blog

  Noord-Brabant: geen ontwikkelingsruimte meer in 10 van de 15 Natura 2000-gebieden. Extra ruimte voor wegen en duurzame veehouderij…

  Afbeelding voor Noord-Brabant: geen ontwikkelingsruimte meer in 10 van de 15 Natura 2000-gebieden. Extra ruimte voor wegen en duurzame veehouderij…

  Recent is gebleken dat in 10 van de 15 Brabantse Natura 2000-gebieden geen ontwikkelingsruimte meer beschikbaar is. Dat heeft de weigering van vele Natuurbeschermingswetvergunningen tot gevolg. Om dit te voorkomen heeft de provincie Noord-Brabant haar Beleidsregel toedeling ontwikkelingsruimte PAS aangepast. De vraag is of dit soelaas biedt voor de veehouderij. Enkel duurzame initiatieven worden beloond.

  Beleidsregel PAS Noord-Brabant 1 juli 2015

  Tegelijk met de inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) op 1 juli 2015 trad in Noord-Brabant de Beleidsregel toedeling ontwikkelingsruimte PAS in werking. Zie mijn blog “Special PAS” van 2 juli 2015. Op grond van deze beleidsregel wordt er in Noord-Brabant per Natura 2000-gebied jaarlijks slechts 16% van de totaal beschikbare ontwikkelingsruimte uitgegeven voor de afgifte van Natuurbeschermingswetvergunningen.

  Geen ontwikkelingsruimte meer beschikbaar

  Gedeputeerde staten van Noord-Brabant hebben vastgesteld dat in 10 van de 15 Brabantse Natura 2000-gebieden dit jaarlijks beschikbare percentage van 16% is benut. Dit betekent dat alle aangevraagde Natuurbeschermingswetvergunningen waarvoor ontwikkelingsruimte nodig is (voor één of meer van deze 10 gebieden) geweigerd moeten worden. Althans vanaf nu tot 1 juli 2016. Want per 1 juli 2016 is opnieuw 16% beschikbaar.

  Beleidsregel PAS Noord-Brabant 25 februari 2016

  De provincie Noord-Brabant wil voorkomen dat alle ontwikkelingen waarvoor ontwikkelingsruimte nodig is vanaf dit moment stil komen te liggen. Daarom hebben Gedeputeerde Staten hun beleidsregel aangepast. Per 25 februari 2016 is het mogelijk om in een aantal gevallen toch een Natuurbeschermingswetvergunning te verkrijgen. Dit kan in 3 gevallen: 1. Duurzame initiatieven, 2. Wegen, 3. Ontwikkelingen waarvoor eerder een salderingsbesluit door de provincie is genomen (op grond van de Verordening Stikstof).

  Wat is een duurzaam initiatief?

  Veehouderijen komen in aanmerking voor extra ontwikkelingsruimte boven de al uitgegeven 16% indien zij op het moment van indienen van de (volledige en ontvankelijke) aanvraag gemiddeld voldoen aan de technische staleisen in bijlage 2 van de Verordening stikstof. Hierbij worden nieuwe stallen die zijn aangevraagd vóór 1 juli 2015 niet meegerekend als deze stallen feitelijk al voldoen aan de technische staleisen. Deze bedrijven hebben emissie reducerende maatregelen toegepast. Andere bedrijven zijn duurzaam indien zij energiebesparingsmaatregelen nemen die binnen 6 jaar worden terugverdiend.

  Geen duurzame veehouderij. Wat dan?

  Indien nog geen emissie reducerende maatregelen zijn getroffen of onvoldoende om als duurzame veehouderij aangemerkt te worden, dan weigeren gedeputeerde staten de Natuurbeschermingswetvergunning voor de Natura 2000-gebieden waar reeds 16% van de ontwikkelingsruimte is uitgegeven. In dat geval kan de aanvraag na 1 juli 2016 opnieuw worden ingediend. Dan is er immers opnieuw 16% beschikbaar. Dat biedt niet in alle gevallen soelaas. In zo’n geval kan het zinvol zijn om de vergunning te laten weigeren om dat besluit vervolgens in rechte aan te vechten. In deze procedure kan namelijk de rechtmatigheid van de beleidsregel worden aangevochten.

   

   

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Mark Perlot