blog

  Nieuwe kabinet gooit het over een andere boeg; Interimwet veedichte gebieden van de baan

  Paul Bodden
  Paul Bodden Publicatiedatum: 3 november 2017
  Afbeelding voor Nieuwe kabinet gooit het over een andere boeg; Interimwet veedichte gebieden van de baan

  In mijn blog van 12 april 2017 stond ik stil bij het conceptwetsvoorstel Interimwet veedichte gebieden. Die wet zou een eigenstandige bevoegdheid voor de provincie in het leven roepen om te kunnen sturen op de omvang van de veehouderij, met het oog op de goede omgevingskwaliteit. De aanleiding voor het conceptwetsvoorstel was vooral gelegen in de volksgezondheidsrisco’s van de veehouderij (zie hierover onder andere mijn blog van 23 juni 2017). Op het conceptwetsvoorstel was veel kritiek en als ik het goed zie was er naast de toenmalige Staatsecretaris van Economische Zaken slechts één echte voorstander: de provincie Noord-Brabant. Het conceptwetsvoorstel werd volgens mij terecht vooral als een doublure gezien, nu met gebruikmaking van de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht grotendeels hetzelfde doel kan worden bereikt (hetzelfde geldt voor het concept van de Wet dieraantallen en volksgezondheid, zie hierover nader mijn artikel ‘Veehouderij en volksgezondheid’).

  Niet (verder) in procedure

  Op 1 november 2017 heeft Minister-President Rutte de Tweede Kamer bericht dat het wetsontwerp Interimwet veedichte gebieden niet (verder) in procedure wordt gebracht “in verband met het gestelde in het regeerakkoord”. 

  Regeerakkoord

  In het regeerakkoord staat het volgende vermeld:

  “Het laatste decennium zijn we in Nederland geconfronteerd met de gezondheids- en leefomgevingsrisico’s in gebieden met een zeer hoge veedichtheid. Die kunnen en willen we niet negeren. Het kabinet zal met de sector en de betreffende provincies bezien hoe we deze problematiek kunnen aanpakken. In samenspraak met de provincies (met name Noord-Brabant) wordt bezien hoe een warme sanering van de varkenshouderij in belaste gebieden kan worden vormgegeven. Het rijk reserveert hiervoor financiële middelen.” 

  Uit de financiële toelichting bij het regeerakkoord blijkt dat gedacht wordt aan een ‘Cofinanciering Fonds warme sanering varkenshouderij (prioritair voor Noord-Brabant)’ waarvoor zowel voor 2018 als voor 2019 100 miljoen euro wordt gereserveerd. 

  Vervolg

  Hoewel de uitwerking nog moet volgen en de besluitvorming nog moet plaatsvinden, is wel duidelijk dat het nieuwe kabinet het over een andere boeg wenst te gooien. De nieuwe Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Carola Schouten) is nu als eerste aan zet.

  Meer weten over het thema  ‘veehouderij en volksgezondheid’? Lees mijn andere blogs over dit onderwerp of neem contact met mij op.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Daisy Adams