blog

  Verlening Nbw-vergunningen voor de Veluwe ligt stil: ontwikkelingsruimte zuidwesthoek Veluwe is op

  Afbeelding voor Verlening Nbw-vergunningen voor de Veluwe ligt stil: ontwikkelingsruimte zuidwesthoek Veluwe is op

  Sinds de inwerkingtreding op 1 juli 2015 van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zijn er al veel vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet (Nbw-vergunningen) verleend en ook meldingen gedaan. Dat heeft er toe geleid dat de depositieruimte voor meldingen in veel gebieden al vlot op was. Dit is met de Partiële Herziening van de PAS (15 december 2015) verholpen. Maar nu blijkt de ontwikkelingsruimte voor Nbw-vergunningen met effecten op het zuidwesten van de Veluwe op te zijn.

  Ontwikkelingsruimte is op

  In de zuidwesthoek van de Veluwe is de ontwikkelingsruimte (voor Nbw-vergunningen) inmiddels benut. Dit betekent dat alle vergunning-aanvragen met effecten op dat deel van de Veluwe zullen worden afgewezen, als voor het project ontwikkelingsruimte nodig is. Ontwikkelingsruimte is nodig als sprake is van een toename van de stikstofdepositie ten opzichte van de feitelijke en tevens milieuvergunde hoogste stikstofdepositie in  de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014. Ook als er sprake is van een toename ten opzichte van de in die periode geldende Nbw-vergunning is ontwikkelingsruimte nodig. Overigens geldt de Nbw-vergunningplicht enkel indien het project zorgt voor een hogere stikstofdepositie dan 1 mol per hectare per jaar.

  Meldingen nog wel mogelijk

  Indien het project een lagere stikstofdepositie dan 1 mol per hectare per jaar oplevert, dan kan met een melding worden volstaan. Voor melding van projecten met effecten op de Veluwe is nog wel voldoende depositieruimte beschikbaar. Dit is anders voor de Natura 2000-gebieden Rijntakken, Alde Feanen, Lieftinghsbroek, Nieuwkoopse Plassen & De Haeck, Duinen Schiermonnikoog en Noord-Hollands Duinreservaat. Voor deze gebieden is de depositieruimte nagenoeg op. Hierdoor is voor deze gebieden de grenswaarde van 1 mol per hectare per jaar inmiddels verlaagd naar 0,05 mol per hectare per jaar.

  Hoe is dit op te lossen?

  Het is de vraag hoe het tekort aan ontwikkelingsruimte in de zuidwesthoek van de Veluwe zal worden opgelost. De provincie Gelderland lijkt depositieruimte voor meldingen in te willen gaan zetten voor afgifte van vergunningen. De vraag is echter of dit wel mogelijk is.

  Een andere oplossing zou kunnen zijn dat gebruik wordt gemaakt van de ontwikkelingsruimte die beschikbaar is gesteld voor de tweede PAS-periode van 3 jaar. In beginsel is van de totale ontwikkelingsruimte (althans die beschikbaar is gesteld voor de periode 2015 tot en met 2021) 60% beschikbaar voor de eerste drie jaar en 40% voor de tweede periode van drie jaar. De lege pot ontwikkelingsruimte voor de Veluwe zou aangevuld kunnen worden met ontwikkelingsruimte uit de tweede periode, indien de provincie Gelderland samen met de Minister voor de Veluwe een andere verdeling maakt. Ook zou de Veluwe er extra ontwikkelingsruimte bij kunnen krijgen (dus niet uit de tweede periode). Dit kan tot maximaal 35 mol extra ontwikkelingsruimte, mits:

  • elders in de Veluwe, op een hectare van hetzelfde habitattype, dezelfde hoeveelheid ontwikkelingsruimte wordt afgeschreven;
  • de extra ontwikkelingsruimte niet zorgt voor een stijging van de stikstofdepositie ten opzichte van de stikstofdepositie op hetzelfde punt op 1 juli 2015;
  • de provincie ecologisch heeft verzekerd dat de extra ontwikkelingsruimte niet leidt tot een aantasting of tussentijdse verslechtering.

  Dit is dus niet eenvoudige oplossing. Maar als er geen oplossing komt, zijn de gevolgen voor nieuwe projecten zeer vergaand.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Lotte van Dinteren