blog

  Wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee: generieke afroming (het wetsvoorstel in 6 delen, deel 2)

  Peter Goumans
  Peter Goumans Publicatiedatum: 16 september 2016
  Afbeelding voor Wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee: generieke afroming (het wetsvoorstel in 6 delen, deel 2)

  Het stelsel van fosfaatrechten heeft tot doel om te bewerkstelligen dat de nationale fosfaatproductie onder het fosfaatproductieplafond wordt gebracht met als inzet verlenging van de bestaande derogatie. Daartoe is het onontkoombaar dat een reductie plaatsvindt in de toe te kennen fosfaatrechten. Dat gebeurt in eerste instantie door afroming bij overdracht van rechten en lease. De verwachting is echter niet dat daarmee wordt bereikt dat de fosfaatproductie voldoende krimpt. Het wetsvoorstel voorziet daarom in een generieke afroming. Die afroming wordt geregeld bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Het definitieve afromingspercentage kan op dit moment namelijk nog niet worden bepaald. Het afromingspercentage hangt af van de feitelijke fosfaatproductie, de afroming die bij handelstransacties plaatsvindt, de fosfaatrechten die nodig zijn om knelgevallen op te lossen en grondgebonden en biologische bedrijven te compenseren. 

  Generieke korting geregeld in een AMvB 

  Het wetsvoorstel geeft geen duidelijkheid over de precieze omvang van de generieke korting. Die duidelijkheid beoogt het Kabinet per 1 juli 2017 te geven. Om bedrijven de gelegenheid te geven hun bedrijfsvoering aan te passen wordt de korting per 1 januari 2018 ingevoerd. De effectuering van de korting vindt daarom plaats via een AMvB. Het Kabinet streeft naar een afromingspercentage van ten hoogste 8%. Garanties worden echter niet gegeven. Het wetsvoorstel stelt ook geen begrenzing vast. Er is dus straks een wettelijke basis om meer dan 8% af te romen. 

  Grondgebonden en biologische bedrijven

  In de Kamerbrief van 3 maart 2016 heeft staatssecretaris Van Dam laten weten extensieve, grondgebonden bedrijven in enige mate te zullen compenseren voor de generieke korting. De Tweede Kamer heeft aangedrongen op volledige compensatie en bovendien biologische bedrijven te ontzien. Het wetsvoorstel bevat een voorziening om grondgebonden bedrijven geheel of gedeeltelijk vrij te stellen van de generieke korting. Die vrijstelling zal via AMvB geregeld worden. Om de vrijstelling te kunnen regelen wordt het begrip melkveefosfaatruimte geïntroduceerd. De vaststelling van de melkveefosfaatruimte wordt gebaseerd op de plaatsingsruimte voor fosfaat in 2015, het aantal op 2 juli 2015 gehouden stuks melkvee en jongvee en de daarbij behorende forfaitaire fosfaatexcretie. Als de aldus bepaalde fosfaatproductie kleiner is dan de plaatsingsruimte voor fosfaat dan beschikt het bedrijf over latente plaatsingsruimte. Die bedrijven zullen geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld van de generieke korting. Biologische bedrijven zullen als grondgebonden bedrijven op dezelfde manier worden benaderd. In het besluit waarbij de fosfaatrechten worden toegekend, zal ook de latente plaatsingsruimte worden vermeld. De garantie dat volledige compensatie zal volgen geeft de staatssecretaris niet. Hij is er namelijk bang voor dat de generieke korting voor de reguliere bedrijven te hoog kan uitvallen. Die groep bedrijven moet immers de ruimte voor compensatie opbrengen. Of de Tweede Kamer daarmee instemt moet worden afgewacht. 

  De volgende blog

  In de dagelijkse praktijk is er veel belangstelling voor de voorziening voor knelgevallen. Daar ga ik de volgende keer op in. 

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Judith Schröder