blog

  Voldoen de LTO-Gasunie normbedragen als schadevergoeding?

  Paul Herder Publicatiedatum: 11 december 2015
  Afbeelding voor Voldoen de LTO-Gasunie normbedragen als schadevergoeding?

  Indien kabels en leidingen in landbouwgronden worden gelegd, is de toestemming van de grondeigenaar vereist. De grondeigenaar kan een vergoeding verlangen. Verleent de grondeigenaar geen toestemming, dan kan de uitvoerder van het werk (bijvoorbeeld de Gasunie of TenneT) toestemming afdwingen. De schade die de grondeigenaar lijdt (bijvoorbeeld omdat niet gezaaid en bemest kan worden) dient te worden vergoed. Over de omvang van die schadevergoeding maken LTO Nederland en de Gasunie jaarlijks afspraken. De normbedragen die LTO Nederland en Gasunie overeenkomen, worden in de schadevergoedingspraktijk breed toegepast. Ook overheden hanteren deze normbedragen. Bieden de normbedragen ook voldoende compensatie indien de overheid (bijvoorbeeld een Waterschap) schade toebrengt bij uitoefening van haar wettelijke taak?

  Schadevergoeding bij overheidshandelen

  Indien door een grondeigenaar schade wordt ondervonden door overheidshandelen, dient die schade in beginsel te worden vergoed. Het is echter de vraag of de door LTO en Gasunie overeengekomen normbedragen in alle gevallen toereikend zijn om de geleden schade te compenseren. Denkbaar is dat de werkelijke schade hoger is dan het normbedrag. Dient het meerdere (boven de normvergoeding) dan ook te worden vergoed? Deze vraag is onlangs aan de orde geweest bij de Raad van State. Een Waterschap had kaden opgehoogd en verbreed en oeverbescherming aangelegd in het kader van een oever- en kadeproject. Vanwege deze werkzaamheden kon een landbouwer zijn gronden niet inzaaien en bemesten. Niet ter discussie stond dat er schade werd geleden.

  Schadevergoeding waterschap

  Voor de toekenning van schadevergoeding vanwege tijdelijk gebruik van landbouwgronden, had het dagelijks bestuur van het Waterschap een beleidsregel vastgesteld. In deze beleidsregel was bepaald dat vergoeding van schade conform de LTO-Gasunie normbedragen plaatsvindt. De grondeigenaar vond een dergelijke vergoeding niet toereikend. Hij had deskundigen ingeschakeld die op een hoger schadebedrag uitkwamen. Het Waterschap verweerde zich met de stelling dat de schade die boven de normbedragen uitstijgt moet worden geacht onder het normaal maatschappelijk risico of normale bedrijfsrisico te vallen en daarom niet wordt vergoed.

  Oordeel Raad van State

  De Raad van State volgt het Waterschap. De schade die boven de normbedragen uitstijgt, behoort tot het normale bedrijfsrisico van de grondeigenaar. Bijzondere omstandigheden die rechtvaardigen dat van de normbedragen wordt afgeweken zag de Raad van State in dit geval niet. Kortom, de LTO-Gasunie normbedragen kunnen in beginsel worden gehanteerd als schadevergoeding. Dat laat onverlet dat het betrokken bestuursorgaan van geval tot geval moet bezien of afwijking van de normbedragen op zijn plaats is.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Quir Laumans