blog

  VGO-onderzoek: op korte termijn nieuwe onderzoeksresultaten

  Paul Bodden
  Paul Bodden Publicatiedatum: 1 juni 2017
  Afbeelding voor VGO-onderzoek: op korte termijn nieuwe onderzoeksresultaten

  De Staatssecretaris van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu hebben vandaag in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat in het spoor van het onderzoek ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’ (VGO) spoedig nieuwe resultaten bekend worden gemaakt (zie nader over dit onderzoek: mijn blogs van 7 december 2016, 18 oktober 2016, 17 oktober 2016 en 7 juli 2016).

  In dezelfde brief wordt ingegaan op de emissies van fijnstof uit pluimveestallen. Het overleg met de pluimveesector over een maatregelenpakket is mislukt. De staatssecretarissen zullen nu zelf de uitvoering van het maatregelenpakket in gang zetten, gericht op de volgende items:

  • aanscherping van de normen voor fijnstofemissie uit pluimveestallen;
  • sectoraal onderzoeks- en innovatieprogramma emissiearme pluimveehouderij;
  • maatschappelijk Innovatieprogramma duurzame veehouderij;
  • versnellen nieuwe fijnstofbeperkende maatregelen.

  De besluitvorming over wettelijke maatregelen wordt overgelaten aan het nieuwe kabinet. De maatregelen zullen waarschijnlijk ook gericht zijn op de biologische pluimveebedrijven (waarvoor momenteel geen emissie-eisen gelden).

  Verder blijkt uit de brief dat:

  • elke veehouderijketen zal wordt uitgenodigd om ‘versnellingsagenda’s’ op te stellen, gericht op verduurzaming;
  • een ‘Handreiking veehouderij en volksgezondheid’ wordt opgesteld;
  • wordt gewerkt aan een modelleringsinstrument voor endotoxinen;
  • advies is gevraagd aan de Gezondheidsraad over de effecten van secundair fijnstof ten gevolge van de emissie van ammoniak op de volksgezondheid en de rol van fijnstof uit veehouderijen in het optreden van hart- en vaatziekten en longkanker.

  Specifiek ten aanzien van geur is nog van belang dat de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu vandaag heeft laten weten dat uit de verschillende hinderbelevingsonderzoeken die de afgelopen tijd zijn verricht, geen eenduidig landelijk verband is af te leiden tussen geurbelasting en hinderbeleving (ten opzichte van de landelijke normstelling). De staatssecretaris ziet, mede gelet op de ruimte die de Omgevingswet gemeenten zal bieden, geen aanleiding om onderzoek naar nieuwe geurnormen te laten doen. De staatssecretaris wijst op de huidige wettelijke mogelijkheid voor lokaal beleid (lokale normstelling). Tegelijkertijd sluit de staatssecretaris niet uit dat aanpassing van de geurregels onderdeel zal gaan uitmaken van de ‘Integrale aanpak verduurzaming veehouderij’.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Teuntje Verbaandert