blog

  Natura 2000: ontwerp-Beheerplannen Noord-Brabant ter inzage

  Afbeelding voor Natura 2000: ontwerp-Beheerplannen Noord-Brabant ter inzage

  Met ingang van 13 oktober liggen voor tien Natura 2000-gebieden in Noord-Brabant ontwerpbeheerplannen ter inzage. Tot 24 november kan hierop met het indienen van zienswijzen worden gereageerd. De ontwerp-beheerplannen zien op de gebieden Regte Heide & Riels Laag, Kempenland-West Hilvarenbeek, De Langstraat, Brabantse Wal, Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem, Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen, Kampina & Oisterwijkse Vennen, Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek, Ulvenhoutse Bos en Strabrechte Heide. Voor de overige Natura 2000-gebieden in Noord-Brabant zijn het ministerie van Economische Zaken, Rijkswaterstaat, de provincie Gelderland of de provincie Limburg verantwoordelijk. Na de termijn voor het indienen van zienswijzen worden de (eventueel aangepaste) beheerplannen definitief vastgesteld.

  Inhoud beheerplannen

  Op basis van artikel 19a van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) wordt voor ieder Natura-2000 gebied in Nederland een beheerplan opgesteld. In een beheerplan wordt beschreven hoe het bevoegde gezag (meestal gedeputeerde staten) de komende periode van zes jaar de leefomgeving van zeldzame dier- en plantensoorten wil verbeteren en welke herstel- en beheermaatregelen daarvoor precies nodig zijn. Verder geeft het beheerplan aan voor welke activiteiten (g)een Natuurbeschermingsvergunning nodig is en welke voorwaarden voor andere activiteiten gelden. Op grond van artikel 19d lid 2 Nbw is er geen Natuurbeschermingswetvergunning nodig voor activiteiten die zijn opgenomen in een beheerplan. In een beheerplan draait alles om de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied. Uitgangspunt is dat de toegestane activiteiten de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen. De in het beheerplan opgenomen herstel- en beheermaatregelen zijn er op gericht om de instandhoudingsdoelstellingen te realiseren. Dat maakt het beheerplan dus een belangrijk instrument.

  In de Brabantse beheerplannen is concreet uitgewerkt hoe ontwikkelingen samen kunnen gaan met het behoud en verbetering van de Natura 2000-gebieden. Gevolg hiervan is dat sommige activiteiten slechts beperkt worden toegestaan. Bij het opstellen van de beheerplannen zijn terreinbeheerders, overheidsorganisaties en belangenvertegenwoordigers betrokken.

  Beheerplannen en stikstof

  Alle beheerplannen voor Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige habitats dienen een stikstofparagraaf te bevatten. Dit is belangrijk in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (hierna: PAS). Op 1 juli 2015 is de PAS in werking getreden. In het kader van de PAS worden op grond van bindende afspraken tussen landelijke en provinciale overheden maatregelen getroffen per Natura 2000-gebied. Die afspraken zien op verschillende sectoren, zoals landbouw, industrie en verkeer. De opzet hiervan is om een daling van de stikstofdepositie te bereiken om zo ontwikkelingsruimte voor nieuwe (stikstofdepositie- veroorzakende) activiteiten te creëren. Bovendien worden maatregelen getroffen die ervoor moeten zorgen dat gebruikmaking van die ruimte niet leidt tot een verslechtering van de staat van instandhouding van de betrokken habitats en soorten: herstelmaatregelen. Dergelijke maatregelen zijn ook in de Brabantse ontwerp-beheerplannen opgenomen. Als je de ontwerp-beheerplannen erbij pakt zie je dat hierin de gebiedsanalyses die in het kader van de PAS zijn opgesteld voor elk Natura 2000-gebied integraal zijn opgenomen. Voor de uitvoering van deze (herstel- en beheer)maatregelen is geen Natuurbeschermingswetvergunning noodzakelijk. Het is zeker de moeite waard om de ontwerp-plannen eens goed te bekijken.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor José Jochemsen-Vernooij