blog

  Toezicht op asbestdaken. Nu een probleem of zorgen voor morgen?

  Paul Herder Publicatiedatum: 16 maart 2016 Laatste update: 10 september 2021
  Afbeelding voor Toezicht op asbestdaken. Nu een probleem of zorgen voor morgen?

  De provincie Noord-Brabant heeft een grootschalig toezichtsproject aangekondigd voor veehouderijen. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zijn van plan om in nauwe samenwerking met de gemeenten naleving van het omgevingsrecht te intensiveren en te verbeteren. Zie hierover het blog van mijn collega Renske van Dreumel: Let op: Noord-Brabant kondigt verscherpt toezicht (en zo nodig handhaving) alle veehouderijen aan! Eén van de aandachtspunten is het in kaart brengen van asbestdaken. Daardoor krijgen de gemeenten en de provincie een goed beeld van de saneringsopgaaf die voor 1 januari 2024 te wachten staat. Vóór die datum dienen immers alle asbestdaken te zijn gesaneerd. Voor 1 januari 2024 kan een eigenaar van een asbestdak echter ook al worden gelast om dat dak te saneren. Hoe zit dat?

  Het verbod

  Sinds 1 juli 1993 is de toepassing van asbest verboden. Asbest is voor de invoering van dit verbod veelvuldig toegepast als bouwmateriaal. Bij agrarische bedrijven zijn asbestcement golfplaten massaal gebruikt als dakbedekking voor stallen en loodsen. Asbestvezels kunnen vrijkomen bij brand, instorten van gebouwen en bij het bewerken en verwijderen van asbesthoudende materialen. Daarnaast kunnen asbestvezels vrijkomen doordat asbestdaken (door bijvoorbeeld weersinvloeden) verweerd raken. Juist die laatste omstandigheid heeft ertoe geleid dat staatssecretaris Dijksma het nodig vindt asbestdaken per 1 januari 2024 te verbieden.

  Handhaving

  Op grond van verschillende wetten kan door het college van burgemeester en wethouders of gedeputeerde staten handhavend worden opgetreden tegen een astbestdak. Vóór 1 januari 2024 is het enkele aanwezig hebben van zo’n dak nog niet verboden. Voor handhavend optreden vóór die datum moet er meer aan de hand zijn. Op grond van wettelijke bepalingen uit de Woningwet, het Bouwbesluit 2012, de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming blijkt dat de eigenaar van een asbestdak een zorgplicht heeft om kort gezegd schadelijke gevolgen voor mens en milieu te voorkomen. Indien asbestvezels vrijkomen van een asbestdak kan op dat moment handhavend worden opgetreden. Daarvoor moet het bevoegd gezag wel kunnen aantonen dat asbestvezels vrijkomen. In veel gevallen zal een eenvoudige visuele inspectie niet voldoende zijn. Voor meer uitgebreide informatie over dit onderwerp verwijs ik je naar de artikelen in het Tijdschrift voor Agrarisch recht en het Land- en tuinbouwbulletin van mijn collega Peter Goumans en mijzelf. Twijfel je aan de rechtmatigheid van ingrijpen door het bevoegd gezag? Neem dan zeker contact met ons op.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Ton van Os