blog

  Vereiste ‘zorgvuldige dialoog’ door rechtbank ingevuld

  Peter Goumans
  Peter Goumans Publicatiedatum: 3 oktober 2016
  Afbeelding voor Vereiste ‘zorgvuldige dialoog’ door rechtbank ingevuld

  In beroepsprocedures tegen vergunningverlening voor de uitbreiding van agrarische bedrijven wordt door omwonenden regelmatig aangevoerd dat niet is voldaan aan het vereiste van het voeren van een omgevingsdialoog. Concreet schrijft de Verordening ruimte 2014 van de provincie Noord-Brabant ten aanzien van nader omschreven ruimtelijke ontwikkelingen voor dat een ‘zorgvuldige dialoog’ dient te worden gevoerd, gericht op het betrekken van de belangen van de omgeving in de planontwikkeling. Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet je denken aan de vestiging, uitbreiding van of omschakeling naar een veehouderij, de uitbreiding van een glastuinbouwbedrijf en de vestiging of uitbreiding van een mestbewerkingsinstallatie. In de toelichting bij de verordening redeneert de provincie dat zowel de ondernemers als hun omgeving belang hebben bij het onderhouden van een goede relatie. De dialoog is er specifiek op gericht om in een vroegtijdig stadium kennis te nemen van eventuele bezwaren, wensen en belangen van omwonenden zodat die bij de uitwerking kunnen worden betrokken. In de praktijk is de vertaling van dit vereiste echter lastig. 

  Vereiste omgevingsdialoog niet concreet

  Wat een ‘zorgvuldige dialoog’ precies inhoudt en wanneer aan dit vereiste wordt voldaan, laat de provincie in de toelichting nagenoeg open. Aangegeven wordt slechts dat het niet zo is dat partijen het altijd met elkaar eens moeten worden. Het gaat er om dat inzicht bestaat in de wensen van de omgeving in relatie tot de mogelijkheden die de ondernemer heeft. De provincie laat het vervolgens aan gemeenten over om te beslissen of de dialoog op een (voldoende) zorgvuldige wijze is gevoerd. 

  Invulling door gemeenten en rechtbank 

  Verschillende Brabantse gemeenten hebben spelregels opgesteld voor de zorgvuldige dialoog. Hierin worden bijvoorbeeld stappenplannen gegeven en concrete eisen gesteld aan de inhoud van de dialoog. Bij uitspraak van 20 april 2016 (gepubliceerd op 2 augustus 2016) heeft ook de rechtbank Oost-Brabant invulling gegeven aan het vereiste van een ‘zorgvuldige dialoog’. De rechtbank heeft in deze uitspraak geoordeeld dat aan het vereiste van een ‘zorgvuldige dialoog’ in ieder geval wordt voldaan als een persoonlijke ontmoeting tussen omwonenden of andere eigenaren van percelen in de omgeving van de projectlocatie is georganiseerd, waarbij deze personen vooraf worden uitgenodigd, informatie krijgen over het project en de gelegenheid krijgen hierop te reageren. Om aan de betreffende artikelen uit de Verordening ruimte te voldoen, is het volgens de rechtbank niet noodzakelijk dat iedereen in de omgeving daadwerkelijk verschijnt. Een resultaat (in de vorm van een alternatief of van instemming met het project) is evenmin vereist, zo oordeelt de rechtbank glashelder.

  Met de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant is duidelijk wanneer in ieder geval wordt voldaan aan het vereiste van een ‘zorgvuldige dialoog’. De rechtbank overweegt echter ook dat zij niet uitsluit dat ook op andere wijze vorm kan worden gegeven aan de ‘zorgvuldige dialoog’. 

  (Burger)participatie in de Omgevingswet

  Ook in Omgevingswet is door het kabinet het belang van (burger)participatie onderkend. Het kabinet acht van belang dat derden in een vroegtijdig stadium worden betrokken bij de voorbereiding van beleids- en besluitvorming. Dit zorgt volgens het kabinet voor betere besluiten, meer draagvlak en snellere procedures. In de Omgevingswet is vastgelegd dát participatie dient plaats te vinden, maar niet hoe die er precies uit moet zien. Net als in de Verordening ruimte 2014 wordt veel overgelaten aan decentrale bestuursorganen om zo tot maatwerk te komen. Op welke manier participatie precies plaats vindt, zal afhankelijk zijn van de specifieke kenmerken van het project, de activiteit en de omgeving. 

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Lotte van Dinteren