blog

  Ook Overijssel zet in op verduurzaming

  Paul Bodden
  Paul Bodden Publicatiedatum: 13 april 2017
  Afbeelding voor Ook Overijssel zet in op verduurzaming

  Provinciale Staten van Overijssel hebben gisteren, 12 april 2017, de Omgevingsvisie 2017 en de Omgevingsverordening Overijssel 2017 vastgesteld. Voor de veehouderij is van belang dat hiermee het reconstructiebeleid is verlaten.

  Ontwikkelruimte onder kwalitatieve voorwaarden

  Veehouderijen en andere agrarische bedrijven krijgen ontwikkelruimte onder kwalitatieve voorwaarden (ruimtelijke kwaliteit, sociale kwaliteit en duurzaamheid). Als het in redelijkheid niet mogelijk is om een bestaand of voormalig agrarisch bouwperceel te benutten voor bedrijfsontwikkeling of verplaatsing, dan kan onder voorwaarden een nieuw agrarisch bouwperceel worden aangewezen of een bestaand agrarisch bouwperceel worden uitgebreid. Een belangrijke voorwaarde is dat de uitbreiding of nieuwvestiging gepaard gaat met sloop van een evenredige omvang aan agrarische bebouwing elders in de Groene Omgeving. Bij grootschalige uitbreiding en nieuwvestiging wordt verder de eis gesteld dat niet alleen een basisinspanning ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit wordt geleverd, maar ook een extra investering in de ruimtelijke kwaliteit in de omgeving van het agrarische bedrijf om het verlies aan ecologische en/of landschappelijke waarden te compenseren. Ook voor deze specifieke vorm van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving geldt dat aangetoond moet worden dat er een balans is tussen de geboden ontwikkelingsruimte en de extra investering in ruimtelijke kwaliteit. Ten slotte wordt bij grootschalige uitbreiding en nieuwvestiging, aanvullend op de eis van extra ruimtelijke kwaliteit, de voorwaarde gesteld dat aannemelijk gemaakt moet worden dat er een kwaliteitswinst wordt geboekt op het gebied van duurzaamheid en sociale kwaliteit.

  Handreiking

  De provincie gaat samen met haar partners een handreiking opstellen waarmee gemeenten en initiatiefnemers kunnen bepalen wat gelet op de beoogde bedrijfsontwikkeling de kwaliteitswinst moet zijn om de uitbreiding van het bestaande agrarische bouwperceel of het leggen van een nieuw agrarisch bouwperceel ruimtelijk aanvaardbaar te maken.

  Kwaliteitswinst duurzaamheid

  Wat betreft de kwaliteitswinst die op het gebied van duurzaamheid geleverd wordt, wordt gedacht aan:
  – verbetering van de kwaliteit van (grond)water, bodem, lucht, natuur en landschap;
  – klimaatadaptatie (zoals omgang met toenemende droogteperiodes en wateroverlast);
  – bijdrage aan de energietransitie en productie van hernieuwbare energie en materialen;
  – sluiten van kringlopen/ketenoptimalisatie;
  – verbetering van dierenwelzijn en verkleinen van gezondheidsrisico’s voor mens en dier, en;
  – waar relevant, de bijdrage aan de drinkwaterbescherming.

  Kwaliteitswinst sociale kwaliteit

  Wat betreft de kwaliteitswinst die geboekt zou kunnen worden op het gebied van sociale kwaliteit wordt gedacht aan:
  – vroegtijdige dialoog met omwonenden over bedrijfsontwikkeling;
  – maatschappelijke wensen incorporeren in de bedrijfsvoering;
  – in harmonie met de omgeving ondernemen;
  – versterken van de identiteit en recreatieve aantrekkelijkheid en toegankelijkheid.

  Provinciale duurzaamheidseisen

  In navolging van de provincie Noord-Brabant (met de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij), de provincie Groningen (met het Groninger Verdienmodel) en de provincie Gelderland (met het Gelders Plussenbeleid) zet hiermee ook de provincie Overijssel in op het koppelen van ontwikkeling aan (onder andere) verduurzaming, zij het dat iedere provincie hieraan beleidsmatig en juridisch gezien een andere invulling geeft.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Quir Laumans