blog

  Wat vergunt uw vergunning precies? De rechter legt uit: “melkkoeien inclusief jongvee”.

  Afbeelding voor Wat vergunt uw vergunning precies? De rechter legt uit: “melkkoeien inclusief jongvee”.

  In de melkveehouderij wordt er doorgaans van uitgegaan dat als men beschikt over een vergunning voor het houden van melkkoeien inclusief jongvee, dat dit inhoudt dat men het genoemd aantal melkkoeien mag houden plus het bijbehorende jongvee (ook indien dit niet nader is gespecificeerd in de vergunning). De verhouding tussen koeien en jongvee die dan wordt aangehouden is 1:0,7. Bij een vergunning voor 100 melkkoeien zouden dan 70 stuks jongvee mogen worden gehouden. De Raad van State ziet dit echter anders. Dit volgt uit de uitspraak van de Raad van State van 3 februari 2016 (zaaknummer 201407982/1/R2).

   “melkkoeien inclusief jongvee”

  In beroep bij de Raad van State lag een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet (Nbw-vergunning) voor. Voor de beoordeling van het beroep was het nodig om de bestaande rechten van het bedrijf te bepalen op het moment dat het betrokken Natura 2000-gebied als zodanig werd aangewezen. Dit ging om een situatie van vóór de inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Aan het bedrijf was op 24 september 1985 volledig conform aanvraag een Hinderwetvergunning verleend. In de vergunning zelf was niet vermeld hoeveel dieren mochten worden gehouden. Wel maakte het aanvraagformulier onderdeel uit van de vergunning. Daaruit viel op te maken dat destijds vergunning werd aangevraagd voor het houden van “123 melkkoeien inclusief pinken en vaarzen”.  Bij het bepalen van de bestaande rechten werd door gedeputeerde staten uitgegaan van 123 melkkoeien en 86 stuks jongvee (pinken en vaarzen). De Raad van State haalt hier een streep door.

  Taalkundige uitleg

  Volgens de Raad van State kan de aanvraag niet anders worden gelezen dan dat in totaal 123 runderen zijn toegestaan. Taalkundig valt daar geen speld tussen te krijgen. De conclusie van de Raad van State was dus dat slechts 72 melkkoeien en 51 stuks jongvee (in totaal  123 runderen) zijn vergund. Daarmee was de omvang van de bestaande rechten helder.

  Gelet op de letterlijke omschrijving in de aanvraag (“123 melkkoeien inclusief pinken en vaarzen”) is de uitspraak van de Raad van State logisch. Op grond van de Nederlandse taal is dit de enige juiste uitleg. De bedoelingen van de aanvrager zullen echter ongetwijfeld anders geweest zijn. Uit deze uitspraak van de Raad van State blijkt nog maar eens hoe belangrijk het is duidelijk te zijn in een vergunningaanvraag. Zouden 123 melkkoeien en 86 stuks jongvee aangevraagd zijn,  dan was er waarschijnlijk niets aan de hand geweest en had de Nbw-vergunning daarop ook gebaseerd kunnen worden.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Chantal van Mil