blog

  Interimwet veedichte gebieden

  Afbeelding voor Interimwet veedichte gebieden

  Het ontwerpwetsvoorstel ‘Interimwet veedichte gebieden’ is gisteren, 11 april 2017, vrijgegeven voor de internetconsultatie. Het ontwerpwetsvoorstel bevat instrumenten om maatregelen te nemen voor gebieden die te kampen hebben met negatieve gevolgen van de veehouderij. Het ontwerpwetsvoorstel introduceert bevoegdheden voor provincies om in voorkomend geval voor het betreffende gebied grenzen aan de omvang van de veehouderij te stellen. Het betreft een interimwet, omdat wordt geanticipeerd op de invoering van de Omgevingswet.

  Meerwaarde

  Volgens de memorie van toelichting bij het ontwerpwetsvoorstel is de meerwaarde van de Interimwet drieledig:

  1. Een eigenstandige bevoegdheid om voor een gebied te kunnen sturen op de omvang van de veehouderij (direct, in plaats van indirect via het omgevingsrecht).
  2. Een gebiedsgerichte aanpak in het leven roepen (verdeling van de gebruiksruimte in een gebied).
  3. Directe sturing door één bestuurslaag, de provincie.

  Instrumenten provincie

  Het ontwerpwetsvoorstel gaat uit van een programmatische aanpak. Provinciale Staten stellen, wanneer zij dat wenselijk achten, een samenhangend programma “leefomgeving en veehouderijen” vast voor de ontwikkeling van de veehouderijen in een gebied waarin naar hun oordeel sprake is van een overbelasting van de leefomgeving door de omvang van de veehouderij. Het gaat hierbij niet enkel om een veilige en gezonde fysieke leefomgeving, maar ook om een goede omgevingskwaliteit. Het ontwerpwetsvoorstel heeft aldus een bredere reikwijdte dan het ontwerpwetsvoorstel Dieraantallen en volksgezondheid had.

  In het programma wordt vastgesteld welk samenhangend pakket van maatregelen voor de ontwikkeling van de veehouderijen in het betreffende gebied wordt genomen, rekening houdend met de visie van de provincie daarop in relatie tot de kwaliteit van de leefomgeving van dat gebied. Het kan hierbij gaan om een begrenzing van de omvang van de veehouderij (het aantal landbouwhuisdieren, het aantal dieren per veehouderijlocatie en het aantal veehouderijlocaties). Verder kunnen Provinciale Staten een verordening vaststellen, kunnen zij voor zogeheten plv-gebieden een voorbereidingsbesluit nemen en kunnen Gedeputeerde Staten onder meer ontheffing verlenen van bij of krachtens de verordening vastgestelde algemene regels.

  Leergang Agrarisch omgevingsrecht

  Wil je meer weten over de achtergronden en de juridische ‘ins and outs’ van het ontwerpwetsvoorstel, schrijf je dan in voor de Leergang Agrarisch omgevingsrecht (in ieder geval tijdens het dagdeel ‘volksgezondheid’ wordt het ontwerpwetsvoorstel behandeld). Meer informatie over deze leergang vind je via deze link.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Christiaan Donners