blog

  Regeling fosfaatreductieplan 2017 opnieuw gewijzigd

  Peter Goumans
  Peter Goumans Publicatiedatum: 28 april 2017
  Afbeelding voor Regeling fosfaatreductieplan 2017 opnieuw gewijzigd

  Kort voor aanvang van het kort geding met betrekking tot de Regeling fosfaatreductieplan 2017 kondigde Staatssecretaris Van Dam aan de Regeling te beperken tot melkproducerende bedrijven. Aan de Tweede Kamer is kort daarna ook toegezegd om zeldzame huisdierrassen te ontzien. De beide aangekondigde wijzigingen zijn inmiddels vertaald in een wijziging van de Regeling. Om te voorkomen dat de afvoer van runderen naar niet langer onder de Regeling vallende bedrijven (bijvoorbeeld afvoer van jongvee naar jongveeopfokbedrijven) als reductie geldt, wordt een nieuw begrip geïntroduceerd: het jongveegetal. De Regeling wordt er niet overzichtelijker op. Wat zijn de kernaanpassingen in de Regeling? 

  Reikwijdte van de Regeling beperkt: jongveegetal gaat ontwijking tegen

  Vanwege onbedoelde negatieve effecten heeft Staatssecretaris Van Dam besloten de reikwijdte van de Regeling te beperken tot melkleverende bedrijven. Die beperking bedreigt – volgens de Staatssecretaris – de reductiedoelstellingen. Als afvoer van runderen naar niet-melkleverende bedrijven als reductie zou gelden en de runderen in Nederland blijven, blijft de afvoer zonder effect op het fosfaatplafond. Staatssecretaris Van Dam heeft zich daarom zelf voor de lastige vraag gesteld hoe geborgd wordt dat runderen daadwerkelijk worden afgevoerd en terugkeer naar het bedrijf is uitgesloten. Om te voorkomen dat de reductieopgave wordt omzeild, voert Staatssecretaris Van Dam 2 aanpassingen door:

  1. Voor elk melkproducerend bedrijf wordt een jongveeverhouding bepaald per 28 april 2017. Dit jongveegetal wordt berekend door de verhouding te bepalen tussen jongvee (vrouwelijke runderen van 0 tot 1 jaar en ouder dan 1 jaar die nog niet gekalfd hebben) en het aantal afgekalfde koeien. Afvoer van jongvee telt alleen mee als een naar GVE-verhouding gelijk aantal melkkoeien wordt afgevoerd. Het jongveegetal is het getal dat wordt berekend door het aantal runderen van de melkveehouder op 28 april 2017 van 0 tot 1 jaar en van 1 jaar en ouder dat nog niet gekalfd heeft te delen door het aantal runderen dat op die dag tenminste  1 x heeft gekalfd. Om de voorgeschreven GVE-reductie te bereiken dient het aandeel jongvee in de totale melkveestapel dus gelijk te blijven. Zolang aan deze verhouding voldaan wordt, kan de afvoer van jongvee plaatsvinden naar elk bedrijf (melkleverend of niet-melkleverend).
  2. Dit laatste geldt ook voor melkkoeien. Voor runderen die tenminste 1 x hebben gekalfd, geldt dat alle afvoer als reductie telt, maar – wanneer de afvoer naar een niet-melkleverend bedrijf plaatsvindt – deze koeien niet binnen 4 maanden mogen terugkeren naar het oorspronkelijk afvoerende bedrijf. Als dat toch gebeurt vindt met terugwerkende kracht een herberekening van de heffing plaats. Deze oplossing maakt het mogelijk dat afvoer naar bedrijven die de koeien vetweiden normaal mogelijk is. 

  Zeldzame runderrassen

  De Regeling kende een uitzondering voor vleeskalverenhouders. Die vervalt omdat niet-melkleverende bedrijven niet langer onder Regeling vallen. De afvoer van runderen naar erkende verzamelcentra en exportstallen blijft onverkort gehandhaafd. De uitzonderingsregeling wordt uitgebreid tot de aanwas van runderen van de rassen Brandrood rund, Fries Hollands vee, Roodbont Fries vee, Groninger blaarkop en de Lakenvelder. Voorwaarde is wel dat de runderen worden gemerkt in het I&R-systeem. Dat dient op een nog door de Staatssecretaris aan te geven wijze te gebeuren. 

  Inwerkingtreding

  De wijzigingen van de Regeling treden per 1 mei 2017 in werking. Voor de onderdelen van de Regeling die betrekking hadden op niet-melkleverende bedrijven werkt de aanpassing terug tot en met 1 maart 2017. Niet-melkleverende bedrijven zijn daarmee met terugwerkende kracht van de Regeling uitgezonderd. 

  Spannende weken in aantocht

  In het kort geding met betrekking tot de Regeling fosfaatreductieplan 2017 wordt op 4 mei de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag verwacht. En binnen enkele dagen volgen ook de beslissingen op de knelgevalmeldingen die melkveehouders hebben gedaan. Op dinsdag 16 mei 2017 behandelt de Eerste Kamer de wetsvoorstellen fosfaatrechten melkvee en grondgebonden groei melkveehouderij plenair. De fosfaatregelgeving zit dus in een cruciale fase. Ik houd je op de hoogte

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Teuntje Verbaandert