blog

  Boerengolf op pachtgrond toegestaan?

  Els Harbers Publicatiedatum: 4 september 2015 Laatste update: 2 augustus 2019
  Afbeelding voor Boerengolf op pachtgrond toegestaan?

  Een grondeigenaar en een pachter raakten in een hoogoplopend geschil over het gebruik van pachtgronden voor boerengolf. Daar kwam zelfs de rechter aan te pas. Kernvraag in deze kwestie was: mag een pachter als nevenactiviteit boerengolf op pachtgronden laten spelen of heeft hij daarvoor toestemming van de verpachter nodig.

  De feiten

  Boerengolf heeft zijn bakermat in Lievelde. Juist daar ontstond een stevig dispuut tussen een grondeigenaar en een pachter over boerengolf. Hoe zat dat precies? De grondeigenaar had percelen landbouwgrond aan een melkveehouder verpacht als weidegrond. Vanaf 2001 organiseerde de pachter op die percelen boerengolf. In 2002 kwam de pachter met de grondeigenaar overeen om voor elke boerengolfspeler € 0,50 te betalen. Op enig moment stopt de pachter met betalen van de vergoeding. Dat laat de grondeigenaar niet op zich zitten. Hij sommeert de pachter om te stoppen met zijn activiteiten. Dat doet de pachter niet en dan volgen er meerdere procedures.

  Oordeel van het Hof Arnhem

  Uitgangspunt is dat de pachtgronden in gebruik zijn verstrekt voor de melkveehouderij van de pachter. Boerengolf is een recreatieve bezigheid. Omdat de pacht is aangegaan voor weidegrond, oordeelt het Hof dat er sprake is van een wijziging van de bestemming van het gepachte. Daarvoor is toestemming van de verpachter nodig (artikel 7:348 Burgerlijk Wetboek). Het vereiste van toestemming geldt ook als de (bestemmings)verandering zonder kosten ongedaan kan worden gemaakt. Uit het feit dat er een afspraak is gemaakt over een geldelijke vergoeding, leidt het Hof af dat de grondeigenaar heeft ingestemd met recreatieve activiteiten op de pachtgronden. Daarmee is er sprake van de wettelijk vereiste toestemming en mogen de activiteiten dus worden voortgezet.

  De volgende vraag is dan of het de grondeigenaar is toegestaan een vergoeding te bedingen voor dit recreatieve gebruik (bovenop de maximale pachtprijs op grond van de pachtprijzenregelgeving). Dat staat het Hof toe. Omdat het recreatieve gebruik buiten de pachtverhouding valt, mag de grondeigenaar voor dat gebruik een extra vergoeding bovenop de pachtprijs vragen.

  Gevolgen voor de praktijk

  Een pachter mag niet zonder toestemming van de verpachter recreatieve activiteiten op het gepachte uitoefenen. Doet de pachter dat toch, dan riskeert hij ontbinding van de pachtovereenkomst. Uit deze uitspraak volgt verder dat het mogelijk is dat pachter en verpachter, bijvoorbeeld in het kader van verbrede landbouw, aanvullende afspraken maken over een niet-agrarisch gebruik van pachtgrond of verpachte gebouwen. Daarvoor kan dan wel een extra vergoeding worden bedongen.

   

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Wiebe van de Rijt