blog

  Special PAS

  Renske van Dreumel Publicatiedatum: 2 juli 2015 Laatste update: 21 januari 2021

  PAS in werking

  Gisteren (1 juli) zijn de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), de wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998, de Regeling PAS en het Besluit grenswaarden PAS in werking getreden. De Regeling PAS geeft in de bijlage een uitgebreide lijst van prioritaire projecten waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd. Provincies hebben gisteren beleidsregels voor de uitgifte van ontwikkelingsruimte bekendgemaakt (zie hieronder). Met behulp van het online rekeninstrument Aerius kunnen meldingen en vergunningaanvragen op grond van de gewijzigde regelgeving worden gedaan. Met enige opstartproblemen zijn gisteren meteen al de eerste meldingen en aanvragen ingediend. Op Overheid.nl staat een integrale tekst van de Natuurbeschermingswet 1998. Ons viel gisteren al direct op dat deze versie niet juist is. De artikelen 19kha en 19kn tot en met 19kr ontbreken. Dit is veroorzaakt doordat diverse amendementen en de tweede nota van wijziging niet zijn verwerkt. De juiste regeling vind je in Staatsblad 2014, nummer 419 (van 7 november 2014). Houdt hier rekening mee als je de tekst van de wet wilt raadplegen

  Meldingentermijn Regeling PAS

  Artikel 8 van de Regeling PAS bepaalt dat een melding op grond van (artikel 19kh, lid 7 onderdeel a onder 1 van) de Natuurbeschermingswet 1998 ten minste 4 weken maar ten hoogste 2 jaar voor de aanvang van het project/andere handeling dient te worden gedaan. Voor het plaatsen van extra dieren in een bestaande inrichting geldt dat de melding uiterlijk 3 maanden van tevoren moet worden gedaan. Deze regels vinden een wettelijke basis in artikel 19koa Natuurbeschermingswet 1998. Overtreding van dit artikel is strafbaar gesteld in artikel 1a, onderdeel 2 van de Wet op de economische delicten. Daarmee is het strafbaar als nagelaten wordt een melding te doen, maar ook als wel een melding wordt gedaan en binnen 2 jaar nog niet is gestart met het project. Wees hierop alert.

  PAS: provinciale beleidsregels

  Veel provincies hebben (zie hiervoor) beleidsregels vastgesteld over de toedeling van ontwikkelingsruimte op grond van de PAS, welke tegelijk met de PAS op 1 juli 2015 in werking zijn getreden. Provincies hebben in elk geval de landelijk afgesproken beleidsregels vastgesteld. Daarin is vastgelegd dat er voor een project/andere handeling per PAS-periode niet meer dan 3 mol stikstof per hectare per jaar aan ontwikkelingsruimte wordt toegedeeld. Voorts is bepaald dat de aangevraagde ontwikkelingsruimte binnen twee jaar moet worden gerealiseerd. Gebeurt dat niet dan kan het toestemmingsbesluit (geheel of gedeeltelijk) worden ingetrokken. Indien het om een Natuurbeschermingswet (Nbw)-vergunning gaat, kunnen gedeputeerde staten het besluit intrekken en als het om een omgevingsvergunning gaat zijn burgemeester en wethouders bevoegd gezag.

  Meerdere provincies hebben aanvullende beleidsregels vastgesteld. Zo heeft de provincie Utrecht bepaald dat enkel ontwikkelingsruimte wordt toegedeeld indien de huisvestingssystemen in een dierenverblijf een emissiewaarde voor ammoniak hebben die gelijk of lager is dan de waarde die is vermeld in bijlage 1 van de beleidsregels. Hierin staan aangescherpte emissiewaarden voor ammoniak, vooruitlopend op de inwerkingtreding van het Besluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwdieren Deze beleidsregel van de provincie Utrecht geldt overigens niet voor een (wijziging van een) dierenverblijf waarvoor uiterlijk 30 juni 2015 een ontvankelijke aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht was ingediend. Waarschijnlijk gaan meer provincies deze aangescherpte emissiewaarden voor ammoniak hanteren. Verder heeft onder meer de provincie Limburg een tweetal extra beleidsregels vastgesteld. Zo wordt er in de eerste PAS-periode geen ontwikkelingsruimte toegedeeld aan in Limburg gevestigde Interimmers (bedrijven die tussen 1 februari 2009 en 30 juni 2015 zonder (toereikende) Nbw-vergunning zijn gerealiseerd). Bovendien mag er in Limburg aan projecten/andere handelingen, die géén veehouderijen betreffen, maximaal 8 mol in plaats van 3 mol ontwikkelingsruimte worden toegedeeld indien sprake is van een stikstofdepositie op specifieke Zuid-Limburgse Natura 2000-gebieden (onder andere Geleenbeekdal, Geuldal, Brunsummerheide).

  PAS: provincie Noord-Brabant extra beleidsregels

  Naast de landelijk afgesproken beleidsregels voor de uitgifte van ontwikkelingsruimte op grond van de PAS heeft de provincie Noord-Brabant gisteren extra beleidsregels vastgesteld. Eerder was al (door gedeputeerde J. van Hout op ons seminar over de PAS op 3 juni 2015) naar buiten gebracht dat de bedrijven die in het verleden een salderingsbesluit hebben ontvangen, maar nog niet beschikken over een toereikende Natuurbeschermingswetvergunning voorrang zullen krijgen bij het toedelen van ontwikkelingsruimte. Dit is nu in de beleidsregels van de provincie Noord-Brabant opgenomen. Verder zijn een tweetal onaangekondigde beleidsregels vastgesteld. Deze worden hieronder besproken.

  Beleidsregel provincie Noord-Brabant: geen ontwikkelingsruimte voor enkele Natura 2000-gebieden juridisch houdbaar?

  Op grond van de beleidsregels van de provincie Noord-Brabant is het niet toegestaan om voor een aantal habitattypen die voorkomen in de Natura 2000-gebieden “Deurnsche Peel & Mariapeel”, “Groote Peel”, “Strabrechtse Heide & Beuven” en “Kampina en Oisterwijkse Vennen” (namelijk de habitattypen H7110A actieve hoogvenen (hoogveenlandschap); H7120ah/ZGH7120ah herstellende hoogvenen (actief hoogveen); H3110 zeer zwakgebufferde vennen) meer dan 0,05 mol stikstof per hectare per jaar ontwikkelingsruimte uit segment 2 per PAS-periode toe te delen. Volgens de provincie betekent dit dat voor geen van voornoemde Natura 2000-gebieden ontwikkelingsruimte uit segment 2 kan worden toegekend. De gebiedsanalyses voor de betrokken gebieden geven echter aan dat er wel degelijk ontwikkelingsruimte beschikbaar is. Het is ernstig de vraag of deze beleidsregel volgens de wet en de strekking daarvan (gelet op de bedoeling van de PAS) houdbaar is. Bovendien geldt deze beleidsregel (NB: alle beleidsregels) enkel voor projecten en andere handelingen in Noord-Brabant. Het merkwaardige gevolg hiervan is dat dit voordelen oplevert voor Limburgse veehouders (bijvoorbeeld aan de Limburgse zijde van de Groote Peel). Voor deze veehouderijen is nu meer ontwikkelingsruimte beschikbaar.

  Beleidsregel provincie Noord-Brabant: maximale uitgifte per jaar

  In de beleidsregels van Noord-Brabant is verder geregeld dat uit segment 2 maximaal 16% van de ontwikkelingsruimte, die beschikbaar is per Natura 2000-gebied, per jaar mag worden uitgegeven. De provincie brengt hiermee dus een extra fasering aan om te voorkomen dat ontwikkelingsruimte te snel wordt uitgegeven.

  Provincie Noord-Brabant: strengere ammoniakeisen

  Naast het vaststellen van aanvullende beleidsregels heeft de provincie Noord-Brabant gisteren ook de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013 aangepast. Met de wijziging zijn de emissiefactoren voor de emissie vanuit dierenverblijven in bijlage 2 van de Verordening aangepast. Dit betekent volgens de provincie dat per 1 juli 2015 voor aanvragen deze nieuwe eisen gelden. Het is de vraag of dit juridisch kan. Overigens hebben de nieuwe emissiefactoren met name gevolgen voor melkveebedrijven. Bij melkveebedrijven zou dit kunnen nopen tot gesloten huisvestingsystemen met luchtwassers. Dit terwijl juist weidegang zou aansluiten bij de maatschappelijke wens van koeien in de wei

  Tweede Kamer neemt Wet Natuurbescherming aan

  Op 1 juli heeft de Tweede Kamer de Wet Natuurbescherming in stemming genomen. Het wetsvoorstel is aangenomen. De Wet Natuurbescherming vervangt het huidige wettelijke stelsel voor de natuurbescherming, zoals vervat in de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet door één wettelijke regeling. De wet regelt daarmee de taken en bevoegdheden ten behoeve van de bescherming van natuurgebieden en planten- en diersoorten. Verder bevat de wet bepalingen over de jacht en over houtopstanden.

  Heb je vragen? Neem dan contact op met een van de specialisten op het gebied van omgevingsrecht of agrarisch omgevingsrecht.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Claudia Lap