezien, nu met gebruikmaking van de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht grotendeels hetzelfde doel kan worden bereikt (hetzelfde geldt voor het concept van de Wet dieraantallen en volksgezondheid, zie hierover nader mijn artikel ‘Veehouderij en volksgezondheid’).

Meer

Omgevingsrecht, Veehouderij, Vgo, Volksgezondheid

Thema's: Intensieve veehouderij , Volksgezondheid

Bescherming tegen gewasbeschermingsmiddelen in ruimtelijk perspectief

5 oktober 2017

Doorgaans houd ik je middels blogs op de hoogte van de actualiteiten op het gebied van spuitzones (spuitvrije zones tussen gevoelige functies en percelen met open teelt waarop gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt). Onlangs schreef ik ook het artikel "Bescherming tegen gewasbeschermingsmiddelen in ruimtelijk perspectief" in het Tijdschrift voor Agrarisch Recht (nr. 9). Hier tref je een mooi overzicht aan van de jurisprudentie, het voorzorgsbeginsel en toekomstige ontwikkelingen.

Meer

Bestemmingsplan, Drift, Driftreductie, Driftreductieplicht, Gewasbescherming, Spuiten, Spuitzone, Teelt, Wijziging activiteitenbesluit

Thema's: Bestemmingsplan , Spuitzones , Volksgezondheid

Renske van Dreumel
Renske van Dreumel AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Inwerkingtreding driftreductieplicht in Activiteitenbesluit: (ook) relevant voor beoordeling ruimtelijke ontwikkelingen

4 september 2017

Eerder blogde ik over het voorgestelde nieuwe artikel 3.78a van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw en open teelten. Binnenkort wordt de datum van inwerkingtreding bepaald bij Koninklijk Besluit (Stb. 2017, 305, artikel II).

Meer

Drift, Driftreductie, Driftreductieplicht, Gewasbescherming, Spuiten, Spuitzone, Teelt, Wijziging activiteitenbesluit

Thema's: Bestemmingsplan , Spuitzones , Volksgezondheid

Renske van Dreumel
Renske van Dreumel AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Veehouderij en Gezondheid Omwonenden; betekenis van de onderzoeksresultaten voor planschadeverzoeken

7 juli 2017

Via mijn eerdere blogs heb ik je geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO). Zie bijvoorbeeld mijn meest recente blog van 23 juni 2017. Wat is de betekenis van deze onderzoeksresultaten voor verzoeken om een tegemoetkoming in schade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (planschade)? Deze vraag stond centraal in de uitspraak van de Raad van State van 28 juni 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1712).

Meer

Planschade, Vgo-rapport, Volksgezondheid

Thema's: Intensieve veehouderij , Volksgezondheid

Veehouderij en Gezondheid Omwonenden; nieuwe inzichten

23 juni 2017

Op 16 juni 2017 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken het rapport ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies): analyse van gezondheidseffecten, risicofactoren en uitstoot van bio-aerosolen’ aangeboden aan de Tweede Kamer.

Meer

Aanvullende studies, Geitenhouderij, Pluimveehouderij, Veehouderij en volksgezondheid, Vgo-rapport

Thema's: Intensieve veehouderij , Volksgezondheid

VGO-onderzoek: op korte termijn nieuwe onderzoeksresultaten

1 juni 2017

De Staatssecretaris van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu hebben vandaag in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat in het spoor van het onderzoek ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’ (VGO) spoedig nieuwe resultaten bekend worden gemaakt (zie nader over dit onderzoek: mijn blogs van 7 december 2016, 18 oktober 2016, 17 oktober 2016 en 7 juli 2016).

Meer

Emissie, Emissie-eisen, Fijnstof, Fijnstofbeperkende maatregelen, Pluimveehouderij, Varkens- en pluimveerechten, Vgo-onderzoek

Thema's: Intensieve veehouderij , Volksgezondheid

Interimwet veedichte gebieden

12 april 2017

Het ontwerpwetsvoorstel ‘Interimwet veedichte gebieden’ is gisteren, 11 april 2017, vrijgegeven voor de internetconsultatie. Het ontwerpwetsvoorstel bevat instrumenten om maatregelen te nemen voor gebieden die te kampen hebben met negatieve gevolgen van de veehouderij. Het ontwerpwetsvoorstel introduceert bevoegdheden voor provincies om in voorkomend geval voor het betreffende gebied grenzen aan de omvang van de veehouderij te stellen.

Meer

Interimwet veedichte gebieden, Internetconsultatie, Omgevingswet, Ontwerpwetsvoorstel

Thema's: Agrarisch omgevingsrecht , Volksgezondheid

Driftreductieplicht uitgesteld

19 december 2016

Op 18 juli 2016 blogde Renske van Dreumel over de Voorpublicatie van het Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw en open teelten (Stcrt. 2016, 32229). Op grond van het voorgestelde nieuwe artikel 3.78a van het Activiteiten-besluit milieubeheer wordt het verplicht bij het toepassen van gewasbeschermings-middelen te spuiten met een driftreductie van 75%. Deze driftreductieplicht is algemeen en geldt niet alleen (meer) voor spuiten bij watergangen. Bedoeling was dat (ook) deze driftreductieplicht per 1 januari 2017 in werking zou treden.

Meer

Driftreductieplicht, Spuitzone, Uitstel, Wijziging activiteitenbesluit

Thema's: Bestemmingsplan , Spuitzones , Volksgezondheid