blog

  De nieuwe vormvrije m.e.r.-beoordeling

  Teun Verstappen Publicatiedatum: 20 oktober 2017 Laatste update: 31 juli 2019
  Afbeelding voor De nieuwe vormvrije m.e.r.-beoordeling

  De nieuwe vormvrije m.e.r.-beoordeling

  Op 7 juli 2017 is het gewijzigde Besluit m.e.r. in werking getreden. Het Besluit m.e.r. is gewijzigd ter implementatie van de Wijzigingsrichtlijn m.e.r.
  Het gewijzigde Besluit m.e.r. kent een nieuwe procedure voor de zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordeling. De vormvrije m.e.r.-beoordeling is geregeld in artikel 2, vijfde lid, onder b, van het Besluit m.e.r.

  De nieuwe vormvrije m.e.r.-beoordelingsprocedure vereist dat voor elke aanvraag waarbij een vormvrije m.e.r.-beoordeling aan de orde is, door initiatiefnemer een aanmeldingsnotitie moet worden opgesteld. Het bevoegd gezag dient vervolgens binnen zes weken een m.e.r.-beoordelingsbesluit te nemen. Dit besluit hoeft, anders dan in de formele m.e.r.-beoordelingsprocedure, niet in de Staatscourant gepubliceerd te worden. De initiatiefnemer voegt het (vormvrije) m.e.r.-beoordelingsbesluit bij de vergunningaanvraag. Gelet op het voorgaande is de procedure voor de vormvrije en de formele m.e.r.-beoordeling sinds de inwerkingtreding van het gewijzigde Besluit m.e.r. bijna gelijk.

  De nieuwe vormvrije m.e.r.-beoordeling en de OBM-m.e.r.

  Het gewijzigde Besluit m.e.r. heeft de koppeling tussen de M.e.r.-richtlijn en het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: ‘het Activiteitenbesluit’) niet gewijzigd. Ook is de aanwijzing van OBM-m.e.r.-activiteiten in artikel 2.2a van het Bor niet gewijzigd. Dit leidt ertoe dat voor elke OBM-m.e.r.-activiteit voorafgaand aan de indiening van de aanvraag om een omgevingsvergunning OBM-m.e.r. de (nieuwe) procedurele stappen moeten worden doorlopen. Het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit dient vervolgens bij de vergunningaanvraag te worden gevoegd. Hoewel het voorgaande uit de letterlijke teksten van het gewijzigde Besluit m.e.r. en ook het Bor volgt, komt mij dit toch enigszins vreemd voor, nu dit voor wat betreft OBM-m.e.r.-activiteiten de facto een doublure van de m.e.r.-beoordeling betreft/vereist.

  Overgangsrecht?

  De wijziging van het Besluit m.e.r. geldt voor alle aanvragen, welke dateren van na 16 mei 2017. Dat komt omdat de hiervoor genoemde Wijzigingsrichtlijn m.e.r. sinds 16 mei 2017 directe werking heeft. De wijziging van het Besluit m.e.r. geldt tevens voor alle lopende aanvragen waarover nog geen besluit is genomen. Het gewijzigde Besluit m.e.r. kent immers geen overgangsrecht (er is sprake van onmiddellijke werking van de nieuwe regels). Dit betekent dat voor lopende aanvragen welke dateren van vóór 16 mei 2017 ook de nieuwe regels gelden.
  Het is de vraag wat het ontbreken van overgangsrecht in het gewijzigde Besluit m.e.r. betekent voor lopende aanvragen welke dateren van vóór 16 mei 2017. Enerzijds kan betoogd worden dat een aanvraag voor een vormvrij m.e.r.-beoordelingsplichtig besluit (zoals de OBM-m.e.r.) met de inwerkingtreding van het gewijzigde Besluit m.e.r. ex artikel 7.28 van de Wm alsnog buiten behandeling dient te worden gesteld, indien niet voorafgaande aan de indiening van de aanvraag een vormvrije m.e.r.-beoordeling is uitgevoerd. Anderzijds valt te betogen dat er binnen lopende procedures de ruimte zou moeten zijn alsnog een aanmeldnotitie te overleggen, waarna alsnog een besluit op deze aanmeldnotitie kan worden genomen, voordat een besluit op de aanvraag wordt genomen. Hetzelfde geldt voor een aanvraag die op of na 16 mei 2017 is ingediend.

  Mocht je nog vragen hebben over deze blog, neem dan gerust contact met mij op.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Mark Perlot