blog

  Inperking bouwmogelijkheden door nieuwe leggers waterschap

  Afbeelding voor Inperking bouwmogelijkheden door nieuwe leggers waterschap

  Woon je binnen- of buitendijks? Of heb je bouwplannen voor (agrarische bedrijfs-)gebouwen in de nabijheid van de dijk? Dan is voor jou van belang dat het waterschap Rivierenland nieuwe ontwerp-leggers voor de waterkeringen heeft opgesteld. Deze liggen nog tot en met 7 maart 2016 ter inzage. Gedurende deze periode kun je zienswijzen indienen. Waarom zou je dit doen? Omdat jouw bouwmogelijkheden nabij de dijk beperkt kunnen worden.

  De Keur en de leggers

  Het waterschap stelt bij verordening regels in het belang van de bescherming van de dijken (en toekomstige dijkversterkingen). Deze regels staan in de zogenaamde Keur van het waterschap. De Keur bepaalt onder andere dat ter bescherming van een waterstaatswerk (zoals een dijk) een beschermingsgebied kan worden aangewezen waarbinnen beperkingen gelden. Dit beschermingsgebied, een zone die aan de dijk grenst, wordt aangegeven in de leggers. De leggers werken de Keur verder uit. Een van de beperkingen die gelet op de Keur kunnen gelden in een beschermingsgebied, is dat er een bouwverbod geldt. In de nieuwe leggers zijn de beschermingsgebieden aangewezen en is aangegeven waar een bouwverbod komt te gelden. De nieuwe leggers van het waterschap Rivierenland liggen nu ter inzage.

  Bestaande bouwrechten

  In de leggers wordt (zij het op een beperkte manier) rekening gehouden met bestaande bouwrechten. Bestaande rechten worden aangegeven met zogenaamde leggervlakken. Binnen deze vlakken mag onder voorwaarden nog wel gebouwd worden. Hiervoor heb je wel een watervergunning nodig. Deze watervergunning zal het waterschap alleen aan jou verlenen als je voldoet aan de voorwaarden die het waterschap hieraan stelt. Deze voorwaarden heeft het waterschap opgenomen in de Beleidsregel “Bouwwerken op en bij primaire waterkeringen”. Zonder bestaande rechten is nieuwbouw binnen een beschermingszone waar een bouwverbod komt te gelden in beginsel verboden.

  Beleidsregel

  De voorwaarden die worden gesteld aan het bouwen binnen een beschermingsgebied, als je bestaande rechten hebt, zijn stringent. Zo mogen er geen holle ruimtes meer gebouwd worden in de beschermingszone van de dijk. Het bouwen van een kelder of kruipruimte onder jouw (nieuwe) woning is dus niet meer mogelijk. Ook een mestkelder kwalificeert waarschijnlijk als een verboden holle ruimte. In dat geval mag er in de beschermingszone van de dijk geen nieuwe mestkelder worden gebouwd (ook al mag dit op grond van het bestemmingsplan wel). Bovendien kunnen ook andere voorwaarden roet in het eten gooien (zo mag je niet te diep bouwen).

  Relatie bouwmogelijkheden bestemmingsplan

  Van belang is dat de inperking van de bouwmogelijkheden op grond van de Keur (uitgewerkt door de leggers en de Beleidsregel) geldt, ongeacht of dit in het bestemmingsplan is opgenomen. Het is dus goed mogelijk dat je op grond van het bestemmingsplan wel bouwmogelijkheden heeft, maar dat deze op grond van de nieuwe leggers teniet worden gedaan. www.ruimtelijkeplannen.nl geeft geen uitsluitsel. De Keur en de leggers vind je daar niet terug. Voorlopig zullen de bestemmingsplannen ook niet worden aangepast aan de leggers, zodat deze (onwenselijke) situatie nog enige tijd zal voortduren. Om de leggers in te zien (met de gebieden waar de bouwverboden gelden), dien je de internetsite van het waterschap te raadplegen. Enkel daar is de nieuwe ontwerp-regelgeving gepubliceerd.

  Zienswijzen indienen

  U kunt zienswijzen indienen tot en met 7 maart 2016. Het is verstandig om dit te doen indien geen rekening is gehouden met jouw bestaande bouwrechten. Goed om te weten is dat het waterschap enkel bestemmingsplaninformatie in de legger heeft verwerkt tot en met 12 oktober 2015. Indien een bestemmingsplanwijziging is doorgevoerd (of een omgevingsvergunning is verleend) na 12 oktober 2015 dan is hiermee door het waterschap geen rekening gehouden. Wijzigingen na 12 oktober 2015 worden alléén nog in de nieuwe leggers meegenomen als je een zienswijze indient. Een andere reden kan zijn dat je bouwwerken hebt geplaatst/voornemens te gaan plaatsen die bouwvergunningvrij zijn op grond van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Hiermee is geen rekening gehouden in de leggers. Bovendien zijn gronden met de bestemmingen “Agrarisch” en “Agrarisch met waarden” niet geheel in de leggers opgenomen als bestaande rechten.

  Schadevergoeding?

  Indien je schade lijdt ten gevolge van de nieuwe leggers kun je een verzoek om nadeelcompensatie indienen bij het waterschap op grond van de Waterwet. Indien je dit (onderbouwde) verzoek binnen vijf jaar na het besluit tot vaststelling van de nieuwe leggers doet, dan is het mogelijk dat je recht hebt op een tegemoetkoming in de schade. Overigens kunt maar één keer jouw schade claimen. Indien de legger wordt verwerkt in het bestemmingsplan, dan kun je ofwel om planschade verzoeken bij de gemeente op grond van de Wet ruimtelijke ordening, ofwel om nadeelcompensatie verzoeken bij het waterschap op grond van de Waterwet. Als je twee aanvragen indient, dan gaat jouw verzoek bij het waterschap voor.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Dianne Jennissen