blog

  Beoordeling van het woon- en leefklimaat: GGD-onderzoek of Handreiking bij de Wet geurhinder en veehouderij?

  Paul Bodden
  Paul Bodden Publicatiedatum: 7 december 2016
  Afbeelding voor Beoordeling van het woon- en leefklimaat: GGD-onderzoek of Handreiking bij de Wet geurhinder en veehouderij?

  Rechtbank Oost-Brabant

  In haar uitspraak van 27 juni 2016 (ECLI:NL:RBOBR:2016:3384) overwoog de Rechtbank Oost-Brabant dat binnen Brabantse gemeenten sprake is van een vaste gedragslijn om met gebruikmaking van de Handreiking bij de Wet geurhinder en veehouderij (infomil.nl) de kans op cumulatieve geurhinder (achtergrondbelasting) op geurgevoelige objecten te bepalen. Deze vaste gedragslijn is echter geen vrijbrief om in de toekomst automatisch hetzelfde te blijven doen, aldus de rechtbank. In die uitspraak stond het rapport ‘Geurhinder van veehouderij nader onderzocht: meer hinder dan de handreiking Wgv doet vermoeden’ (GGD, 23 maart 2015) centraal. 

  Appellanten verwezen naar het GGD-rapport. De rechtbank stelde vast dat het bevoegd gezag voornoemde gedragslijn had gevolgd en met betrekking tot het GGD-rapport niets had overwogen. Het bevoegd gezag was volgens de rechtbank zonder nadere motivering uitgegaan van de Handreiking. Dat is te kort door de bocht, aldus de rechtbank. Het GGD-onderzoek is volgens de rechtbank een uitgebreid onderzoek van deskundigen met conclusies over blootstellingsresponsrelaties die fors afwijken van het Pra-onderzoek, dat ten grondslag ligt aan de Handreiking. Dat Pra-onderzoek komt bovendien uit 2001. Het GGD-onderzoek geeft naar het oordeel van de rechtbank een indicatie dat deze blootstellingsresponsrelaties wellicht gedateerd zijn. 

  Onder deze omstandigheden en gelet op de rechtspraak van de Rechtbank Oost-Brabant met betrekking tot gezondheidsrisico’s en het voorzorgsbeginsel, had de gemeente moeten verantwoorden waarom in het bestreden besluit bij de toetsing aan de Verordening Ruimte 2014, in plaats van het GGD-onderzoek, van de Handreiking en de bijlagen wordt uitgegaan en de vaste gedragslijn wordt gevolgd, aldus nog steeds de rechtbank. 

  Tegen deze uitspraak is hoger beroep ingesteld. Daarop heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State nog niet beslist.

  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

  Vandaag, 7 december 2016, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een andere vergelijkbare zaak echter anders geoordeeld (ECLI:NL:RVS:2016:3275). De Afdeling benadrukt dat in de inleiding van het GGD-rapport is vermeld dat het een eerste aanzet betreft tot het nader omschrijven van de blootstellingsresponsrelaties en dat niet te verwachten is dat dit onderzoek antwoord geeft op alle denkbare vragen over de relaties tussen geurbelasting en geurhinder. De aankondigingsbrief van 10 maart 2015 bij het rapport bevat voorts nog geen eenduidig advies. De Raad van State ziet daarom nu geen aanleiding voor het oordeel dat de gemeente zich bij de vaststelling van het betreffende bestemmingsplan niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat ten tijde van het nemen van het besluit nog onvoldoende aanleiding bestond om de geurgehinderdenpercentages en bijbehorende indelingen in het leefklimaat van de Handreiking los te laten.

  Toekomst

  Op het moment dat de bestuurlijke werkgroep Evaluatie regelgeving geurhinder door veehouderijen haar eindadvies oplevert, zal er mogelijk voor de Raad van State aanleiding zijn om hierover anders te denken. Zie daarvoor ook mijn blog De Wet geurhinder en veehouderij: geen rustig bezit.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Mark Perlot