blog

  Onderzoeksresultaten veehouderij en gezondheid omwonenden bekend

  Paul Bodden
  Paul Bodden Publicatiedatum: 7 juli 2016
  Afbeelding voor Onderzoeksresultaten veehouderij en gezondheid omwonenden bekend

  De uitkomsten van het driejarig onderzoek van het RIVM, Universiteit Utrecht (IRAS), Wageningen UR en NIVEL, naar de gevolgen van de veehouderij voor de gezondheid van omwonenden zijn vandaag bekend gemaakt. Een greep uit de resultaten:

  • mensen die dicht in de buurt van een veehouderij wonen hebben meer luchtwegklachten, zoals hoesten en een piepende adem;
  • astma en allergieën komen minder vaak voor bij mensen die in de buurt van veehouderijen wonen.

  Rijk, provincie en gemeente zullen met elkaar in gesprek moeten over wat de uitkomsten betekenen voor de wet- en regelgeving. De komende maanden zal pas duidelijk worden wat de diverse ministeries, provincies en gemeenten met de resultaten kunnen en zullen doen.

  De overheid heeft verschillende mogelijkheden. Zo zijn tijdens de de behandeling van de Omgevingswet in de Tweede Kamer diverse wijzigingen doorgevoerd, waardoor het makkelijker moet worden om een omgevingsvergunning vanwege gezondheidsrisico’s te weigeren, ook wanneer er nog onvoldoende precieze wetenschappelijke inzichten zijn met betrekking tot het risico van een bepaalde ziekte. Het betreft (Kamerstukken II 2014/15, 33 962, nr. 150, 151 en 152):

  • artikel 2.1 lid 4 Omgevingswet: een volwaardige rol voor ‘gezondheid’ bij omgevingsplannen en omgevingsvergunningen voor afwijkactiviteiten;
  • artikel 5.30a Omgevingswet: weigering van een omgevingsvergunning vanwege (mogelijke) ernstige gezondheidsrisico’s;
  • artikel 4.22 lid 2 Omgevingswet: verplichte algemene rijksregels met betrekking tot het treffen van alle passende maatregelen ter bescherming van gezondheid;
  • artikel 5.40 lid 3 Omgevingswet: de verplichting algemene rijksregels op te stellen over wijziging of intrekking van een omgevingsvergunning in verband met passende maatregelen ter bescherming van gezondheid.

  Verder heeft alweer enige tijd geleden het voorontwerp van het Wetsvoorstel dieraantallen en volksgezondheid het licht gezien, waarin een basis is gelegen voor (kort weergegeven) het vaststellen van maximumaantallen dieren uit oogpunt van volksgezondheid. Overigens heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken (Van Dam) aangekondigd dat hij gaat bekij­ken of het Wetsvoorstel dieraantallen en volksgezondheid meerwaarde heeft boven hetgeen na amendering (zie hiervoor) reeds is geregeld in de Omgevingswet.

  Verder hangt nog boven de markt dat er normen voor endotoxinen (celwandbestanddelen van bacteriën) zullen worden vastgelegd, bijvoorbeeld in het Besluit emissiearme huisvesting.

  Tijdens een seminar in het najaar praten wij je bij over deze ontwikkelingen. Nadere informatie hierover volgt, ook via onze blogsite.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Wiebe van de Rijt