blog

  Definitief einde aan couperen trekpaarden?

  Peter Goumans
  Peter Goumans Publicatiedatum: 6 januari 2017
  Afbeelding voor Definitief einde aan couperen trekpaarden?

  In de landbouw heeft het trekpaard tot ongeveer het midden van de vorige eeuw een uiterst belangrijke rol vervuld. De komst van landbouwtractoren heeft tot gevolg gehad dat het trekpaard enkel nog voor recreatiedoeleinden wordt gehouden. Een kleine groep liefhebbers houdt de fokkerij en het gebruik van het trekpaard in stand. Het trekpaard wordt geprofileerd door zijn massale en gespierde bouw en gecoupeerde staart. Sinds 2001 kent de Gezondheids- en Welzijnswet dieren een coupeerverbod. Dat verbod is in de Wet dieren overgenomen (artikel 40). In artikel 41 ondersteunt de Wet dieren het coupeerverbod met het verbod deel te nemen aan tentoonstellingen, keuringen of wedstrijden en het verbod gecoupeerde paarden te verkopen en kopen. Dit artikel verbiedt ook tentoonstellingen, keuringen of wedstrijden te organiseren voor gecoupeerde dieren. De Koninklijke Vereniging “Het Nederlandse Trekpaard en De Haflinger” (KVTH) meent dit verbod niet te kunnen handhaven en laat gecoupeerde paarden tot haar keuringen toe. De Staatssecretaris van Economische Zaken wil hieraan (mede naar aanleiding van vragen in de Tweede Kamer) een einde maken en grijpt in met een last onder dwangsom. Op 22 december 2016 deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven uitspraak (ECLI:NL:CBB:2016:400) in de procedure die de KVTH daarop aanspande. Wat speelt hier precies? 

  Omzeilen coupeerverbod

  Fokkers van trekpaarden omzeilen het coupeerverbod door hun fokproducten in Frankrijk te laten couperen. Frankrijk kent geen coupeerverbod voor paarden. Deze fokkers vinden een trekpaard met een gecoupeerde staart mooier. De KVTH laat deze paarden tot hun keuringen toe, omdat deze in hun ogen legaal zijn gecoupeerd en daarom niet geweigerd kunnen worden. Voor dat standpunt meent de KVTH steun te vinden in een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 26 juni 2002. De fokkers erkennen ruiterlijk dat zij het coupeerverbod omzeilen door hun paarden in Frankrijk te laten couperen om op die manier toch toegang te krijgen tot de keuringen van de KVTH. De Staatssecretaris van Economische Zaken leek die uitleg te onderschrijven door niet in te grijpen. 

  Toepassingsbereik coupeerverbod

  Uit de wetsgeschiedenis leidt het College van Beroep voor het bedrijfsleven af dat de wetgever heeft bedoeld het coupeerverbod een zo wijd mogelijk toepassingsbereik te geven. Om die reden overweegt het College van Beroep voor het bedrijfsleven dat niet kan worden geaccepteerd dat het coupeerverbod niet geldt voor trekpaarden waarvan duidelijk is dat zij enkel met het doel dat verbod te ontduiken naar Frankrijk zijn gebracht. Uitdrukkelijk voegt het College van Beroep voor het bedrijfsleven hieraan toe dat die uitleg niet in strijd is met het EU-recht. Bescherming van dierenwelzijn is namelijk een legitiem doel van algemeen belang dat een beperking rechtvaardigt van het vrij verkeer van goederen en diensten. Bij gebreke van een gemeenschappelijke regel onder het EU-recht zijn de lidstaten volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven in beginsel vrij om de beleidsdoelstellingen op het gebied van dierenwelzijn te bepalen en het beschermingsniveau binnen de eigen nationale rechtsorde nauwkeurig te omlijnen. Het coupeerverbod en het ondersteunende tentoonstellingsverbod passen volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven in de beoordelingsruimte die het EU-recht de Nederlandse wetgever biedt. Uit het EU-recht volgt volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven niet de verplichting om een paard dat naar het buitenland is gebracht om het coupeerverbod te omzeilen gelijk te stellen met een paard dat aantoonbaar een band heeft met een andere EU-lidstaat en aldaar rechtmatig is gecoupeerd. 

  Ontduikingsconstructies niet langer toegestaan met ingang van 16 december 2016

  Het College van Beroep voor het bedrijfsleven zet met haar uitspraak van 22 december 2016 een streep door gelegenheidsconstructies om het coupeerverbod te omzeilen.  De uitleg die het College van Beroep voor het bedrijfsleven aan het coupeerverbod geeft geldt vanaf 16 december 2016. Op die dag is namelijk het beroep van de KVTH op zitting behandeld. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven ziet voor deze benadering aanleiding omdat de Staatssecretaris van Economische Zaken een onjuiste uitleg heeft gegeven aan haar uitspraak van 26 juni 2002 en eigenaren van trekpaarden op grond van die uitleg hun paarden in Frankrijk hebben laten couperen. Vóór 16 december 2016 gecoupeerde paarden kunnen dus door de KVTH nog tot keuringen worden toegelaten. 

  Onbeantwoorde vragen

  De uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven laat een paar uiterst relevante vragen onbeantwoord. Die uitspraak ziet immers alleen op evidente ontduikingsconstructies. Er zijn natuurlijk “slimmere” en veel minder gemakkelijk te doorgronden constructies mogelijk, waarbij wel een aantoonbare band met een andere EU-lidstaat tot stand wordt gebracht en vervolgens rechtmatig een ingreep wordt toegepast. Aan beantwoording van die vraag gaat het College van Beroep voor het bedrijfsleven voorbij. En dat doet het College van Beroep voor het bedrijfsleven ook waar het betreft het ondersteunende verbod gecoupeerde trekpaarden ten verkoop aan te bieden, te verkopen en te kopen. Dit verbod heeft een uiterst vergaande werking. Een onrechtmatig gecoupeerd trekpaard verliest daarmee volledig zijn handelswaarde. Maar dit verbod zou ook slimmere ontduikingsconstructies kunnen frustreren wanneer de aankoop van een in het buitenland gecoupeerd trekpaard daaronder zou vallen. Zolang deze beide vragen niet zijn beantwoord komt er geen definitief einde aan het couperen van trekpaarden. De discussie is dus nog niet teneinde. Ik blijf je op de hoogte houden. 

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Teuntje Verbaandert