blog

  Ook de Wet grondgebonden groei melkveehouderij door de Tweede Kamer

  Peter Goumans
  Peter Goumans Publicatiedatum: 9 december 2016
  Afbeelding voor Ook de Wet grondgebonden groei melkveehouderij door de Tweede Kamer

  Vanaf 2015 ziet de melkveehouderij een reeks van wettelijke maatregelen op zich afkomen die allemaal bedoeld zijn om de groei van de bedrijfstak te reguleren. In 2015 trad de Wet verantwoorde groei melkveehouderij en in 2016 de AMvB grondgebonden groei in werking. Toenmalig staatssecretaris Dijksma heeft het Parlement indertijd moeten beloven om de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij om te zetten in een formeel-wettelijke regeling. De Tweede Kamer heeft in het debat over het Wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee op 1 december 2016 ook het Wetsvoorstel grondgebonden groei melkveehouderij besproken. Net als de AMvB is het wetsvoorstel gericht op het voorkomen van grondloze groei door melkveebedrijven (zie mijn blogs: Het wetsvoorstel grondgebonden groei melkveehouderij naar de Tweede Kamer en Wet grondgebonden groei melkveehouderij: stand van zaken). Op die manier probeert de wetgever grondgebondenheid van melkveebedrijven te versterken. 

  1 Amendement

  Met een overgrote meerderheid heeft de Tweede Kamer op 6 december 2016 het Wetsvoorstel grondgebonden groei melkveehouderij aangenomen. Vanuit de Tweede Kamer werden 4 amendementen voorgesteld. Een daarvan werd aangenomen. Vanuit de gedachte dat regionale kringlopen bijdragen aan een meer duurzame veehouderij en akkerbouw vroegen de indieners van dit amendement dat er ruimte komt om regionaal afgezette mest op basis van voeder-mestcontracten in mindering te brengen op het melkveefosfaatoverschot. Dit dient bij AMvB te worden geregeld en wordt dus niet rechtstreeks mogelijk. Bij de uitwerking van het amendement in de AMvB moet worden geborgd dat het land waarop de mest wordt afgezet niet verder dan 20 km ligt van de melkveehouderij. Voor biologische bedrijven wordt een grotere afstand mogelijk geacht. Bovendien moet worden geborgd dat het voer van het land daadwerkelijk wordt afgenomen om de kringloop te sluiten. Meer is er op dit moment over de uitwerking nog niet duidelijk. Het ontwerp van deze regeling dient aan de Tweede en Eerste Kamer te worden voorgelegd, zodat over de uitvoerbaarheid daarvan kan worden gedebatteerd.  

  Het verdere traject

  De Eerste Kamer dient ook nog over dit wetsvoorstel te oordelen. Het is bepaald niet de verwachting dat dat problemen gaat opleveren. Daarna wordt de wet vertaald in de Meststoffenwet en kan deze in werking treden. De wettelijke regeling staat immers volledig los van het stelsel van fosfaatrechten en is daarvan niet afhankelijk. Via mijn blogs houd ik je op de hoogte over dit onderwerp. 

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Franc Pommer