blog

  Dit jaar nog geen uitsluitsel over Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

  Afbeelding voor Dit jaar nog geen uitsluitsel over Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

  De Raad van State kondigt in een persbericht van vandaag aan dat hij naar verwachting in november of december 2016 enkele zaken waarin de programmatische aanpak stikstof (PAS) een rol speelt op zitting zal behandelen.

  Pilotzaken

  Op dit moment behandelt de Raad van State verschillende zaken waarin bezwaren zijn aangevoerd tegen de PAS. Deze bezwaren zien onder andere op technische aspecten van de PAS en het daarbij behorende rekeninstrument AERIUS en strijdigheid met de Europese Habitatrichtlijn. De Raad van State heeft daarom besloten om negen zaken te clusteren en als ‘pilot’ te behandelen. De PAS-zaken die worden geclusterd gaan in de eerste plaats over het weiden van vee en het bemesten van gronden waarvoor geen natuurbeschermingsvergunning meer nodig is, omdat die activiteiten minder dan 1 mol per hectare per jaar aan stikstofdepositie veroorzaken. Daarnaast betreft het zaken waarbij natuurbeschermingsvergunningen met ontwikkelingsruimte zijn verleend voor agrarische bedrijven.

  In de zaken die deel uitmaken van de pilot heeft de Raad van State de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) gevraagd een deskundigenadvies uit te brengen over een aantal technische aspecten van de PAS.

  Naar verwachting zal de Raad van State zich in november of december 2016 over de pilotzaken buigen. Een precieze datum waarop de zitting(en) zal/zullen plaatsvinden, is nog niet bekend.

  Overige zaken

  Voor de zaken die geen deel uitmaken van de pilot geldt dat zij worden aangehouden totdat uitspraak is gedaan in de pilotzaken. In 2016 zullen er dus geen inhoudelijke uitspraken worden gedaan over de PAS. Dit betekent dat ook voor bijvoorbeeld de bestemmingsplannen ‘Parklaan’ en ‘Kustzone Petten’ geldt dat dit jaar geen inhoudelijke beslissing te verwachten is, aangezien deze projecten betrekking hebben op de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg en op de ontwikkeling van de kustzone van Petten. Zie over de PAS en deze bestemmingsplannen onze blogs “Programmatische Aanpak Stikstof & bestemmingsplannen: hoe zit het?” en “De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) bruikbaar bij bestemmingsplannen?“.

  Wij houden je op de hoogte!

  Heb je nog vragen naar aanleiding van deze blog? Neem dan gerust contact op met Alexandra de Waard

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Wiebe van de Rijt