blog

  Voorlopig geen verlening (ontwerp)natuurvergunningen en VVGB’s bij toename stikstofdepositie

  Renske van Dreumel Publicatiedatum: 31 mei 2017 Laatste update: 2 augustus 2019
  Afbeelding voor Voorlopig geen verlening (ontwerp)natuurvergunningen en VVGB’s bij toename stikstofdepositie

  Geen toedeling ontwikkelingsruimte meer

  De provincies hebben besloten om voorlopig geen ontwerpbesluiten en ontwerp vvgb’s te verlenen, indien voor de verlening ontwikkelingsruimte nodig is op grond van de Wet natuurbescherming. Op grond van de Wet natuurbescherming (en het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming) is er ontwikkelingsruimte nodig indien het project zorgt voor een hogere stikstofdepositie dan 1 mol per hectare per jaar en bovendien sprake is van een toename van de stikstofdepositie ten opzichte van de voorgaande natuurvergunning/vvgb/natuurmelding dan wel ten opzichte van de hoogste feitelijke en vergunde stikstofdepositie in de periode 1 januari 2012 – 31 december 2014 volgens een milieuvergunning/milieumelding. In zo’n geval verleent geen enkele provincie momenteel een ontwerpbesluit.

  Reden vergunningenstop

  De reden van de vergunningenstop is de voorbereiding van de komende actualisatie in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Jaarlijks vindt namelijk een partiële herziening/actualisatie plaats van het PAS. Naar verwachting zal hierover op 15 juni 2017 besluitvorming plaatsvinden.
  De vergunningenstop lijkt vooralsnog niets te maken te hebben met de prejudiciële vragen die door de Raad van State op 17 mei 2017 zijn gesteld in het kader van het PAS. Voor meer informatie hierover verwijs ik graag naar mijn blog van 17 mei 2017 “Uitspraak Raad van State pilotzaken Programma Aanpak Stikstof”. Of de prejudiciële vragen er inderdaad niets mee te maken hebben, of dat er een andere reden aan ten grondslag ligt (bijvoorbeeld een geconstateerd tekort aan ontwikkelingsruimte), zal wellicht blijken uit de verwachtte besluitvorming op 15 juni 2017. Ik houd iedereen hiervan op de hoogte.

  Voor vragen kun je gerust contact met mij opnemen.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor José Jochemsen-Vernooij