blog

  Bestemmingsplanregels en Natura 2000 (deel II)

  Paul Bodden
  Paul Bodden Publicatiedatum: 5 oktober 2017
  Afbeelding voor Bestemmingsplanregels en Natura 2000 (deel II)

  Zoals ik reeds in een eerder blog aangaf, is het geen sinecure om een planregel te formuleren die de aantasting van de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden uitsluit. In mijn blog van 30 november 2016 behandelde ik de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 30 november 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:3197), waaruit volgt dat een regeling waarmee de emissie wordt ‘bevroren’ niet volstaat. Zo’n regeling sluit niet uit dat het plan zal leiden tot een toename van de stikstofdepositie ten gevolge van het houden van dieren buiten de stallen, aldus de Afdeling. Vreemd genoeg heeft de Afdeling in de uitspraak van 6 september 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2413), waar een regeling voorlag die de emissie bevroor, niet geoordeeld dat in plaats daarvan de depositie moest worden begrensd. De uitspraak is echter ook om andere redenen vermeldenswaardig.

  Maximum aantallen dieren

  De Afdeling overwoog in de eerste plaats dat de gemaximeerde uitstoot van ammoniak er niet aan in de weg staat dat het plan, zonder vermelding van de maximum aantallen dieren, mogelijk maakt dat binnen het agrarische bedrijf andere hoeveelheden melkrundvee of jongvee worden gehouden dan waarvan de raad is uitgegaan en dat dit andere ruimtelijke effecten met zich kan brengen, zoals een groter aantal transportbewegingen. Omdat de raad hiermee geen rekening had gehouden, oordeelde de Afdeling dat het bestemmingsplan in zoverre in strijd met artikel 3:2 van de Awb was vastgesteld. Hiermee is naar mijn mening niet gezegd dat de maximum aantallen dieren in alle gevallen moeten worden voorgeschreven, nog daargelaten het feit dat een dergelijke regeling (te) weinig ruimte voor flexibiliteit laat en daarom op praktische bezwaren stuit.

  Gebruik landbouwgronden

  Het tweede interessante punt aan de uitspraak is het oordeel van de Afdeling over het gebruiksverbod inhoudende dat onder het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan wordt begrepen: “(…)  het gebruik van gronden met de bestemming ‘agrarisch met waarden – Landschap en natuur’ waarop niet tevens een aanduiding bouwvlak is gelegen, waarbij de emissie N/ha/jaar meer bedraagt dan de emissie N/ha/jaar afkomstig van het ten tijde van de vaststelling van het plan aanwezige bestaande gebruik van deze gronden; (…)”. Hierover oordeelde de Afdeling als volgt:

  “(…) Tussen partijen is niet in geschil dat het huidige gebruik van het perceel bestaat uit agrarisch gebruik in de vorm van grasland met volledig maaien en dat als dit perceel wordt gebruikt voor het beweiden voor rundvee, hierbij minder mest wordt uitgereden dan wanneer het perceel wordt gebruikt voor grasland met volledig maaien. [appellant sub 1] en anderen hebben verder ter zitting erkend dat bij het gebruik voor beweiding minder ammoniak zal worden uitgestoten vanaf de gronden buiten het bouwvlak. De Afdeling ziet voorts in hetgeen [appellant sub 1] en anderen naar voren hebben gebracht geen grond voor het oordeel dat deze bepaling niet handhaafbaar zou zijn, aangezien duidelijk is wat het bestaande gebruik van het perceel was voor de vaststelling van het plan. Het betoog faalt. (…)”.

  Juridisch gezien een volstrekt juist oordeel, maar ook op dit punt geldt dat de planregeling weinig praktisch is. Immers, verandert het gebruik van grasland met volledig maaien in beweiding, dan wordt in strijd met het bestemmingsplan gehandeld.
  Wil je meer weten over dit onderwerp? Lees de blogs van mijn kantoorgenoot Teun Verstappen blogserie wet natuurbescherming en Wet ruimtelijke ordening: deel 4 doorwerking PAS naar het bestemmingsplan  en mijn artikel ‘Het bestemmingsplan voor het buitengebied en Natura 2000’ (Agr.r. 2016, p.5-10) 
  Vanzelfsprekend kun je ook contact met ons opnemen.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Teuntje Verbaandert