blog

  Wet natuurbescherming GEEN feit in 2016: Wet treedt pas op 1 januari 2017 in werking

  Renske van Dreumel Publicatiedatum: 5 februari 2016 Laatste update: 21 januari 2021
  Afbeelding voor Wet natuurbescherming GEEN feit in 2016: Wet treedt pas op 1 januari 2017 in werking

  Op 15 december 2015 nam de Eerste Kamer de Wet natuurbescherming aan. De verwachting was dat de wet op 1 juli 2016 in werking zou treden. Dat pakt anders uit. Bij brief van 3 februari 2016 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken de Tweede Kamer geïnformeerd over de invoering van de nieuwe natuurwetgeving.   De staatssecretaris meldt in zijn brief dat de invoering van de Wet natuurbescherming wordt verschoven van 1 juli 2016 naar 1 januari 2017. Deze vertraging heeft te maken met de uitvoeringsregelgeving die nog moet worden vastgesteld.

  Welke uitvoeringsregels?

  De totstandkoming van de uitvoeringsregelgeving is een belangrijk onderdeel van het invoeringstraject. Voor enkele onderwerpen bevat de Wet de opdracht of mogelijkheid regels vast te stellen bij algemene maatregel van bestuur (Besluit natuurbescherming) of ministeriële regeling (Regeling natuurbescherming). Denk dan aan regels over de programmatische aanpak stikstof (PAS), bevoegdheidskwesties en nadere regels over de jacht. De staatssecretaris verwacht het ontwerp voor de uitvoeringsregels in mei aan de Tweede en Eerste Kamer te kunnen voorleggen. Maar eerst vindt een consultatieronde plaats. De ontwerp-besluiten liggen nu ter inzage. Eenieder kan tot 3 maart 2016 opmerkingen maken of suggesties doen over de inhoud daarvan.

  Toestemming gedeputeerde staten

  Het Besluit natuurbescherming voorziet in een toestemmingsvereiste (verklaring van geen bedenkingen: VVGB) van gedeputeerde staten bij de besluitvorming op een aanvraag om een omgevingsvergunning. Daartoe wordt het Besluit omgevingsrecht in paragraaf 6.2 aangevuld. In mijn blog van 8 januari 2016 (“Wet natuurbescherming in 2016 een feit”) wees ik er op dat een omgevingsvergunning na inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming niet meer kan worden verleend zonder VVGB van gedeputeerde staten voor kortweg “de natuurtoets”. Nu is duidelijk hoe dit precies wordt geregeld.

  Verwacht tijdsverloop

  De ontwerp-uitvoeringsregels verwacht de staatssecretaris in mei 2016 aan de Eerste en Tweede Kamer voor te leggen. Na vaststelling van de uitvoeringsregelgeving kan de Wet natuurbescherming dan op 1 januari 2017 in werking treden. Nader uitstel verwacht ik niet. In 2017 werken we dus met de Wet natuurbescherming en de daarbij behorende uitvoeringsregels.

  Tip

  De vertraagde invoering van de Wet natuurbescherming betekent dat het in 2016 nog mogelijk blijft voor bedrijven die óók vergunningplichtig zijn op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) om een afzonderlijke Natuurbeschermingswetvergunning (Nbw-vergunning) aan te vragen. Indien de Nbw-vergunning wordt aangevraagd vóórdat de omgevingsvergunning wordt aangevraagd, haakt de Nbw-vergunning niet aan bij de omgevingsvergunning. Dit kan om strategische overwegingen gewenst zijn, indien de verwachting bestaat dat de VVGB voor de natuurtoets afgifte van de omgevingsvergunning zal stagneren. Als aanhaken niet wenselijk is, dan kun je dat dit jaar nog voorkomen.

  Heb je vragen? Neem dan contact op met een van de specialisten op het gebied van omgevingsrecht of agrarisch omgevingsrecht.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Claudia Lap