blog

  Driftreductieplicht uitgesteld

  Paul Bodden
  Paul Bodden Publicatiedatum: 19 december 2016 Laatste update: 14 augustus 2019
  Afbeelding voor Driftreductieplicht uitgesteld

  Op 18 juli 2016 blogde Renske van Dreumel over de Voorpublicatie van het Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw en open teelten (Stcrt. 2016, 32229). Op grond van het voorgestelde nieuwe artikel 3.78a van het Activiteiten-besluit milieubeheer wordt het verplicht bij het toepassen van gewasbeschermings-middelen te spuiten met een driftreductie van 75%. Deze driftreductieplicht is algemeen en geldt niet alleen (meer) voor spuiten bij watergangen. Bedoeling was dat (ook) deze driftreductieplicht per 1 januari 2017 in werking zou treden.

  Kamerbrief d.d. 15 december 2016

  In haar brief van 15 december jl. aan de Tweede Kamer deelt de staatssecretaris echter mee dat inwerkingtreding van de wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet langer is voorzien voor 1 januari 2017, maar “op een zo vroeg mogelijk moment in de eerste helft van 2017”. Daarmee wordt ook invoering van de driftreductieplicht uitgesteld. Reden voor het uitstel is de zogeheten voorhangprocedure; alvorens onomkeerbare stappen te zetten, dient de staatssecretaris eerst met de Kamer van gedachten te wisselen over het ontwerpbesluit (tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer).

  Tussenevaluatie 2018

  Door verschillende partijen is geopperd de driftreductieplicht niet te stellen op 75%, maar op 90%. Daarin gaat de staatssecretaris echter niet mee: zij houdt vast aan 75% en stelt dat in het kader van een tussenevaluatie van het gewasbeschermingsbeleid in 2018 zal worden beoordeeld of verdere maatregelen nodig zijn, zoals een driftreductie van 90%.

  Uitstel tot…?

  In haar blog van 18 juli 2016 wijst Renske van Dreumel er al op dat invoering van een driftreductieplicht van invloed kan zijn op (de omvang van) in het ‘ruimtelijk spoor’ aan te houden spuitzones. Zoals vermeld, is invoering van de driftreductieplicht voorlopig uitgesteld, tot “een zo vroeg mogelijk moment in de eerste helft van 2017”. Wij wachten het precieze moment van inwerkingtreding nu af en houden je via deze blogsite op de hoogte.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Franc Pommer