blog

    Nieuwe Rav 9 juni 2015

    Op dinsdag 9 juni 2015 is een nieuwe Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) in werking getreden. Deze wijziging ziet nog niet op de aangekondigde grootschalige actualisering van emissiefactoren (waarmee onder meer de ammoniakemissienormen voor melkrundvee en vleeskalveren flink omhoog gaan). Die wijzigingen zullen samengaan met het aangekondigde Besluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwdieren, welke in de plaats zal komen voor het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting). Naar verwachting treden deze regels (op zijn vroegst) in het najaar van 2015 in werking. De belangrijkste wijziging van de Rav per 9 juni 2015 vind je in de nieuwe bijlage 2. Hierin zijn voer- en managementmaatregelen opgenomen. Beweiding is hierin niet opgenomen. Bij de opgenomen voer- en managementmaatregelen is een reductiepercentage opgenomen, waarmee de emissiefactor wordt verlaagd bij de berekening van de emissie van een huisvestingsysteem. Met deze emissiereductie moet rekening worden gehouden bij het berekenen van de depositie op Natura 2000-gebieden. Zo dient bij het verkrijgen van een Natuurbeschermingswetvergunning rekening te worden gehouden met de reductie door voer- en managementmaatregelen. Om te toetsen of een dierenverblijf voldoet aan het wettelijke vereiste van toepassing van BBT (de beste beschikbare technieken), in het kader van het Besluit huisvesting, wordt overigens geen rekening gehouden met de emissiereducerende maatregelen.

    Geen blog meer missen?

    Wij houden je op de hoogte

    Afbeelding voor Teuntje Verbaandert