blog

  Eerste Kamer stemt in met Wet fosfaatrechten melkvee en de Wet grondgebonden groei melkveehouderij

  Peter Goumans
  Peter Goumans Publicatiedatum: 24 mei 2017
  Afbeelding voor Eerste Kamer stemt in met Wet fosfaatrechten melkvee en de Wet grondgebonden groei melkveehouderij

  Terwijl alle aandacht op dit moment uitgaat naar de uitvoering van de Regeling fosfaatreductieplan 2017 en de Tweede Kamer daarover met staatssecretaris Van Dam in debat ging, oordeelde de Eerste Kamer min of meer in de luwte over het stelsel van fosfaatrechten en het wetsvoorstel grondgebonden groei melkveehouderij. Beide wettelijke regelingen kregen de instemming van de Eerste Kamer. Aan invoering staat dus niets meer in de weg. Althans voor wat betreft de Wet grondgebonden groei melkveehouderij. Voor de invoering van het stelsel van fosfaatrechten is wel relevant of Nederland in 2018 opnieuw in aanmerking komt voor derogatie van de Nitraatrichtlijn. Dat is nog geen gelopen race. Dat hangt onder andere af van de resultaten die de Regeling fosfaatreductieplan 2017 oplevert.

  Knelgevallen: werk in uitvoering

  Op basis van de Wet fosfaatrechten melkvee worden fosfaatrechten toegekend op basis van de melkveebezetting op 2 juli 2015. De wet kent een knelgevalvoorziening die uiterst beperkt is. Naar aanleiding van het amendement Geurts c.s. is in artikel 23 lid 9 van de wet de mogelijkheid opgenomen de knelgevalvoorziening te verruimen om onbillijkheden van overwegende aard te kunnen wegnemen. Daartoe kunnen bij een Algemene Maatregel van Bestuur (hierna: AMvB) categorieën van bedrijven worden aangewezen waarvoor de fosfaat(rechten)referentie kan worden verhoogd. Staatssecretaris Van Dam heeft ondertussen een adviescommissie (de Commissie Knelgevallen) ingesteld om advies uit te brengen over verruiming van de knelgevalvoorziening. Dat gebeurt aan de hand van individuele casussen. Staatssecretaris Van Dam heeft de Commissie een drietal instructies meegegeven: (1) de gevolgen van de verruiming voor andere melkveehouders dienen te worden meegewogen, (2) de afbakening van de groepen bedrijven die onevenredig worden geraakt dient duidelijk te zijn en (3) het risico op oneigenlijk gebruik dient maximaal te worden beperkt. Concreet vraagt de staatssecretaris om heldere criteria om knelgevalsituaties te kunnen afbakenen, een voorstel voor de mate van compensatie en een indicatie van de totale omvang van de extra uit te geven rechten. Daarnaast vraagt hij de Commissie om aan te geven voor welke groepen van bedrijven geen voorziening hoeft te worden gecreëerd. De Commissie is gevraagd om uiterlijk op 1 juli 2017 haar advies uit te brengen, zodat vertaling in de AMvB kan plaatsvinden. De Commissie heeft ondertussen haar werkzaamheden voortvarend opgepakt. 

  Hoe gaat het verder?

  De AMvB treedt pas in werking nadat de Wet fosfaatrechten melkvee op 1 januari 2018 is ingevoerd. Daarna pas kunnen melkveehouders zich voor de verruimde knelgevalvoorziening aanmelden. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland beoordeelt of aan de criteria is voldaan. Tegen de besluiten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staat bezwaar en beroep open. Dit zal dus allemaal pas in 2018 plaatsvinden. 

  Het wachten is nu op het advies van de Commissie Knelgevallen en de reactie daarop van staatssecretaris Van Dam. Ik houd je op de hoogte.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Claudia Lap