blog

  Bedrijf op twee locaties: één of twee Nbw-vergunningen?

  Afbeelding voor Bedrijf op twee locaties: één of twee Nbw-vergunningen?

  Heeft een bedrijf op twee locaties één of twee Natuurbeschermingswetvergunningen nodig? Dit hangt af van de vraag of sprake is van één of twee projecten in de zin van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Habitatrichtlijn. De Afdeling beantwoordt deze vraag voor een varkenshouderij in de uitspraak van 20 juli 2016 (zaaknummer 201504768/1/R2).

  Varkenshouderij op twee locaties

  Aan de orde was een varkenshouderij op twee locaties. De locaties liggen op 1,3 kilometer van elkaar. Het bedrijf op de ene locatie wordt gebruikt voor de aanvoer van jonge vrouwelijke varkens (gelten). Deze locatie functioneert daarmee als een quarantaine-locatie voor het bedrijf op de andere locatie. Daar zijn de kraamstallen van het bedrijf aanwezig. Beide locaties worden vervolgens gebruikt voor de huisvesting van varkens. De twee locaties vormen gelet op deze bedrijfsvoering organisatorisch één geheel. Betekent dit nu dat sprake is van één project waarbij geen afzonderlijke beoordeling van de effecten van beide locaties nodig is?

  Eén project?

  Volgens Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant is sprake van één project. Zij hebben de twee locaties dan ook beoordeeld als één project. De effecten van de activiteiten op beide locaties zijn samen beoordeeld en er is één Natuurbeschermingswetvergunning (hierna: Nbw-vergunning) verleend. Bij de berekening van de stikstofdepositie is gebruik gemaakt van een fictief emissiepunt gelegen tussen beide locaties. De Afdeling overweegt dat dit ten onrechte is gedaan. 

  Volgens de Afdeling zijn de twee locaties gelet op de bedrijfsvoering organisatorisch één geheel, maar betekent dit niet dat reeds daarom sprake is van één project waarbij geen afzonderlijke beoordeling van de effecten van beide locaties nodig is. De Afdeling stelt vast dat sprake is van twee projecten, die afzonderlijk van elkaar hadden moeten worden beoordeeld. De Afdeling baseert dit op drie omstandigheden:

  1. niet is gebleken dat de locaties niet onafhankelijk van elkaar in werking kunnen zijn;
  2. niet is gebleken dat er geen alternatieven bestaan voor het in quarantaine houden van de nieuw aangevoerde gelten;
  3. de twee locaties liggen op ruime afstand van elkaar (1,3 km). 

  Wat mag wel? 

  Op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 mag wel met één vergunning (op grond van één aanvraag) een Nbw-vergunning worden verleend voor verschillende projecten of andere handelingen, mits van alle afzonderlijke handelingen de effecten zijn beoordeeld. 

  Dit was in voornoemde uitspraak niet gedaan, nu Gedeputeerde Staten bij de berekening van de depositie één fictief emissiepunt hebben gebruikt (verder weg gelegen van het Natura 2000-gebied dan één van de twee locaties).  Hierdoor is de depositie mogelijk onderschat. Er hadden depositieberekeningen moeten worden gemaakt van de twee afzonderlijke locaties.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Chantal van Mil