blog

  Belanghebbende bij een omgevingsvergunning milieu; gevolgen van enige betekenis

  Paul Bodden
  Paul Bodden Publicatiedatum: 20 september 2016
  Afbeelding voor Belanghebbende bij een omgevingsvergunning milieu; gevolgen van enige betekenis

  Op 16 maart 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een nieuwe lijn uitgezet met betrekking tot de vraag wie een rechtstreeks betrokken belang heeft bij een omgevingsvergunning milieu (lees: wie belanghebbende is; alleen een belanghebbende kan beroep instellen tegen een omgevingsvergunning milieu). Om als belanghebbende te kunnen worden aangemerkt, dient een natuurlijk persoon een voldoende objectief bepaalbaar belang bij het besluit te hebben. Voortaan is de Afdeling van oordeel dat ingeval van een omgevingsvergunning milieu aannemelijk moet zijn dat ter plaatse van de woning of het perceel van de betrokkene gevolgen van enige betekenis kunnen worden ondervonden. De toevoeging “van enige betekenis” kwam in eerdere jurisprudentie over de omgevingsvergunning milieu niet voor, maar werd wel al bij de evenementenvergunning en het bestemmingsplan toegepast.

  De hamvraag was en is wanneer kan worden gesproken van ‘gevolgen van enige betekenis’. In dit verband is de uitspraak van de Afdeling van 14 september 2016 interessant.  In die uitspraak ging het om een appellant die op 1,1 km afstand van de inrichting woonde. Bij het appartement van appellant was een geluidbelasting gemeten die tegen de grenswaarden aanlag. Aan de grenswaarden werd dus voldaan. Volgens de Afdeling is echter niet relevant of aan de geldende grenswaarden wordt voldaan, nu deze enkel de normatieve keuzen van de wetgever weergeven na een belangenafweging ter bepaling van onaanvaardbare hinder. Dat gevolgen van enige betekenis werden ondervonden, achtte de Afdeling, ondanks de afstand, in dit geval aannemelijk.

  Kortom: ook indien er geen grenswaarden worden overschreden, kan sprake zijn van milieugevolgen van enige betekenis en dus van een rechtstreeks betrokken belang van een natuurlijk persoon bij een omgevingsvergunning milieu.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Christiaan Donners