blog

  Bosstrook voorkomt drift bestrijdingsmiddelen

  Renske van Dreumel Publicatiedatum: 11 april 2017 Laatste update: 2 augustus 2019
  Afbeelding voor Bosstrook voorkomt drift bestrijdingsmiddelen

  In dit blog bespreek ik de uitspraak van de Afdeling van 5 april 2017 waarin een spuitzone van 20 meter is geaccepteerd wegens een tussenliggende bosstrook, in eigendom van de gemeente. Ook stip ik toekomstige ontwikkelingen aan op het gebied van spuitzones.

  Spuitzone

  In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet een afweging worden gemaakt tussen het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de volksgezondheid. Op grond van deze afweging kan het noodzakelijk zijn om een spuitvrije zone (kortweg spuitzone) aan te houden. Zoals ik in eerdere blogs aangaf is een locatiespecifiek onderzoek van belang om de benodigde afstand te bepalen. Zie onder meer de blogs “Spuitzone van slechts 10 meter doorstaat toets Raad van State”  en “Korte spuitzone in bestemmingsplan onderuit. Het belang van locatiespecifiek onderzoek”. Een kortere afstand dan 50 meter is doorgaans aanvaardbaar indien blijkt dat een kortere afstand dan 50 meter toereikend is om gezondheidsrisico’s te voorkomen. Zoals ik besprak in mijn blog “Bestaande spuitzone en nieuwe woonwijk, is dat een probleem?”  kan hierbij onder meer de inrichting van het landschap, zoals een tussenliggende (winterharde) groenhaag, een rol spelen. Uit de jurisprudentie blijkt doorgaans dat de groenhaag (het aanplanten en de instandhouding ervan) planologisch dient te zijn verankerd.

  Voorwaardelijke verplichting

  In de uitspraak van 5 april 2017 is de afstand tussen de gronden waarop buitenteelt plaatsvindt en het uit te breiden deel van de camping 20 meter. Hiertussen ligt een bosstrook met een breedte van 15 meter. Uit het deskundigenbericht blijkt dat hierdoor verspreiding en verwaaiing van spuitnevel (drift) wordt voorkomen. De Afdeling concludeert dat de gemeenteraad onder deze omstandigheden in redelijkheid heeft kunnen afzien van een spuitvrije zone van 50 meter. Wat opvalt zijn twee zaken: ten eerste dat door de gemeenteraad geen locatiespecifiek onderzoek is verricht. Desondanks acht de Afdeling aannemelijk dat een afstand van 20 meter in dit geval voldoende is. Mijns inziens oordeelt de Afdeling hier zeer soepel. Ten tweede valt op dat de instandhouding van de groenstrook niet planologisch is verankerd. Een voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan werd waarschijnlijk niet nodig geacht omdat de gemeente eigenaar is van de bosstrook en het derhalve in haar macht heeft om de groenstrook in stand te houden en heeft aangegeven dit te zullen doen.

  Toekomstige ontwikkelingen

  In de loop van dit jaar treedt een wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in werking, waarbij strengere eisen worden gesteld aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (zie het blog “Driftreductie uitgesteld”). Op grond van het voorgestelde (nieuwe) artikel 3.78a Activiteitenbesluit milieubeheer wordt het verplicht om bij open teelten te spuiten met een driftreductie van 75%, óók als het perceel niet is gelegen aan een watergang. Zodra de datum van inwerkingtreding bekend wordt, breng ik je hiervan op de hoogte.
  Verder is relevant dat er momenteel een landelijk onderzoek loopt (van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) naar de mogelijke gevolgen van drift voor de volksgezondheid. Dit onderzoek loopt tot het einde van dit jaar. Uit de nieuwsbrief van het RIVM van april 2017 blijkt dat de metingen ten behoeve van het blootstellingsonderzoek reeds zijn gestart. Indien de onderzoeksresultaten bekend worden, bericht ik je hierover.

  Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Teuntje Verbaandert