blog

  Subsidie sloop en ombouw pelsdierhouderijen

  Paul Herder Publicatiedatum: 29 april 2016 Laatste update: 10 september 2021
  Afbeelding voor Subsidie sloop en ombouw pelsdierhouderijen

  In de Wet verbod pelsdierhouderij was het al aangekondigd, maar nu is het er toch eindelijk (bijna). Bij brief van 15 april 2016 is door staatssecretaris Van Dam het ontwerp voor de subsidieregeling aan de Tweede Kamer toegezonden. In deze regeling is opgenomen in welke gevallen subsidie wordt verstrekt voor de kosten van sloop en ombouw van pelsdierhouderijen.

  Hoogte subsidie?

  De subsidieregeling kent kort gezegd twee mogelijkheden. Subsidie kan worden ontvangen voor sloop van de gebouwen of voor ombouw van de gebouwen. Zowel in het geval van sloop als in het geval van ombouw kan een maximale subsidie worden ontvangen van € 95.000,00. Indien in de te slopen of om te bouwen gebouwen asbest aanwezig is, kan de hoogte van de subsidie oplopen tot maximaal € 120.000,00. De subsidie wordt echter niet zomaar toegekend. Om voor toekenning in aanmerking te komen moeten kosten worden gemaakt voor werkzaamheden die genoemd zijn in de regeling. Denk hierbij aan kosten voor afbraak van gebouwen en het afvoeren van puin, of in het geval van ombouw aan de aanschaf van bouwmaterialen of gebruik van machines. Als de (in de regeling genoemde) kosten bij elkaar worden opgeteld, wordt dit totale bedrag echter niet volledig vergoed. In geval van sloop bedraagt de subsidie 50% van de gemaakte sloopkosten. Bij ombouw bedraagt de hoogte van de subsidie 40% van de gemaakte kosten. Dit betekent dat bijvoorbeeld in het geval van sloop minimaal € 190.000,00 en in geval van ombouw minimaal € 237.500,00 aan kosten moet worden gemaakt om het maximale bedrag (exclusief mogelijke kosten i.v.m. sanering asbest) aan subsidie toegekend te krijgen. Een vetpot is de subsidieregeling daarom zeker niet.

  Wanneer subsidie?

  Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet aan verschillende vereisten worden voldaan. Allereerst moet er – vanzelfsprekend – sprake zijn van een nertsenhouderij. Voor de sloop of ombouw van de gebouwen wordt alleen subsidie verstrekt indien er tussen het beëindigen van de nertsenhouderij en de aanvraag van subsidie geen andere activiteiten hebben plaatsgevonden dan het houden van nertsen. Verder moeten de gebouwen de laatste vijf jaar voor de sloop of ombouw onafgebroken in gebruik zijn geweest als nertsenhouderij.

  Hoe nu verder?

  Onder meer de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) heeft het wettelijk verbod bij de rechter bestreden. Door de rechtbank is de Wet verbod pelsdierhouderij buiten werking gesteld. De pelsdierhouders voerden bij de rechtbank aan dat de wet een te zware inbreuk is op hun eigendomsrecht. De rechtbank ging hierin mee en stelde het wettelijk verbod buiten werking. Kort gezegd stelde de rechtbank dat de Staat de pelsdierhouders niet voldoende had gecompenseerd voor de schade die de pelsdierhouders vanwege het verbod zouden ondervinden. De Staat heeft direct hoger beroep aangetekend. In hoger beroep oordeelde het gerechtshof Den Haag dat de inbreuk op het eigendomsrecht van de pelsdierhouders proportioneel is. Het hof vernietigde het vonnis van de rechtbank. Daarmee heeft het verbod weer werking gekregen. Of het verbod uiteindelijk definitief stand zal houden zal de procedure bij de Hoge Raad uitwijzen. Ongetwijfeld zal de subsidieregeling daarbij een rol spelen. Biedt de subsidieregeling voldoende compensatie? De Hoge Raad zal daarover een oordeel vellen. Van Dam heeft in ieder geval al aangekondigd dat de subsidieregeling pas zal gaan gelden, nadat de Hoge Raad heeft beslist.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Dianne Jennissen